Nyttige informationer fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen i Vesterled - uge 27

Til alle haveejere i Vesterled

TILSTOPPET KLOAK ved Dahliavej/Åbyvej.

Der har været store problemer med tilstoppet kloak, der har berørt haverne mellem Åbyvej og Dahliavej. Der blev taget initiativ til at kontakte Risskov Kloakservice for en gennemspuling af kloakledningen. Risskov Kloakservice konstaterede at der er fejl i forbindelse med etableringen af brønden på Begoniavej (ud for Begoniavej 1 og 2). Jeg har i mandags haft kontakt med Martin fra Danjord, der vil sikre at fejlene bliver udbedret! Derfor vil der efter sommerferien kunne forventes, at vejen vil blive spærret på grund af gravearbejde.

HVAD SKAL VI GØRE HVIS KLOAKEN STOPPER?

Jeg har ligeledes i mandags haft kontakt til Henning Skårup, der jo er kommunens ansvarlige embedsmand for kloakeringsprojektet i kolonihaveforeningerne. Henning kunne fortælle mig, at kommunen har en 5 års garanti overfor Danjord i forbindelse med etableringen af kloakledninger i haveforeningen. Denne garanti gælder for alle hovedledninger i fælles veje, og ind til spulebrøndene i hver kolonihave. Denne garanti gælder også den underborede hovedledning fra Akelejevej til Krokusvej, der krydser Begoniavej og Clematisvej.

Derudover kunne Henning fortælle, at hvis der sker tilstopninger i disse hovedledninger, skal der tages kontakt til Risskov Kloakservice, der vil sikre en gennemspuling af kloakledningen, i henhold til aftale med Århus kommune, der også betaler udgifterne hertil.

Risskov Kloakservice har følgende kontaktoplysninger:

Adresse: Vejlbjergvej 20, 8240 Risskov

Telefon: 86 17 40 30

Mail: mail@risskov-kloakservice.dk

Hjemmeside: www.risskov-kloakservice.dk

Hvis der er sket en tilstopning fra spulebrønden i kolonihaven og ind til huset, skal man selv betale regningen for denne spuling.

UKRUDT I OG UDENFOR HÆKKE.

Når vi går rundt i vores haveforening, kan vi flere steder konstatere at enkelte haveejere ikke holder hække og veje rene for ukrudt. Mange steder har mælkebøtter, padderokker og andet ukrudt fået lov til at brede sig. Som beskrevet i vores ordensregler i haveforeningen (punkt 17), er det den enkelte haveejers pligt at holde rent under egen hæk og ud til midten af vejen. Jeg vil her opfordre til at dette gøres inden I tager på sommerferie.

AF- OG PÅLÆSNING VED HAVELÅGEN.

“Af- og pålæsning er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes,” står der på vores hjemmeside. Her er det dog vigtigt at bemærke, at en af- og pålæsning kan tage forskellig tid - men når læsningen er færdig, skal bilen fjernes hurtigst muligt. Dette gælder også for håndværkere der udfører arbejde i kolonihaver og -huse.

Hvis du bliver udsat for at vejen er blokeret af en holdende bil, i forbindelse med en af- eller pålæsning, bør dette respekteres, og vi anbefaler at du finde en alternativ vej. 

PARKERING PÅ VEJENE OG UDENFOR HAVELÅGEN ER IKKE TILLADT.

Da der nogle gange har været episoder, hvor biler holder parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser - for haveforeningens beboere og gæster!

VORES FÆLLES TRAILER

Det er med beklagelse at vi i bestyrelsen har konstateret, at stikket til vores nye trailer allerede er i stykker - kun efter 4-5 ugers brug - og at vedkommende haveejer, der har haft lånt traileren, ikke efterfølgende har meldt skaden/uheldet til bestyrelsen. En kolonist vil i løbet af sommerferien få stikket repareret og købe en adapter. Derfor kan traileren i denne periode ikke udlejes.

SOMMERFEST OG BANKO.

Fra festudvalget har vi modtaget et opslag om sommerfest og banko den 23. og 24. august. Opslaget vedhæftes denne orientering. Vi glæder os til at se mange af jer i teltet.

