Informationer om kloak

Orientering fra bestyrelsen - udsendt uge 27 / 2019

TILSTOPPET KLOAK ved Dahliavej/Åbyvej.

Der har været store problemer med tilstoppet kloak, der har berørt haverne mellem Åbyvej og Dahliavej. Der blev taget initiativ til at kontakte Risskov Kloakservice for en gennemspuling af kloakledningen. Risskov Kloakservice konstaterede at der er fejl i forbindelse med etableringen af brønden på Begoniavej (ud for Begoniavej 1 og 2). Jeg har i mandags haft kontakt med Martin fra Danjord, der vil sikre at fejlene bliver udbedret! Derfor vil der efter sommerferien kunne forventes, at vejen vil blive spærret på grund af gravearbejde.

HVAD SKAL VI GØRE HVIS KLOAKEN STOPPER?

Jeg har ligeledes i mandags haft kontakt til Henning Skårup, der jo er kommunens ansvarlige embedsmand for kloakeringsprojektet i kolonihaveforeningerne. Henning kunne fortælle mig, at kommunen har en 5 års garanti overfor Danjord i forbindelse med etableringen af kloakledninger i haveforeningen. Denne garanti gælder for alle hovedledninger i fælles veje, og ind til spulebrøndene i hver kolonihave. Denne garanti gælder også den underborede hovedledning fra Akelejevej til Krokusvej, der krydser Begoniavej og Clematisvej.

Derudover kunne Henning fortælle, at hvis der sker tilstopninger i disse hovedledninger, skal der tages kontakt til Risskov Kloakservice, der vil sikre en gennemspuling af kloakledningen, i henhold til aftale med Århus kommune, der også betaler udgifterne hertil.

Risskov Kloakservice har følgende kontaktoplysninger:

Adresse: Vejlbjergvej 20, 8240 Risskov

Telefon: 86 17 40 30

Mail: mail@risskov-kloakservice.dk

Hjemmeside: www.risskov-kloakservice.dk

Hvis der er sket en tilstopning fra spulebrønden i kolonihaven og ind til huset, skal man selv betale regningen for denne spuling.

Jan

Information om tilslutning af kolonihaver til kloak i HF Vesterled - modtaget 2.7.2018.

Kopi af mail modtaget mandag den 2. juli kl. 14.44 videresendes hermed:

Information om tilslutning af kolonihaver til kloak- HF Vesterled

Kære alle.

Vi er nu kommet så langt i vores kloakeringsprojekt, at de første haver kan tilslutte sig kloaknettet. Vedhæftet et kort, som angiver de haver der kan tilslutte sig på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med tilslutningen skal du være opmærksom at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal færdigmelde kloakeringen til Aarhus Kommune – spildevandsmyndighederne. Før det er godkendt her, er der ikke en endelig godkendelse. Vi har desværre oplevet at det kniber for kloakmestrene at få lavet færdigmeldingerne, men du skal være klar over, at du ved salg ikke kan få godskrevet værdien af din egen del af kloakeringen, hvis den ikke er færdigmeldt af kloakmesteren.  Fra det er fremsendt til spildevandsmyndighederne, går der ca. 14 dage før det ligger på min ejendom. Når det er registreret her, er alt på plads. Du kan anvende link nedenfor, hvor du så under ”vejnavn” skriver haveforeningen Vesterled.

www.minejendom.net/

Endvidere er det vigtigt at I benytter den officielle adresse, som er ”Haveforeningen Vesterled” efterfulgt af nummer. (ikke interne vejnavne) De officielle numre kan f.eks. ses på  www.krak.dk

God sommer

Med venlig hilsen

Henning Skaarup

Projektleder, Sekretariatet

Dir. +45 8940 2685

Mob. +45 2920 8106

 

Center for Miljø og Energi

Teknik og Miljø

Aarhus Kommune

Grøndalsvej 1C, Postboks 79, 8260 Viby J, Tlf. 8940 2213, EAN: 579 800 577 0176


 

Bestyrelsens beslutning pr. 27.6.2018 - vedr. vand til førstkommende facade på kolonihavehuset.

Kære medkolonister,

Som mange af jer er bekendt med, er vi stødt på den udfordring i vandprojektet, at Danjord i nogle af haverne ikke har ønsket at placere vandbrønden inde ved facaden af huset, men i stedet for lige inden for hækken. Vi føler, at Danjord er løbet fra en aftale, men vi har ingen beviser herfor, hvorfor situationen er som den er. Derfor er der omkring 35 haver, der er berørte af, at de ’kun’ får vandbrønden ind på den anden side af hækken – i stedet for ind til facaden, som var den fælles, solidariske løsning, der blev stemt igennem på den ekstraordinære generalforsamling d. 13.08.2017.

Vi i bestyrelsen er kede af den uheldige situation vi er endt i, og har arbejdet længe på at finde en løsning, der er mest fair for alle, både berørte og ikke-berørte haver. Samtidig ønsker vi selvsagt at overholde dét, der blev stemt igennem til den ekstraordinære generalforsamling; en fælles, solidarisk løsning, hvormed alle får vand ind til den første husfacade.

Løsningen bliver, at de haver, der er berørte af situationen, bliver kompenseret med 225 kr. pr. meter ind til den førstkommende facade på huset. De 225 kr. pr. meter er taget ud fra den prisliste, som Brdr. Møller har fremsendt til os (ligeledes vedhæftet her i mailen). Finansieringen til dette forefindes i de uforudsete udgifter der er lagt til side kombineret med en mindre regning fra Danjord, da der ikke har været afholdt grave-udgifter til vand i de pågældende haver.

Jesper og Kennert fra bestyrelsen vil komme rundt til de forskellige haver og måle antallet af meter op fra den placerede vandbrønd frem til den førstkommende facade. Denne opmåling vil herefter blive underskrevet af Jesper eller Kennert samt haveejeren. På den måde har vi dokumentation fra både bestyrelsen og haveejeren om den præcise længde og kan derfor kompensere korrekt. Jesper og Kennert forventer at komme rundt i haverne i løbet af juli.

