Nyhedsbreve fra bestyrelsen

Vigtig meddelelse om vand:

Som konsekvens af brud på de gamle vandledninger, der blev konstateret ved vandåbningen den 30. marts, blev følgende forslag vedtaget på generalforsamlingen den 2.4.2019:

"Som konsekvens af, at det gamle vandsystem er defekt, og at der nu er adgang til det nye vandsystem i alle haver, beslutter generalforsamlingen, at det gamle vandsystem ikke genåbnes. Indtil alle har fået etableret tilslutning til det nye vandsystem, anbefaler generalforsamlingen nabohjælp eller at man henvender sig til bestyrelsen for at få adgang til at benytte fælleshusets vand og toilet."

Forslagsstiller: bestyrelsen

Forslaget blev behandlet under bestyrelsens beretning som et beslutningsforslag, og blev efterfølgende vedtaget af et stort flertal.

Nyhedsbrev - juni 2018

Nyhedsbrev – juni 2018

Når nyhedsbrevet læses, vil vi bede folk huske på, at det kræver så lidt af hver enkelt kolonist, at sikre orden og ryddelighed i vores haveforening. Hvis vi ikke alle gør det, kræver der mere af de få. Så husk, at det er et fællesskab, hvor vi alle skal bidrage til det et godt sted at være.

                                             /27. juni 2018

Grøn container

Der vil som i de forrige sæsoner blive opstillet container til haveaffald to gange i løbet af sæsonen. Første gang i år var weekenden før Sankt Hans. Dette var som tidligere en succes, da det er en stor hjælp for mange kolonister ikke at skulle valfarte på genbrugspladsen, eller ud og låne en bil for at komme at med hækaffald fra første hækklipning.
Det gav dog rynker i panden, at ikke alle kunne finde ud af at sortere alm. afflad fra haveaffaldet. Kaffemaskinen var sorteret fra, inden affald blev skubbet op, men i bunden lå affald til en hel affaldssæk. Det koster knaster, hvis der kommer almindeligt affald med, og affaldet i containeren skal på forbrændingen… Vi håber ikke dette gentager sig næste gang der er container til haveaffald, da vi ikke vil i den situation at det er nødvendigt at skulle holde vagt ved containerne, som det er tilfældet i andre haveforeninger.

Til information er der grøn container igen i weekenden den 29-30 september. 

Skrald og skraldeskurer

Der har desværre været problemer med tømningen af skraldecontainerne – og er det stadig mht. genbrugsbeholderne i skuret på Begoniavej. Det er vi selvfølgelig de første til at beklage. Det lader til at være et problem med vognmanden, der bl.a. har meldt skurerne for låst (selvom låsene var taget af i nævnte periode), og ligeledes har meldt skraldespanden forsvundet (selvom de har stået i skraldeskuret). Disse situationer er uacceptable – og der er efterfølgende taget kontakt til AffaldVarme.

Det ændrer dog ikke ved, at der er nogen i kolonihaveforeningen der har en ikke særlig hensynsfuld indstilling, når det kommer til aflevering af sit skrald. Her er ikke tale om hvordan folk sortere, men mere det faktum, at der bliver sat pap oven på skraldespanden, eller flasker og andet godt ved siden af skraldespanden, blot fordi de er fyldte i det første affaldsskur man kommer til. Her har man minimum den forpligtelse at gå de 200m der er til næste skur og se om der er plads der. Er der ikke det, kan der tages kontakt til bestyrelsen, så det er muligt at bestille en ekstra tømning.
Det er ikke sjovt i længden, at flytte skrald fra det ene skur til det andet skur, blot fordi nogen ikke vil gå til det andet skur. Det er ikke vores intention at folk skal besøge begge skraldeskure hver dag – men vi håber på en større forståelse. Til information er skuret på Clematisvej mindre benyttet end skuret på Begoniavej. 
Det er noteret, at nogen har ønsket flere genbrugsbeholdere, mens andre gerne vil have nogle af skraldecontainerne ud af skuret. Begge ting ses der på, når tømningen kører efter planen, og når Danjord er færdige med at benytte parkeringspladserne.

For at gøre det nemmere at komme af med elpærer og batterier er der sat spande op til dette i skraldeskurerne. Desværre er der nogen som misbruger det til at komme af med tæpperens eller malingsrester. Her er ikke tale om ”farligt hverdagsaffald”, hvorfor man selv skal aflevere dette til deponi, f.eks. på genbrugsstationen på Eskelundsvej.

I forbindelse med udleveringen af nøgler til skraldemændene havde Mads fra bestyrelsen besøg af AffaldVarme, der uddelte en skideballe på grund af sorteringen. Den er hermed givet videre med beskeden om, at plast og mælkekartoner ikke skal i pap og papir, ligesom blødplast ikke skal i plast, metal og glas. Det er kun hårdt plast der skal i plastcontainerne. Derudover skal affaldsposen tømmes og selve posen skal i restaffald eller genbruges. Hårdt plast er plast der selv kan folde sig ud igen, f.eks. går vindruebakker under hårdt plast.

Storskrald eller efterladt affald?