BUSTUR TIL NORDFYNS ROSENFESTIVAL den 4. august 2019

Fra havekonsulent Carsten Juul har vi modtaget et tilbud med bustur til Nordfyns rosenfestival den 4. august. Opslaget vedhæftes denne orientering. I skal være opmærksomme på tilmeldingsfristen.

SOMMERFERIE

Vi holder sommerferie i ugerne 28-31 - og kontoret er ikke åbent før onsdag den 7. august. Derfor skal man ikke forvente, at der bliver svaret på mails i denne periode.

🙂GOD SOMMER TIL JER ALLE.🙂

På bestyrelsens vegne

Jan Ahrendt

formand


 

Orientering fra bestyrelsen i Vesterled - uge 23

Orientering til alle kolonister i Vesterled.

ÆNDRINGER I BESTYRELSEN.

Jesper T. Andresen har ønsket orlov fra alt bestyrelsesarbejde fra og med den 3. juni 2019, hvilket vi har taget til efterretning. Anders Boisen, der på den ordinære generalforsamling blev valgt som bestyrelsessuppleant, er hermed indtrådt som bestyrelsesmedlem så længe Jesper har orlov. Vi vil i de kommende uger få fordelt de opgaver og ansvarsområder Jesper havde i bestyrelsen, og vil herefter orientere om ændringerne.

UKRUDT I OG UDENFOR HÆKKE.

Når vi går rundt i vores haveforening, kan vi flere steder konstatere at mange haveejere ikke holder haver, hække og veje rene for ukrudt. Mange steder har mælkebøtter, padderokker og andet ukrudt fået lov til at brede sig. Som beskrevet i vores ordensregler i haveforeningen (punkt 17), er det den enkelte haveejers pligt at holde rent under egen hæk og ud til midten af vejen. Jeg vil her opfordre til at dette gøres så hurtigt som muligt.

GRØN CONTAINER.

Vi gentager succesen fra tidligere år, hvor der 2 gange bliver opsat 2 store maxi-containere fra Marius Pedersen. Første gang vil være den 22. og 23. juni, hvor der vil være mulighed for at komme af med det grønne haveaffald og hækafklip. Der er i år indkøbt nogle ramper, så det vil være nemmere at komme op i containerne med en trillebør. Der vil senere blive udsendt opslag, hvor placering m.m. bliver meddelt.

PARKERINGSFORHOLD I VESTERLED.

Vi er mange gange udfordret med at finde parkering til vores egne biler, da vores P-pladser nogle gange bliver brugt af andre uden tilknytning til Vesterled. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til en tydelig opmærkning. I denne forbindelse vil jeg gerne takke Jacob for opsætning af skilte ved indkørslerne til vores område og vores P-pladser.

PARKERING PÅ ÅBYVEJ.

Vi kan mærke, at der er kommet flere beboere med biler i vores nærområde. Det giver os store problemer med at komme ud på Åbyvej på grund af parkerede biler i begge sider af vejen. Her vil jeg gerne takke de kolonister, der har henvendt sig til både politiet og kommunen om problemerne. Vi er blevet lovet, at det fremover kun bliver tilladt at parkere i den ene side af vejen - og at politiet vil være klar med bøder til dem der overtræder parkeringsforbudet. Vi vil løbende følge op på, at forholdene bliver som lovet.

---///---

FRA FESTUDVALGET HAR VI NETOP MODTAGET DETTE OPSLAG OM SOMMERFESTEN:

SOMMERFEST 23.-24. AUGUST

Kære kolonister

Så er det store telt bestilt til årets sommerfest, som finder sted den 23. og 24. august. Datoen er valgt med omhu - weekenden efter Åbyhøj-dage og før festugen.