Generel information om vand- og kloakeringsprojekt

Som en uddybende information, ønsker vi i bestyrelsen at gøre det klart, hvilke udgifter man som haveejer selv står for at afholde i forbindelse med at gøre vand- og kloakeringsprojektet færdig. Der er følgende udgifter forbundet med projektet:

Fælles kloakledning i fællesvejene: Er lavet som en fælleslån, der betales over havelejen

Kloakledning fra kloakbrønd, som Danjord har sat, frem til eget toilet: Her står man selv som haveejer for udgiften, samt for at finde en entreprenør, der kan lave arbejdet.

Fælles vandledning i fællesvejene: Lån optaget i Arbejdernes Landsbank, betales over havelejen

Vandledning fra vandbrønd, som Danjord har sat, og ind til egen vandhane: Her står man selv som haveejer for udgiften, samt for at finde en entreprenør, der kan lave arbejdet.

Bestyrelsen kan ikke gå ind i arbejdet med at finde en entreprenør, der kan færdiggøre arbejdet ift. kloak og vand inde i de enkelte haver. Som en service, har vi taget kontakt til Brdr. Møller og fået en prisliste, som vi har vedlagt her. Hvis man ønsker at entrere med Brdr. Møller, kan man kontakte Ole Andersen på 87476064/40754119 eller oa@brdrmoller.dk. Det skal dog understreges, at det står en selv helt frit for, at vælge den entreprenør, som man ønsker.

Vi kan fra bestyrelsens side kun opfordre til, at man går sammen nogle haver og får et tilbud ved en entreprenør – det er immervæk nemmere at få et godt tilbud, hvis man kan komme flere sammen.

Husk at der ikke er kontortid i ugerne 28-32, begge uger inklusiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HF Vesterled


 

En lille opdatering fra kloakprojektet – pr. 12.6.2018:

I forhold til stikaftaler, så har vi været rundt i samtlige haver i HF Vesterled, og mangler at besøge lige knap halvdelen af haverne i HF Bakkevang. Vi forventer at være færdige med at indgå stikaftaler med udgangen af september.

Arbejdet skrider godt fremad, og vi er efterhånden ved at være færdige med hovedledningerne i HF Vesterled, og er ligeså stille startet op i HF Bakkevang. I disse dage etableres der hovedledning i den nordlige del af Irisvej, og efterfølgende startes der op i Irisvej, ligeledes med underboring.

En del haver i HF Vesterled er klar til at koble til kloakken, men det er VIGTIGT at dette ikke startes op, før end I har modtaget besked fra kommunen om, at arbejdet kan opstartes. Jeg forstår godt at det er fristende at få det ordnet, men her er man lige nødt til at have lidt is i maven.

Vandprojekter: Etablering af nye vandledninger følger arbejdet med kloakken. Det samlede system skal trykprøves og skylles, inden man kan begynde at koble sig på. Der kommer besked til bestyrelsen fra os, når systemet er klar.

Ferie: I uge 29-30-31 afholdes ferie for de fleste medarbejdere. Både Martin og jeg selv holder ferie i disse uger, så der vil vi ikke være at træffe på hverken telefon eller mail. Der vil dog være op til 2 stikhold på arbejde, så nogen af jer vil få udført arbejde i haven i denne periode. Det vil primært dreje sig om haver i HF Vesterled, men jeg kan ikke udelukke at enkelte haver i HF Bakkevang også vil få besøg.

Venlig hilsen 
Line Munk Mathiesen, Danjord


 

FAQ

Disse spørgsmål er videresendt af Jesper fra bestyrelsen, og svarene er formuleret af Martin fra Danjord. Opslag er efterfølgende godkendt af Martin fra Danjord pr. 30. april 2018. 

---

Spørgsmål:

1. Hvordan slutter man sine nuværende afløb til det nye kloakrør?

2. Hvordan slutter man den nye vandforsyning til den nuværende vandforsyning?

3. Hvem udfører de to ovennævnte arbejder og hvem bærer udgiften?

Svar:

Tilslutning mellem det eksisterende og det kommende vand- og kloaksystem, forestås af ejeren af kolonihavehuset.

Det vil sige, at du som udgangspunkt selv skal kontakte en autoriseret kloakmester og en autoriseret VVS installatør. Arbejdet udføres for egen regning. Det kan dog være en fordel at flere slår sig sammen. Der er indhentet tilbud. Dette tilbud vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

---

Spørgsmål:

1) Hvordan har Danjord sikret vandkvaliteten efter reparation af brud?

2) Er der testet for e.coli, coliforme bakterier eller kimtal?

3) Er der foretaget udskylning af rørene efter reparationen?

4) hvem skal betale for det vand, der er skyllet ud grundet brudene?

Svar:

Danjord har alene repareret vandledningen når der er opstået brud. Der er således ikke foretaget vandprøver eller gennemskylning af vandrørene. Haveforeningen betaler for vandspild.

---

Spørgsmål:

Har Danjord en plan for, hvornår de enkelte haver må koble sig på og tage kloak i brug? Der har været tale om forskellige etaper. Vil der blive foretaget løbende kamerainspektioner med henblik på godkendelse - hvilken kommunal myndighed godkender ibrugtagning af kloak?

Svar:

Udgangspunktet er, at vi må koble os på når kloaksystemet er færdigt. Det vil sige, når der er foretaget en kamerainspektion og at der foreligger en ibrugtagningstilladelse.

Vesterled forventes at stå klar 1. januar 2019 senest marts 2019. Der er dog en mulighed for, at dele af haveforeningen vil stå klar tidligere, både med hensyn til vand og med hensyn til kloak. Det er Aarhus Kommune som giver ibrugtagningstilladelsen.

---

Spørgsmål:

Hvornår åbnes der for vandet i de nye vandledninger, vil det ske i etaper?

Hvordan foretages overgangen fra det eksisterende vandsystem til det nye system?