I forbindelse med at der blev afleveret en kaffemaskine ved den ene grønne container, blev der yderlig samlet affald sammen i resten af foreningen. Det blev i alt til en lille trailer fuld ud til genbrug, bl.a. en elektrisk plæneklipper.

 Der er ingen der finder det interessant at rydde op efter andre, hvorfor der henstilles til, at storskrald markeres med tydelig angivelse af hvem der har bestilt og til hvornår der er bestilt afhentning. Storskrald skal opmærkes og placeres til højre for skraldeskuret ved Begoniavej.

Når du bestiller afhentning af storskrald er afhentningsadressen: Åbyvej 85, 8230 Åbyhøj.

Andet affald skal IKKE placeres udenfor skraldeskurerne! Står der blot en affaldspose udenfor, er der stor fare for at den vil ”yngle hurtigere end rotter”. Vi har et fælles ansvar for at der er ryddeligt i og omkring vores skraldeskure.

Det er også nemt at komme af med affald inden i byen, det skal blot anmeldelse, også kommer der nogen og henter det.

Se evt. mere på https://aarhus.dk/borger/affald-og-genbrug/bestil-afhentning-af-storskrald/

Trailerparkering

Der blev den 24. maj sendt en mail rundt, hvor bestyrelsen søgte haveejerne på en række trailere. Dem der har en trailer holdende på trailer-parkeringen på Jasminvej skal markere den med havelodsnummer og vejnavn. Dette sker for at kunne holde øje med om der bliver efterladt trailere. Det har resulteret i, at der rettes henvendelse til Østjyllands Politi angående 2 trailere, for at få oplysninger om ejerskab.

Der er på nuværende tidspunkt fin plads på trailer parkering, men det kræver at folk parkere traileren ordentlig, og ikke blot lader den trille på plads selv.

OBS!!!! Husk at trailere også fremadrettet skal være markeret med synligt havelodsnummer og vejnavn.

Trailerudlejning

I denne sæson sker trailer-udlejningen gennem Mads fra bestyrelsen, der bor ved siden af trailerparkeringen. Der er til formålet opsat en nøgleboks på skuret ved foreningshuset, hvortil man kan få koden af Mads. Betalingen kan ske kontant eller over Mobilepay og prisen er 15kr./time. Der afregnes for hver påbegyndt halv time.

I løbet af sæsonen vil det blive muligt selv at booke tid til traileren nede på skuret ved foreningshuset. Hjemmesiden opdateres når dette er muligt, og er du i tvivl kan Mads kontaktes.

Havevandring

Den 29. maj var der havevandring i foreningen, hvor der i forvejen var udsendt en mail med fokuspunkter. De primære punkter var hække over 1,6m og ukrudt under hæk ud til vej og ind til naboen, samt manglende græsslåning. Alt sammen noget, der er vedtaget som en del af vores vedtægter og ordensregler i Haveforeningen Vesterled.
I bestyrelsen var vi derfor skuffede over at se, hvor mange der ikke levede op til de gældende regler. Det er ikke i orden over for de andre medlemmer i foreningen! Især var det et stort problem med ukrudt ind til naboens hæk. Selvom din nabo ikke siger noget, kan han/hun sagtens føle at det er til gene, men bare ikke nævner det for, at bevare det gode naboskab. Så her indstiller vi på det skarpeste, at der bliver hanket op, lige meget om man er i haven hele perioden, eller kun i ny og næ. Reglerne gælder for alle, og er man der ikke så tit, så må man få gang i lugearbejdet, når man besøger sin have.

Et andet problem er højden på hækkene rundt omkring i foreningen. Direkte afskrevet fra lejekontrakten med Århus Kommune står følgende: Det enkelte havelod skal omgives af klippede hække med en maksimal højde ud imod haveveje og mellem de enkelte parceller på 1,60m.

Bestyrelsen er klar over, at der står noget andet i ordensreglerne angående højden på hække ud mod havevejene. Her er tale om en skærpelse i forhold til lejekontrakten med Århus Kommune. Derfor vil dette punkt blive taget op på næste generalforsamling, da det vurderes at være i de fleste medlemmer interesse at følge lejekontraktens beskrivelse.

Da årstiden ikke er til at større beskæringer i juni/juli måneder, har man perioden frem til at beboelses-perioden starter i sæsonen 2019 (lørdag den 30. marts 2019) til at få klippet for høje hække ned.

For at præcisere, tillades en højde på 1,6m når hækken er klippet, således at de skud der kommer efter den sidste hækklipning i september og frem til Sankt Hans 2019 ikke indgår i opmåling. Gå ud og mål om din hæk er for høj, nu hvor den er nyklippet.

Vi har fra bestyrelsens side valgt at lægge ekstra fokus på disse regler nu, da der var flere koloniser, som under havevandringen gav udtryk for, hvor irriterende det var, at en del kolonister ikke kunne overholde de få regler. Yderligere bliver den manglende fokus på ordensreglerne benyttet som argumentation til at overtræde andre regler i lejekontrakten med Århus kommune, vedtægter og ordensregler, hvilket vi selvfølgelig ikke er interesserede i.