Grundlæggende er konceptet det samme som tidligere år: Bankospil fredag aften, det store kagebord lørdag eftermiddag og spisning lørdag aften, som i år vil være Vesterleds egen tarteletfestival! Men alt det ind imellem skal I selvfølgelig hjælpe med. Vi håber, at I igen i år vil hjælpe med alle de praktiske opgaver og bage mange kager. Det vender vi tilbage til…

HJÆLP TIL TARTELETFYLD

Men allerede nu er vi i gang med at samle et madhold, som på forhånd skal forberede fyld til tarteletterne. De første har allerede meldt sig, men der mangler stadig to personer. Vil du være med? Kontakt Lis Sørensen på telefon 23 81 31 16.

VIL DU UNDERHOLDE?

Vi håber også, at nogle af haveforeningens egne talenter vil træde op med sang, musik, dans eller måske noget helt andet – det kan både være eftermiddag eller aften. Kontakt Birthe Sørensen på mail - birthe.ahrendt@gmail.com - eller telefon 20 68 46 73.

BØRNEAKTIVITETER

Vi efterlyser 1-2 personer, som vil påtage sig at stå for aktiviteter for børnene om eftermiddagen. Vi har noget legetøj fra tidligere år (sjippetov, stylter m.m.) men der kan også købes nyt, hvis der er brug for det. Eller måske har du/I nogle helt andre ideer.

Kontakt gerne Birthe Sørensen på mail - birthe.ahrendt@gmail.com - hvis du/I vil stå for børneaktiviteter.

BANKOSPIL

Til bankospillet har vi brug for vi gevinster. Hvis du kan få din bank, arbejdsplads eller købmand til at sponsorere, vil det være super godt. Kontakt Lise Bjerg, som i år er tovholder på bankospillet. Mail: lisefraskagen@gmail.com  eller telefon 28 78 58 57. Lise vil også gerne have hjælp til indsamling af sponsorater.

Festudvalget består af Lis Sørensen, Susanne Jespersen, Lise Bjerg og Birthe Sørensen

🙂God pinse til jer alle.🙂

På vegne af bestyrelsen

Jan Ahrendt

formand


 

 

Orientering fra bestyrelsen i Vesterled - uge 22

Orientering fra bestyrelsen i Vesterled

Bestyrelsen har på sit møde den 29. maj 2019 diskuteret den sag, der er opstået omkring Vesterleds Facebook-gruppe, hvor administrator har slettet opslag og efterfølgende udelukket to af haveforeningens medlemmer fra gruppen.

Nogle medlemmer har i den forbindelse rejst spørgsmålet, hvorvidt bestyrelsen har indflydelse på denne gruppe.

På mødet blev det afklaret, at bestyrelsen ikke har indflydelse på, hvordan Facebook-gruppen administreres. Gruppen administreres alene af Jesper Thorup Andresen, som for flere år siden tog initiativ til at oprette denne gruppe.

I erkendelse af, at alle ikke har adgang til Facebook-gruppen og alle ikke ønsker at være på Facebook, vil bestyrelsen ikke længere benytte dette forum som talerør. Kommunikation fra bestyrelsen sker fremover på mail til alle kolonister og via opslag i udhængsskabet ved fælleshuset.

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at hvis enkeltmedlemmer af bestyrelsen skriver  på Facebook, sker det alene på egne vegne og ikke på vegne af bestyrelsen.

ØKONOMI

Bestyrelsen drøftede også haveforeningens økonomi efter kloakering og nyt vandsystem. Diskussionen fortsætter på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni, hvor der vil blive taget endelig stilling til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

PRÆMIEHAVER

Fredag den 7. juni får vi besøg af repræsentanter fra haveforeningen Frydenlund. De vil ankomme omkring kl. 16.30, og vil derefter gå rundt i haveforeningen for at indstille haver til præmiering. De indstillede haver vil senere blive vurderet af havekonsulenten. På baggrund af de point, konsulenten giver haverne, vil de endelige præmiehaver blive udtaget.

I den kommende uge vil Hanne og Jonna fra vores haveforening besøge Frydenlund for at indstille haver til deres præmiering.