Svar:

Udgangspunktet er at vand og kloak følges ad. Vandforsyningen er fordelt på en hovedhane ved Åbyvej, to fordelingshaner ved parkeringspladsen mellem Akelejevej og begoniavej og herefter med fordelingsbrønde for hver enkelt vej. Det er derfor muligt, at åbne for de nye vandstikledninger, i en endnu ikke fastlagt rækkefølge.

Proceduren vil være den, at vandsystemet forventes testes i etaper, der tages prøver på vandet og der monteres herefter vandure. Herefter vil vandstikledning være klar til tilslutning. Dette vil formentlig betyde at nogle får adgang til nyt vand før end andre.

Generelt er er det vanskeligt at sige noget mere præcist om ibrugtagningstidspunktet for vand og kloak. Dette hænger blandt andet sammen med, at kommunen skal godkende ibrugtagningen af kloakken, at man muligvis skal under Åbyvej for at tilslutte hoved vandtilførslen og andre forhold.

Det er dog en sandsynlighed for, at ibrugtagnings muligheden for både kloak og vand i visse dele af haveforeningen, vil ligge før ovenfor nævnte tidspunkt.

---

Spørgsmål:

Må man ikke føre vand med ind gennem nabohave? Jeg får kloak ført gennem baghaven, men vandbrønd etableres ved havelågen?

Svar:

Jo man må gerne føre vandet ind sammen med kloakken. Det er dog sådan, at kloak og vand ikke altid kan følges ad. Kloakledningen skal følge et kontinuerlig fald, det behøver vandstikledningen ikke. Derfor tænkes de to løsninger ikke altid sammen.

---

Spørgsmål:

skal overfladevand fra tage etc ledes til ny kloak?

Svar:

Det er IKKE tilladt at lede overfladevand/regnvand i kloaksystemet. Det nye kloaksystem er kun dimensioneret til beskidt vand, samtidig med kommunens rensningsanlæg ikke har mulighed for at håndtere regnvand også.

Vand fra dit tag kan med fordel ledes ned i en faskine, for at hjælpe med at håndtere mere vand på eget havelod, hvis det er muligt for dig. Det afhænger selvfølgelig af havens placering og jordbund.

---

Spørgsmål:

Er der nogen foreninger i Aarhus, som er færdige med kloakering, som man eventuelt kan få lidt viden fra angående resten af forløbet?

Svar:

Ja, blandt andre, Engvang, Mosevang, Haveforeningen af 1940, Haveforeningen af 1934 samt Søvang. I Søvang har man dog valgt en lidt anderledes løsning.

---

Spørgsmål:

Min have er aflåst ved havelågen. Kontaktes man af Danjord telefonisk/SMS forud for at de kommer, så man har mulighed for, at gøre haven tilgængelig for dem før dagen for udgravning?

Svar:

Såfremt din have er utilgængelig, vil man fortsætte til næste have og derefter kontakte dig. En eventuelt aflåst havelåge vil dermed forhale din proces.

---

Spørgsmål:

Må Danjord grave gennem en have ind til naboen, uden at spørge haveejeren?

Svar:

Ja, i princippet er det kommunens areal. Haven skal dog, naturligvis reetableres.

---

Spørgsmål:

Min bagbo's spulebrønd er placeret lige i skel, hvor hæk på ny skal plantes. Er det korrekt anlagt?

Svar:

Dette er et meget konkret spørgsmål. Grunden til placeringen er her, at man ellers ville risikere at ramme de nuværende vandrør. For yderligere info kan du kontakte Martin fra Danjord.

 ---

Spørgsmål:

Er der reetablering af haven, når Danjord er færdig med selve rørarbejdet og hvad omfatter denne reetablering? Hæk, havelåge, knækkede fliser osv. Eventuelt efterfølgende skader som følge af arbejdet - jorden som sætter sig mm.?

Svar:

Udgangspunktet er at Danjord reetablerer fuldt ud. Skulle jorden, eksempelvis hen ad sommeren sætte sig vil Danjord vende tilbage, fylde ekstra jord på og så nyt græs. Det samme ved andre efterfølgende forhold, som følge af arbejdet.

 ---

Spørgsmål:

Er Danjord færdige med reetableringen, når de selv mener de er færdige eller kan folk komme med indsigelser efterfølgende?

Skal haveejeren godkende haven?

Svar:

Jeg mener jo grundlæggende, at alle har ret til at være uenige/utilfredse med de forhold de omgives af. Jeg mener derfor også at du klageberettiget. I denne klageadgang ligger også en form for godkendelse af sin have, i og med at du kan klage, hvis ikke du kan godkende det udførte arbejde.

 ---

Spørgsmål:

I tilfælde af utilfredshed med reetableringen, hvem skal man klage til?

Svar:

Du kan klage til Martin, projektleder for Danjord. Han vil herefter foranledige en besigtigelse og en eventuel udbedring. Du kan skrive til mig for kontaktinfo. Jeg vil dog helt generelt opfordre til tålmodighed med og forståelse for, vores entreprenør og den store opgave vi står i.

 ---

Og så en lille solstrålehistorie til sidst:

Da vandledningen skulle skydes op gennem Begoniavej, var det uundgåeligt at beskadige det gamle dræn. Danjord har derfor etableret et nyt dræn i nedre del af Begoniavej. Det gamle dræn var fyldt og ødelagt og dermed ude af funktion. Vi håber at dette sammenholdt med den kommende kloakering (der udledes på nuværende tidspunkt 3000 m3 vand i jorden) vil afhjælpe de store problemer med vand i haverne, som der har været i mange haver de senere år.


 

Opslag på Vesterleds Facebook-gruppe fra Jesper Thorup Andresen, have 49:

”Alle kan føle sig lidt pressede, både os kolonister og vores entreprenør Danjord ;-)

Grundet det store kloakeringsprojekt rejser der sig mange spørgsmål. Jeg har derfor aftalt med Danjord, at alle kan stille deres spørgsmål her i opslaget, jeg vil derefter samle spørgsmålene sammen, og søge disse besvaret efter bedste evne på et møde med Danjord på torsdag.

Spørgsmålene skal være af mere generel karakter.

