Generalforsamling for HF Vesterled

Ordinær generalforsamling 28. juni 2021

Bestyrelsen forventer, at der kan indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 28. juni 2021 kl. 19 i Globus1.

Indkaldelse sendes ud til haveforeningens medlemmer i uge 23.

Forretningsorden til generalforsamling i HF Vesterled:

 

  1. Anmodning om taletid sker ved håndsoprækning. Talerne får ordet i den rækkefølge de begærer det. Når man får ordet, skal man rejse sig og præsentere sig med navn og have.

  2. Taletiden er under punkternes behandling max. 5 minutter første gang – og derefter max. 2 minutter. Ved fremlæggelse af forslag kan forslagsstiller indrømmes længere taletid.

  3. Ved korte bemærkninger er taletiden max. 2 minutter.

  4. Gæster kan anmode om taletid efter bestemmelserne i denne forretningsorden, men har ikke stemmeret.

  5. Dirigenten kan, hvis der ikke kommer nye argumenter i diskussionen, lukke for tilgangen til talerlisten. Dette meddeles generalforsamlingen med oplysning om hvem der er på talerlisten.

  6. Ønskes et ændringsforslag fremsat, til et forslag der er under behandling, skal ændringsforslaget fremsættes skriftligt overfor dirigenten.

  7. Afstemning foretages med håndsoprækning og tydelig markering med stemmeseddel, fra den enkelte plads. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller dirigenten måtte ønske det.

  8. Hvis der kræves skriftlig afstemning, foranlediger dirigenten denne igangsat.

  9. Stemmeudvalget foranlediger at stemmerne optælles, og resultatet afgives skriftligt til dirigenten og sekretæren. Dirigenten meddeler derpå generalforsamlingen resultatet af afstemningen, med angivelse af stemmetal, samt om forslaget er vedtaget eller forkastet.

 

Udarbejdet i henhold til vedtægternes § 10.6

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9.3.2016