KURSUS

Som tidligere meddelt afholdes kursus med havekonsulenten torsdag den 20. juni kl. 19. Kursusdeltagerne vil gå rundt i en række haver, hvor konsulenten vil komme med råd og input. Det er stadig muligt at tilmelde sig kurset. Ønsker du at få besøg i din have, er det også stadig en mulighed. Tilmelding senest den 18. juni til Hanne Pedersen på tlf. 21 28 70 48. Det koster 50 kroner per have at deltage.

KONTORET HOLDER LUKKET

 På grund af grundlovsdag er kontoret lukket på onsdag. Næste åbningstid vil være onsdag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Jan Ahrendt

formand


 

Kontoret har lukket den 1. maj og 5. juni 2019

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2019, blev det vedtaget at kontoret er lukket onsdag den 1. maj og onsdag den 5. juni (grundlovsdag).


 

INTERNT KØB AF KOLONIHAVE.

Procedure og retningslinjer for, hvordan der kan foretages internt køb af anden kolonihave, der er til salg i HF Vesterled via opslag ved Fælleshuset. Nuværende kolonihave skal afståes. 

  1. Hvis du som haveejer ønsker at fraflytte nuværende kolonihave, skal denne afståes ved køb af anden kolonihave i haveforeningen. Efter 2 års medlemskab af haveforeningen kan der foretages internt køb af opslået kolonihave på internt salg, som beskrevet under punkt 2. Der skal, ved køb af anden kolonihave, udfyldes en blanket for opsigelse af den fraflyttede kolonihave, og processen med havesalg starter. Medlemsskabet af haveforeningen fortsætter, og der skal ikke betales yderligere kontingent for den nye have, men der skal betales salgsomkostninger i forbindelse med salg af den fraflyttede have.

     

  2. Opslag om internt køb af kolonihave der er til salg, er synligt ved Fælleshuset i ca. 1 uge. Interesserede skal sende en mail til hfvesterled@gmail.com med angivelse af navn og havenummer eller henvende sig i kontorets åbningstid, inden fristens udløb. Hvis flere er interesseret i internt køb af samme kolonihave, vil der blive prioriteret efter anciennitet i haveforeningen.

 Vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde 31.5.2016

Jan Ahrendt

formand

 

Ændringer af vore kolonihaveadresser / havenumre.

Så kom det længe ventede møde med den adresseansvarlige myndighed hos kommunen, hvor Jan Ahrendt og Jesper Thorup Andresen deltog.

Som tidligere omtalt, er det fra ministeriel side besluttet at kommunerne skal kortlægge kolonihaverne præcist, således at adresserne fremadrettet vil være at finde på krak og på navigationssystemer. Dette vil medføre at udrykningskøretøjer, post, taxa med flere, hurtigt og præcist, kan finde frem til dig i kolonihaven.

Der er med tiden nedlagt og delt grunde, her i haveforeningen. Dette betyder, at der historisk er sket en uhensigtsmæssig tildeling af havenumre. Det er et krav, at numrene skal være fortløbende, altså at de skal starte 1,2,3...osv. – startende ved Akelejevej. Derfor er det nødvendigt at ændre havenumret for enkelte haver. Det drejer sig om de nuværende havenumre 123-142. Bestyrelsen vil tage personligt kontakt til de haver, det drejer sig om.

Der er desuden haver som ikke er at finde i de nuværende BBR og OIS registre. Disse er de centrale registrer, som blandt andet posten, falck og taxa trækker sine oplysninger fra. Dette har den adresseansvarlige hos kommunen lovet at rette op på – så alle haver bliver oprettet korrekt.

Det er desuden et krav fra myndighederne, at oplysninger om havens størrelse, bygningens beskaffenhed m.m. opdateres. Du får en henvendelse fra den ansvarlige myndighed i kommunen – og vi vil på dette tidspunkt vende tilbage med en vejledning om, den måde du skal gøre det på.

De ændrede adresser vil ligeledes kræve en ny skiltning af dit kolonihavehus. Bestyrelsen overvejer i den anledning, hvordan vi kan sikre ordentlig skiltning på alle havelågerne. Alt i alt, vil det i den sidste ende medføre en større sikkerhed og brugervenlighed for os alle.

Adressebekendgørelsen kan ses på, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997 

foråret 2015

Jan og Jesper