Spørgsmål som ønskes behandlet skal gerne stilles senest tirsdag den 17. april. Jeg vil efter mødet ligge svarende her på siden.”

Det er aftalt med Jesper, at spørgsmål også kan sendes på mail til jta.dyvig@gmail.com  - inden tirsdag den 17. april. Derudover kan spørgsmål også lægges i postkassen ved fælleshuset – hvor du skal huske at skrive dit navn og havenummer på. Svarerne vil ligeledes blive udsendt på mail.

Med venlig kolonihave hilsen

Jan Ahrendt


 

Referat af informationsmøde den 13.9.2017 - om kloakering i HF Vesterled

  1. Henning Skaarup fra Aarhus Kommune præsenterede de forskellige parter, der er involveret i projektet: Sten Kisum (Ingeniør hos Envidan A/S og DanJords rådgiver) Line Munk (Ingeniør hos DanJord A/S), Kurt Hansen (faglig rådgiver for Aarhus Kommune), Henning Skaarup (Projektejer – Aarhus Kommune)

  2. Præsentation af projektet v/Steen Kisum. Når der graves i en have vil der ske en reetablering, således at det efterlades i den stand det var, da der blev startet. Projektet vil naturligt give gener for beboerne, men der vil blive givet orientering undervejs, når veje lukkes m.v. Projektet vil være færdiggjort ultimo 2018, med forventet opstart i november 2017.Hvad med tilslutning fra rensebrønd til den enkeltes installationer? Dette skal gøres af en autoriseret kloakmester med færdigmelding til Aarhus Kommune spildevandsmyndighed. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege at tagvand og overfladevand ikke må tilkobles spildevandsledningen. I vil blive orienteret om hvornår I kan tilslutte jer kloaknettet, dog skal alle senest være tilsluttet 31.12.2019.

  3. Line Munk præsenterede princippet for tilslutning af stikledning fra skel til sokkel. Der vil blive sat en rensebrønd ved gavl/side(sokkel) tættest ved hovedledning. DanJord vil tage en dialog med alle havelodsejere om placering af stikledning/spulebrønd. De vil søge at tage hensyn til den enkeltes ønsker, men dette kan desværre ikke altid passe sammen med kloakfaglige hensyn. Hvis du er uenig kan du kontakte DanJord. Vær opmærksom på, at hvis du har en faskine/septik tank m.v., som er i vejen ved etablering af stikledning, så vil entreprenøren sætte brønden foran denne. Det er altså din egen opgave at opgrave en sådan septik tank eller lignende. Hvis DanJord er i tvivl om noget vil de kontakte den enkelte havelejer. (modtager navneliste med telefonnumre fra bestyrelsen) Vil det være muligt at koble flere til den samme stikledning? Ja, det vil det, hvis det giver fornuft og mening. Skal medlemmerne kontakte DanJord? Nej, I vil blive kontaktet af DanJord. Et par medarbejdere vil det kommende par måneder gå rundt i haveforeningen og se på individuel placering af stikledninger.

  4. Henning Skaarup redegjorde for økonomien i projektet. Kloakeringen betales af et lån hos Aarhus Kommune, hvorefter lejerne betaler det tilbage over 30 år. Da projektet startede blev der meldt en pris ud på kr. 4.200 pr. år. Sådan som det ser ud på nuværende tidspunkt vil I komme til at betale ca. kr. 3.100 begyndende i år 2019. Opkrævningen vil ske sammen med normal leje. For hovedledningen er der fra Kolonihaveforbundets side valgt en solidarisk enhedspris. Det betyder at der hvert år beregnes en ny pris indtil projektet er endeligt færdiggjort i 2024.Altså har anlægsudgifter, rente m.v. en stor indflydelse på prisen, og den kender vi ikke for etape 3 og 4. Fra 2025 er projektet færdiggjort og herfra vil prisen ligge fast resten af afviklingsperioden. Hvad sker der når lånet er betalt ud om 30 år? Så får I en lejereduktion der svarer til dette beløb.

Husk også at se Aarhus Kommunes hjemmeside

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Kolonihaver/Kloakering-af-kolonihaver.aspx

Referent

Henning Skaarup


 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i haveforeningen Vesterled den 13. august 2017

 

1. Velkomst ved Jan Ahrendt.

Jan takkede deltagerne og hjælperne i forbindelse med Haveforeningens nyligt afholdte bankospil og sommerfest.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Birthe Sørensen som også blev valgt. Birthe takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Jannie, Lisbeth samt Susanne.

3. Behandling af bestyrelsens forslag til ”finansiering af fremtidig vandløsning i haveforeningen”. Fremlæggelse v/Kennert Lindskjold.

Bestyrelsens forslag til ”finansiering af fremtidig vandløsning i haveforeningen”:

”Bestyrelsen ønsker en solidarisk løsning, hvor alle havelod belastes økonomisk ens, uanset længde af gravekasse på hver havelod – og hvor der vil blive optaget et fælles banklån i haveforeningen. Gælden følger haveloddet. Finansiering: Der tages 200.000,- kr. af egenkapitalen, og resten af beløbet lånefinansieres med 20-årigt lån i Arbejdernes Landsbank, hvor lånebehovet vil være 1.800.000,- kr. Der henlægges derudover 150.000,- kr. af egenkapitalen til uforudsete udgifter.”

Udgiften for vandløsningen vil være ca. kr. 14.000 pr. havelod, hvorfra skal trækkes udbetaling fra Haveforeningens egenkapital. Aktuelt lånebehov er kr. 1.800.000 fordelt på 142 haver hvilket giver kr. 12.676 pr. havelod. Der vil være mulighed for at lave ekstra ordinær indbetaling enten ved at betale udgiften på én gang eller indbetale restgæld på et senere tidspunkt. Lånetilbuddet giver en månedlig ydelse på ca. kr. 85 over 20 år. Renten er variabel og skulle renten stige i fremtiden vil ydelsen stadig være kr. 85, men låneperioden forlænges.

