Nyttige informationer fra bestyrelsen

Ordinære bestyrelsesmøder i 2018

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter:

onsdag den 25. april kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 30. maj kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 27. juni kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 29. august kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 26. september kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 31. oktober kl. 18.00 - ca. 21.30

onsdag den 28. november kl. 18.00 - ca. 21.30

 

Ret til ændringer forbeholdes.

INTERNT KØB AF KOLONIHAVE.

Procedure og retningslinjer for, hvordan der kan foretages internt køb af anden kolonihave, der er til salg i HF Vesterled via opslag ved Fælleshuset. Nuværende kolonihave skal afståes. 

  1. Hvis du som haveejer ønsker at fraflytte nuværende kolonihave, skal denne afståes ved køb af anden kolonihave i haveforeningen. Efter 2 års medlemskab af haveforeningen kan der foretages internt køb af opslået kolonihave på internt salg, som beskrevet under punkt 2. Der skal, ved køb af anden kolonihave, udfyldes en blanket for opsigelse af den fraflyttede kolonihave, og processen med havesalg starter. Medlemsskabet af haveforeningen fortsætter, og der skal ikke betales yderligere kontingent for den nye have, men der skal betales salgsomkostninger i forbindelse med salg af den fraflyttede have.

     

  2. Opslag om internt køb af kolonihave der er til salg, er synligt ved Fælleshuset i ca. 1 uge. Interesserede skal sende en mail til hfvesterled@gmail.com med angivelse af navn og havenummer eller henvende sig i kontorets åbningstid, inden fristens udløb. Hvis flere er interesseret i internt køb af samme kolonihave, vil der blive prioriteret efter anciennitet i haveforeningen.

 Vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde 31.5.2016

Jan Ahrendt

formand

 

Indledende opstartsmøde om kloakering

Den 18. januar 2016 var bestyrelsen indkaldt til det første indledende møde i forbindelse med kloakeringen.

Mødeindkalder var Henning Skaarup fra Aarhus kommune og deltagerne var, foruden bestyrelserne for HF Bakkevang og HF Vesterled, også repræsentanter fra Aarhus kommune og Danjord, der har vundet licitationen.

Af indkaldelsen fremgik det, at der ud over selve kloakeringen, også ville blive set på projekter for dræning og vandledninger.

Det oplystes ligeledes i indkaldelsen, at der senere vil blive indkaldt til informationsmøde for alle havelejere.

Ændringer af vore kolonihaveadresser / havenumre.

Så kom det længe ventede møde med den adresseansvarlige myndighed hos kommunen, hvor Jan Ahrendt og Jesper Thorup Andresen deltog.

Som tidligere omtalt, er det fra ministeriel side besluttet at kommunerne skal kortlægge kolonihaverne præcist, således at adresserne fremadrettet vil være at finde på krak og på navigationssystemer. Dette vil medføre at udrykningskøretøjer, post, taxa med flere, hurtigt og præcist, kan finde frem til dig i kolonihaven.

Der er med tiden nedlagt og delt grunde, her i haveforeningen. Dette betyder, at der historisk er sket en uhensigtsmæssig tildeling af havenumre. Det er et krav, at numrene skal være fortløbende, altså at de skal starte 1,2,3...osv. – startende ved Akelejevej. Derfor er det nødvendigt at ændre havenumret for enkelte haver. Det drejer sig om de nuværende havenumre 123-142. Bestyrelsen vil tage personligt kontakt til de haver, det drejer sig om.

Der er desuden haver som ikke er at finde i de nuværende BBR og OIS registre. Disse er de centrale registrer, som blandt andet posten, falck og taxa trækker sine oplysninger fra. Dette har den adresseansvarlige hos kommunen lovet at rette op på – så alle haver bliver oprettet korrekt.

Det er desuden et krav fra myndighederne, at oplysninger om havens størrelse, bygningens beskaffenhed m.m. opdateres. Du får en henvendelse fra den ansvarlige myndighed i kommunen – og vi vil på dette tidspunkt vende tilbage med en vejledning om, den måde du skal gøre det på.

De ændrede adresser vil ligeledes kræve en ny skiltning af dit kolonihavehus. Bestyrelsen overvejer i den anledning, hvordan vi kan sikre ordentlig skiltning på alle havelågerne. Alt i alt, vil det i den sidste ende medføre en større sikkerhed og brugervenlighed for os alle.

Adressebekendgørelsen kan ses på, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997 

foråret 2015

Jan og Jesper