Ny telefon

Kontoret har fået ny telefon. For nuværende er telefontiderne uændrede, men fra efter sommerferien (uge 33 og frem), skal der ringes på det nye nummer. Hjemmesiden vil ligeledes blive opdateret. Foreningens nye telefonnummer er: 81 72 63 43

Nyhedsbrev - juli 2016

Åbyhøj, den 12. juli 2016

Glæd dig til sommerfesten den 20. august.

Festudvalget er i fuld gang med at planlægge årets sommer- og jubilæumsfest lørdag den 20. august.

Teltet er bestilt. Det samme er den helstegte pattegris, som slagter Stjernholm leverer.

Om eftermiddagen vil der, som sidste år, være stort kaffe-kagebord og konkurrencer for børn og barnlige sjæle.

Fra klokken 18 vil der være spisning, sang og underholdning m.m. Bagefter vil der være dans. Nærmere program følger snarest.

Billetter til spisning sælges i uge 32. Der vil være billetsalg mandag d. 8.8., tirsdag d. 9.8., onsdag d. 10.8. og torsdag d. 11.8. – i tidsrummet kl. 17.30-18.30 i Fælleshuset.

Vi glæder os til at se jer alle til en eller flere af aktiviteterne den 20. august.

Hvem indstilles til flidspræmie?

Indstillinger til årets flidspræmie efterlyses. Ønsker du at indstille din nabo eller en anden kolonist i HF Vesterled til flidspræmie, må du gerne sende en mail til: hfvesterled@gmail.com senest tirsdag den 30. august – og du må gerne ”sætte et par ord på”/begrunde din indstilling. Herefter vil repræsentanter fra bestyrelsen sammen med ”præmievurderings-udvalget” bedømme de indkomne indstillinger.

Hvem indstilles til præmiehave og børnevenlig have?

Dorthe og en med-kolonist fra HF Charlottehøj har indstillet i alt 8 kolonihaver til kredskonsulentens bedømmelse. Kredskonsulenten skal ud af disse udtage 3 præmiehaver og 1 børnevenlig have.

Havesalg.

Efter havesæsonens åbning i april måned – er der til dato solgt 10 kolonihaver. Der er herudover aftalt møder om yderligere 2 havesalg i indeværende uge – således, at der inden sommerferien for alvor gør sit indtog på os alle, er solgt i alt 12 kolonihaver.

Når kolonihaver bliver solgt – får vi nye naboer: 

  • Have 88, beliggende Gyvelvej 8, er blevet solgt på internt salg til Dennis - med overtagelse 18. maj.

  • Have 108, beliggende Hyasintvej 3, er blevet solgt på internt salg til Inge - med overtagelse 19. maj.

  • Have 76, beliggende Begoniavej 10, er blevet solgt på ventelisten til Thomas og Stine - med overtagelse 1. juni.

  • Have 101, beliggende Hyasintvej 10, er blevet solgt på ventelisten til Kim - med overtagelse 30. juni.

  • Have 58, beliggende Erantisvej 6, er blevet solgt udenfor ventelisten til Susanne - med overtagelse 7. juli.

  • Have 48, beliggende Dahliavej 2, er blevet solgt på ventelisten til Stine og Daniel - med overtagelse 20. juni.

  • Have 81, beliggende Fresiavej 7, er blevet solgt på ventelisten til Lars - med overtagelse 21. juni.

  • Have 29, beliggende Begoniavej 17, er blevet solgt på ventelisten til Anders - med overtagelse 1. juli.

  • Have 45, beliggende Dahliavej 8, er blevet solgt på ventelisten til Tue og Camilla - med overtagelse 2. september.

  • Have 52, beliggende Dahliavej 5, er blevet solgt på ventelisten til Birgit og Martin – med overtagelse 14. juli.

Vi siger stort tillykke til de nye kolonihaveejere - og byder alle velkomne i vores fællesskab.

Derudover er der købere til følgende kolonihaver – hvor der er aftalt tidspunkt for havesalg:

Have 102, beliggende Hyasintvej 8 og Have 38, beliggende Åbyvej 99.

Hvad sker der i vores haveforening?

Hold dig løbende orienteret på vores hjemmeside: www.hf-vesterled.dk  eller ved opslag i udhængsskab eller på skraldeskure.

Kørsel i vores haveforening.

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen. Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, på knallert eller på cykel. Vi skal passe på hinanden. Sænk farten – du når det nok!

Da andre jo også kører på vores veje, diskuterer vi for øjeblikket, sammen med repræsentanter for Bakkevang og Fritiden, mulighederne for eventuel fartbegrænsning og bedre skiltning.

Parkering.

Da der i perioder har holdt biler parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser. Af- og pålæsning ved havelågen er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes.

Husk at selvom sommeren er over os – og dermed også ferietiden – vokser græsset og ukrudt i haverne, under hækkene og på vejene alligevel. Er du selv bortrejst i længere tid, anbefales det at få en god ven eller nabo til at kigge efter din have.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Med venlig  sommer hilsen

Jan Ahrendt