I dag har hvert havelod en udgift til vand på kr. 42 pr. måned. Med ny fremtidig vandløsning vil der blive lavet en opkrævning for det enkelte havelods individuelle vandforbrug via et vandregnskab, ud fra det forbrug der er på hovedmåleren.

Hvad sker der, hvis der er nogle som ikke betaler for deres vandforbrug?

Vandforbruget bliver pålagt havelejen lige som alle andre pligtydelser.

Hvornår skal vi senest være tilsluttet?

Spørgsmålet bedes stillet igen på fælles møde den 13.9.17 hos Århus Kommune.

Er der udgifter for de havelod som ikke har et vandforbrug ?

Der skal stadig betales for faste afgifter som fordeles med en 142. del.

Forslag fra salen om, at henlægge penge i budgettet til fællesudgifter så som fælleshus, vandspild o.lign.

Forslaget vil blive behandlet i økonomiudvalg og bestyrelse.

Er der et alternativ til den beslutning som vi skal stemme om i aften?

Vi har allerede besluttet at udskifte vores vandrør, og det kan vi ikke uden finansiering. Hvis alle betaler kontant er der ikke behov for at optage et kollektivt lån.

Hvornår skal man give besked omkring betaling ?

Gerne så hurtigt som muligt, men der ikke en sat en dato for tilbagemelding.

Er det et kollektivt lån ?

Ja, også for de havelod som vælger at betale kontant, idet det er et lån som Haveforeningen optager.

Hvordan hæfter man hvis foreningen går konkurs ?

Man hæfter i det tilfælde pro rata, hvilket vil sige at man hæfter for sin 142. andel af restgælden x 1,25.

Er der et max beløb for den endelige tilslutning som man selv skal forestå?

Det kan man ikke sige, idet det er individuelt og ikke nødvendigvis DanJord som skal udføre arbejdet. Man kunne undersøge om vi kan lave nogle fælles løsninger/aftaler på den endelige tilslutning. Bestyrelsen vil arbejde på at finde tilbud fra en eller flere VVS installatører.

Hvor mange meter graves der ind på grunden kontra overblik over den sidste tilslutning?

Kan man lave én brønd til 2 huse for at minimere opgravning ?

Disse spørgsmål og tilsvarende spørgsmål bedes stilles på mødet den 13.9.17 hos Århus Kommune.

Det var nu tid til afstemning omkring bestyrelsens forslag til finansiering af fremtidig vandløsning i haveforeningen.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning af de tilstedeværende 59 haver.

5. Eventuelt

Der sælges vin som var i overskud fra sommerfesten – henvendelse i baren.

Den 22.8.17 kl. 17 på Åby Skole er der høring omkring opførelse af højhus ved Systematic beliggende på Søren Frichsvej. Haveforeningen har lavet indsigelse mod opførelse af dette højhus – læs også på vores hjemmeside.

Til de interesserede var der papirer fra Arbejdernes Landsbank omkring individuel lånetilbud til finansiering af vand og kloak installationer.

Spørgsmål omkring nyt byggeri ved Åby Skole/stadion ?

Det er en god ide at følge med i lokalplanen for området hvis man ønsker information om byggeri mm.

Åbyhøj, den 28.8.17

Referent Carsten


 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Vesterled den 28. juni 2017

1. Velkomst ved Jan Ahrendt

Jan bød de fremmødte velkommen og der var 75 haver repræsenteret.

Dagens forsamling skal drøfte Bestyrelsen forslag til fremtidig vandløsning og kloakering er som udgangspunkt ikke til drøftelse. Jan kunne oplyse, at der efter generalforsamlingen uddeles indkaldelse til informationsmøde med Århus Kommune, Rådgivende Ingeniørfirma Envidan samt bygherrer DanJord. Mødet afholdes hos Center for Miljø og Energi i Viby den 13. september 2017 kl. 16.30 og alle haveejere er velkomne til at deltage samt stille spørgsmål omkring Haveforeningens kloakeringsprojekt. Tilmelding er nødvendig, og skal ske på mail til: hfvesterled@gmail.com eller i kontortiden senest onsdag den 6. september.

2. Valg af dirigent.

Birthe Sørensen, Erantisvej blev valgt som dirigent. Birthe takkede for valget og konstaterede at møde var rettidigt indkaldt og der blev samtidigt udpeget et stemmeudvalg.

3. Behandling af ”bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen, herunder finansiering”. Fremlæggelse og gennemgang v/Kennert Lindskjold.

Kloakering er drøftet på en tidligere generalforsamling hvor man valgte en løsning med placering af kloakbrønd ved facaden af kolonihavehuset.

Haveforeningen har bedt om et tilbud fra DanJord omkring etablering af nye vandrør samtidig med at der bliver kloakeret. Der er indhentet et alternativt tilbud fra Brdr. Møller hvor DanJord var billigst.

Der er indhentet tilbud på finansiering af eventuelt vandprojekt fra Arbejdernes Landsbank samt Danske Bank, hvor Arbejdernes Landsbank var billigst.

I dag har vi vandrør af varierende alder som ikke alle steder er i frostfri dybde. Vi har stophaner, typisk til 4 haver eller flere, som ikke virker samt et vandforbrug med store udsving. Efter kloakering skal vi begynde at betale vandafledningsafgift hvilket betyder at prisen for en m3 vand stiger fra ca. kr. 20 til ca. kr. 50 pr. m3.

Hvad får vi? Vandbrønd i frostfri dybde, placeret indenfor hæk på haveloddet, med vandur og stophane. Vandledning føres fra vandbrønd frem til havehuset i samme gravekasse som kloakledning, herfra skal det enkelte havelod selv forestå tilslutning. Gravekasse reetableres.

I dag betaler alle haver det samme for vores vandforbrug, ca. kr. 50 pr. måned der opkræves via havelejen 2 gange årligt. Med vandur på hvert havelod vil der i fremtiden afregnes via havelejen for havens aktuelle forbrug.

Tilbuddet fra DanJord lyder på ca. kr. 14.000 pr. havelod – hertil skal der betales for egen tilslutning. Arbejdernes Landsbank tilbyder en finansiering på ca. kr. 85 pr. måned med et 20-årigt lån, og ikke 30-årigt lån som skrevet i indkaldelsen. Der vil også være mulighed for at betale kr. 14.000 kontant og dermed slippe for renteudgiften.

Efter gennemgangen opfordrede Kennert til spørgsmål og kommentar fra de fremmødte. Svarene blev givet på baggrund af den viden bestyrelsen har for nuværende.

Finn, have 97: Vurderes udgiften på kr. 14.000 med ved salg?

Ja – huset opskrives med kr. 14.000 samtidig med der også er en nedskrivning på vandinstallationen via saldometoden.

Kirsten 104. Spørgsmål til vandur – betales der kun for eget forbrug?

Ja

Jesper have 49: Hæfter man personligt for lånet?

Nej – lånet påhviler haveloddet.

Lis, Akelejevej: Hvis man vælger at låne i banken skal der tilbagebetales kr. 20.400.

Ja – renten er ca. kr. 6.000 når der afdrages over 20 år.

Spørgsmål fra salen: Hvis 50% selv betaler kontant kan man så få et billigere lån i banken?

Der arbejdes på at få et billigere lån end det aktuelle tilbud som lyder på ca. 5 % i rente.

Anne Stine have 21: Kan man til en hver tid indfri lånet?

Det er ikke forhandlet endeligt på plads.

Annette, Clematisvej: Kan man trække renten fra?

Det kan man godt men det skal men selv indberette.

Per, Akelejevej: Bliver der lukket for vandet om vinteren?

Jesper har talt med Henning Skaarup fra Århus Kommune og det peger i retning af, at det vil være en lokal beslutning men med det forbehold at både Kommune og Byråd kan påvirke beslutningen.

Spørgsmål til gravekasse?

Kloak graves ind på haveloddet i en 20 cm bred og ca. 90 cm dyb rende. Hvis vi også ønsker at få nye vandrør, graves der en 50 cm bred rende på grund af respektafstand mellem kloak- og vandrør. Uanset længde på gravekasse betaler det enkelte havelod det samme efter solidaritetsprincippet.

Hvornår starter arbejdet?

Udmeldingen er, når er er frostfri år 2018.

Anne Stine have 21: Ved vi hvor der skal graves?

Der findes en projekt tegning som ikke er endelig. Det vil også være afhængig af forholdene på det enkelte havelod – f.eks. hvis der graves ind i en samletank, stopper arbejdet der.

Have 54: Graves der på hver vej?

Ifølge fremsendte projekt tegning så graves der på hver vej.

DanJord kontakter efter sommerferien hvert enkelt havelod omkring placering af brønd. Det er vigtigt, at Vesterled har korrekte kontaktoplysning på medlemmerne således at DanJord kan snakke med de enkelte haveejere.

Have 126: Graves vand ned samtidig med kloak?

Ja – begge dele graves ned samtidig og der reetableres efterfølgende.

Spørgsmål: Kan vandur fjernaflæses?

Nej – skal manuelt aflæses og der skal laves vandregnskab ud fra forbrug på hovedmåler.

Ina have 120: Hvad koster den tilslutning man selv skal betale fra brønd og til hus?

Prisen kendes ikke idet det vil være individuelt fra have til have afhængig af de aftaler man selv laver omkring den endelig tilslutning.

Svend, Gyvelvej: Bliver de gamle vandrør fjernet?

Nej.

Kirsten have 104: Man skal tænke over placering af brønd ud fra hvor man skal have vand og kloak videre ind i huset.

Have 51: Findes der et overslag på den sidste tilslutning som man selv skal forestå?

Haveforeningen har ingen overslag –kommentar fra salen: Har hørt kr. 10.000

Spørgsmål: Skal der pumpe på kloak hvis kloakrør løber op af bakken?

DanJord ønsker en gravitationsløsning således spildevand løber ned af uden brug af pumper.

Hanne have 92: Stiger haven i værdi med den sidste tilslutning man selv skal forestå?

Vurderingsudvalget svarede: Ja men kun materialeprisen ikke arbejdsløn.

Mads have 128: Når der nedgraves kloak vil man sandsynligvis ramme eksisterende vandrør hvilket vil være et problem for den enkelte lejer.

Benjamin have 95: I vejen på Gyvelvej løber der et stor kloakrør – graves der på Gyvelvej?

Det er detailplanlægning som vi endnu ikke er oplyst omkring.

Spørgsmål omkring afdrag kontra kontant betaling.

Vælger man at afdrage, vil lånet følge haveloddet og ved salg fortsætter ny ejer afdragene.

Spørgsmål omkring tilskrivning?

Det er ikke fuldstændigt afklaret hvorledes værditilskrivningen vil blive efter endt kloakering og udskiftning af vandrør. Kommentar fra Per Fink, Akelejevej: Man kan lave en fælles beslutning på en generalforsamling omkring værditilskrivning.

Susanne have 50: Hvornår skal vi endeligt være tilsluttet?

Det er detailplanlægning som vi endnu ikke er oplyst omkring men udmeldingen er at vi skal starte med at afdrage kloak fra januar 2019.

Mikkel, Erantisvej: Efterlyser optegninger på eksisterende nedgravede strømledninger – tegninger er ikke præcise.

Der kan være en mulighed for at få energiselskabet ud i haven for at afklare hvor strømledningerne er nedgravet såfremt det ikke er på eksisterende tegninger. DanJord vil hente tilgængelige data omkring ledninger, vandrør mm inden de starter opgravning.

Spørgsmål om vi hæfter for overgravet strømledning?

Det er detailplanlægning som vi endnu ikke er oplyst omkring men spørgsmålet kunne med fordel stilles igen på informationsmødet hos Århus Kommune den 13.9.17.

Ikke flere spørgsmål/kommentar fra de fremmødte.

4. Afstemning.

Den ekstra ordinære generalforsamling skulle stemme om nedenstående forslag. Men som det fremgår af foreningens vedtægter § 9.9 kræver det, at 2/3 af foreningens husstande er tilstede for at kunne beslutte optagelse af kollektive lån. Der var 75 ud af mulige 142 husstande repræsenteret hvilket betyder, at der ikke kan træffes en beslutning på denne ekstra ordinære generalforsamling omkring optagelse af kollektiv lån.

Indsat § 9.9 fra vedtægter gældende for Haveforeningen Vesterled.

9.9.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal - undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil kræves 2/3 flertal, - og når det drejer sig om:

Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud, jfr. § 5 stk. 5.1., eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort; men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny

generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Det blev herefter besluttet at opdele forslaget i 2 dele. De første 4 afsnit i forslaget som omhandler beslutning om udskiftning af vandrør sættes til afstemning som forslag A – kan ved tages med simpelt flertal.

De 2 sidste afsnit som omhandler finansiering herunder optagelse af kollektiv lån (20-årigt og ikke 30-årigt lån som fejlagtigt står i forslaget) behandles som forslag B – her kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte hvorefter forslaget kan endelig besluttes på en ny ekstra ordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen, herunder finansiering:

Forslag A:

”Danjord har givet tilbud på at udskifte alle vandrør i hele haveforeningen, hvor

ingen gamle vandrør genanvendes, frem til vandbrønd i kolonihaven.

Danjord udfører gravearbejde i hver kolonihave med opsætning af vandbrønd,

indenfor hækken, med måleur og stophane i frostfri dybde – hvorfra 32 mm

PEL-slange bliver ført hen til huset i en gravekasse.

Tilslutningen herfra og ind i huset skal udføres for egen regning af autoriseret

og godkendt vand- og kloakmester.

Danjords tilbud på ca. 14.000 kr. pr. havelod dækker: nye vandrør i

haveforeningen afsluttende med vandbrønd, stophane, godkendt måleur,

gravearbejde og lægning af 32 mm PEL-slange i hver kolonihave, med

efterfølgende reetablering efter gravearbejde.

Forslag B:

Bestyrelsen ønsker en solidarisk løsning, hvor alle havelod belastes

økonomisk ens, uanset længde af gravekasse på hver havelod – og hvor der vil

blive optaget et fælles banklån i haveforeningen. Gælden følger haveloddet.

Finansiering: Der tages 200.000,- kr. af egenkapitalen, og resten af beløbet

lånefinansieres med 20-årigt lån i Arbejdernes Landsbank, hvor lånebehovet vil

være 1.800.000,- kr. Der henlægges derudover 150.000,- kr. af egenkapitalen til

uforudsete udgifter.”

Forslag 4 A: Enstemmigt vedtaget.

Forslag 4 B: Enstemmigt vedtaget.

Der indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling søndag den 13. august 2017 (dagen efter Vesterleds sommerfest) i telt på parkeringsplads ved fælleshuset.

5. Eventuelt

Birthe Sørensen orienterede omkring bankospil og sommerfest og der blev uddelt invitation. Bankospil afholdes fredag den 11. august – sponser gaver stort som småt modtages gerne.

Sommerfest afholdes lørdag den 12. august - i år satses på foreningens egne kræfter med hensyn til underholdning og Birthe kontakts gerne med gode forslag.

Husk at der er tilmelding til begge dage.

Jan Ahrendt orienterede omkring forsikringstilbud. Såfremt man vil vide mere kan man komme ned på kontoret i åbningstiden og blive skrevet op og Jannie fra have 41, Åbyvej nr. 99D er behjælpelig med at opskrive interesserede hen over sommeren.

Grøn container – vi blev desværre svigtet af leverandør søndag den 25. juli men container kommer søndag den 2. juli – nu til reduceret pris. Opfordring til, at de haveejere som har aflæsset haveaffald på parkeringspladsen husker at rydde op efter sig.

Torsdag den 29. juni afholdes der havevandring med fokus på ukrudt i hæk, hæk er klippet mm. Det er vigtigt at haveforeningen giver et godt indtryk og generelt ser det pænt ud.

Haveforeningen Oldjorden har været på besøg i Vesterled for at indstille haver til Havekonsulenten med henblik på udvælgelse af præmiehaver. Hanne og Alice, som modtog præmie i 2016, har sammen med Jan været på besøg i Oldjorden for at udvælge præmiehaver.

Afslutningsvis var der klapsalver til bestyrelsen som tak for deres indsats i foreningsarbejdet.

Åbyhøj, den 8. juli 2017.

Referent Carsten


 

Referat af opstartsmøde om kloakering - 18. januar 2016 kl. 15

Referat af møde mandag d. 18.januar.

Deltagere: HF Vesterled, HF Bakkevang,(se vedhæftede navnefortegnelse) Sten Kisum (Envidan), Kurt Hansen og Henning Skaarup. (AAK)

 

Sten Kisum fremlagde skitseplan for kloakeringen af de 2 haveforeninger HF Vesterled og HF Bakkevang. En mere detaljeret plan vil blive udarbejdet i løbet af 2017. Selve kloakeringen vil blive udført i 2018. Udover selve kloakprojektet ønskes også projekt for nye vandledninger og dræn.

I første omgang udarbejder Envidan en pris på projektering af vandledninger samt et prisoverslag for udførelse, som foreningerne kan tage med på deres generalforsamlinger.

Vedrørende udvikling af et drænprojekt har begge haveforeninger fået et kort, hvor de skal markere de områder, hvor der er problemer med vand. Ud fra dette vil de 2 foreninger og Envidan så finde ud af det videre forløb. Sten fremsender kort i pdf. format

Med venlig hilsen

Henning Skaarup

teamleder

 

Indledende opstartsmøde om kloakering

Den 18. januar 2016 er bestyrelsen indkaldt til det første indledende møde i forbindelse med kloakeringen.

Mødeindkalder er Henning Skaarup fra Aarhus kommune og deltagerne er, foruden bestyrelserne for HF Bakkevang og HF Vesterled, også repræsentanter fra Aarhus kommune og Danjord, der har vundet licitationen.

Af indkaldelsen fremgår det, at der ud over selve kloakeringen, også vil blive set på projekter for dræning og vandledninger.

Det oplyses ligeledes i indkaldelsen at der senere vil blive indkaldt til informationsmøde for alle havelejere.


 

Ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2015.

1. Velkomst.

Formand Jan Ahrendt bød velkommen til nye og gamle kolonister og præsenterede repræsentant fra Kolonihaveforbundet Århus Kredsen Johnny Eriksen.

Der var en opfordring fra formanden til de fremmødte om, at man hver især sikre sig, at Vesterled har korrekt mail adresse på de haver som ønsker korrespondance via mail.

2. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Mikkel Elklit valgt som dirigent.

Knud Nielsen, Jens Enevoldsen og Lasse Bertelsen valgt til stemmeudvalg.

3. Orientering om byrådets beslutning og fremrykning af kloakering i Vesterled.

Kennert Lindskjold orienterede omkring baggrunden for den beslutning der skal træffes i dag. Der skal vælges mellem én af 2 mulige løsninger for kloakledning ind på det enkelte havelod. Bestyrelsen anbefaler forslag 2 hvor kloakledning føres frem til facade af havehus og afsluttes i en spulebrønd. Denne løsning er også den dyreste, men det er bestyrelsens opfattelse, at denne løsning vil tilgodese flertallet. Samtidig kunne forslag 2 også være en fordel såfremt man på en senere generalforsamling beslutter, at forny vandledninger/opsætte vandur.

Johnny Eriksen fra Århus Kredsen orienterede omkring de erfaringer man allerede har fra igangværende kloakeringsprojekter i andre haveforeninger.

Der var flere spørgsmål fra de fremmødte omkring finansieringen af projektet. Johnny Eriksen kunne oplyse, at Kolonihaveforbundet havde forhandlet med kommunen omkring finansiering og at den løsning, som er til afstemning i dag, er den bedst mulige set ud fra et solidaritetsprincip. Samtidig ligger Kolonihaveforbundet i forhandlinger med kommunen omkring opskrivning af værdien af haveloddet når haveloddet bliver kloakeret. Dette vil i givet fald betyde, at såfremt man vælger forslag 2, som koster ca. kr. 50 ekstra pr. måned, vil haveloddet stige tilsvarende i værdi hver måned. 

Kloakering i Vesterled skal efter planen igangsættes i år 2018 og året efter, at kloakken er tilsluttet, vil de enkelte haver begynde at afdrage omkostninger via havelejen. Fra salen blev der gjort opmærksom på, at der vil være en omkostning for den enkelte havelejer for at få tilslutning fra spulebrønd og til havehus. Denne udgift blev af Johnny Eriksen anslået til mellem kr. 2500 og kr. 4000 og skal udføres af autoriseret kloakmester.

Fra salen var der flere spørgsmål til det praktiske arbejde i forbindelse med kloakering. Blandt andet blev der spurgt til, om en septiktank skulle fjernes efter endt kloakering. Hertil oplyste Johnny Eriksen, at det skulle den ikke og at man med fordel kunne bruge en septiktank til opsamling af regnvand. Der blev også spurgt til om den enkelte får indflydelse på linjeføringen og det gør man i et vist omfang men mange af disse spørgsmål kan ikke besvares i detaljer på nuværende tidspunkt idet detaljeplanlægning tidligst kommer i efteråret 2015.

Afsluttende var der et spørgsmål, om det er besluttet, at kolonihavehuse må udvide med 10 m2 til etablering af badeværelse. Dette er ikke besluttet endnu men forventes behandlet i byrådet i efteråret.

4. Indkomne forslag til behandling.

Afstemning ved håndsoprækning af:

Forslag 2: ”Fremføring af kloakken helt frem til sokkel af havehuset, afsluttende med en brønd – med en lejeforhøjelse på ca. 350 kr. pr. måned over 30 år. Haveejeren skal kun sørge for at få husets afløbsinstallationer sluttet til kloakbrønden ved husets sokkel”

Forslag 2 besluttet med overvældende flertal.

Afstemning ved håndsoprækning af:

Forslag 3: ”Forslag fra bestyrelsen om undersøgelse af behovet/muligheden for andre tiltag samtidig med opgravning til kloak – for eksempel mulighed for fremtidssikring af vand frem til husets sokkel. Eventuelle forslag fremlægges til behandling og beslutning på en senere generalforsamling, når undersøgelser er tilendebragt.”

Forslag 3 besluttet med overvældende flertal.

5. Eventuelt

Formand Jan Ahrendt takkede for en god debat blandt de fremmødte.

Samtidig takkede Jan for den store opbakning der har været ved vores fælles arrangementer.

Bestyrelsen blev valgt i marts måned og har siden da arbejdet med mange opgaver. Ikke alle opgaver er tilendebragt og de opgaver vi ikke har nået er ikke glemt. For eksempel arbejdet omkring forsikringer (det tilbud som er givet til haveforeningen og var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling i marts måned 2015) er ikke tilendebragt. Bestyrelsen vil sidst i august måned sammensætte en forsikringsdækning på baggrund af det sendte tilbud. De havelejere som er interesseret i at tegne denne forsikring, skal senest 1. oktober henvende sig i kontortiden for at tilkendegive interessen (kravet er over 50 % tilslutning).

Til sidst orienterede Jan omkring information til havelejere. Haveforeningens hjemmeside www.hf-vesterled.dk og opslag ved fælleshus vil være den primære kilde til information. Særlig vigtig information bliver udsendt på mail eller pr. brev. Facebook bruges også, men kun som et supplement.

Sommerfest. Telt er lejet – mad er bestilt. Invitation udleveret på mødet – bliver også offentliggjort på hjemmeside og ved fælleshus. Der søges praktisk hjælp stort som småt til Banko fredag – Fest lørdag samt søndag hvor teltet kan bruges til ??? forslag modtages.

Dirigent Mikkel Elklit takkede for god ro og orden.

28.06.15

Referent Carsten Lander