Generalforsamling for HF Vesterled

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 Lørdag den 31. marts 2018

kl. 9.30 – 9.45

i Fælleshuset.

 Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af kasserer.

 3. Eventuelt.

   

  Den ekstraordinære generalforsamling er forud for arrangement med vandåbning.

   I tilfælde af, at vandåbningen udskydes yderligere på grund af udsigt til frost, flyttes tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling tilsvarende.

   Med venlig kolonihave hilsen

  PS.:           Til information kan nævnes, at der har meldt sig et medlem, der er meget interesseret i opstilling som kasserer.

Generalforsamling den 21. marts 2018

Der deltog 71 haver i den ordinære generalforsamling 21. marts 2018.

Tak til jer alle for jeres store engagement og forskellige input i diskussionerne 🙂.

 

🙂REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN SAMT BERETNING SENDES TIL ALLE MEDLEMMER VIA E-MAIL ELLER POST.


 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 21. marts 2018

Beretningen vil igen i år give en status på arbejdet og forskellige problemstillinger, der har været i det forgangne år. Derudover vil den forsøge at give et overblik over de udfordringer der vil være i denne sæson.

SALG-KØB-VENTELISTE

Der blev sidste år solgt 15 kolonihaver, og jeg vil her endnu engang byde de nye velkommen i vores fællesskab.

I sidste års beretning fortalte jeg en del om den ændrede salgsprocedure, som har gjort det til en omstændig sag at sælge kolonihaver. Kravene er ikke blevet mindre i det forgangne år, hverken for bestyrelsen eller vurderingsudvalget.

Vi oplever også, at forventningerne fra køberne er meget store. Køberne ved ofte mere om at købe fast ejendom end om at købe kolonihave - og de forventer nogle gange at formanden agerer som en ejendomsmægler og at vurderingsrapporten kan sammenlignes med en tilstandsrapport. Det er imidlertid mere end vi kan og skal honorere. Vi er en valgt bestyrelse og formidler ikke salg af kolonihaver på markedsvilkår. Vi er en forening og her gælder særlige regler, som er fastlagt af Kolonihaveforbundet.

Ikke desto mindre er det selvfølgelig vigtigt, at havesalget går korrekt til og alle regler bliver overholdt.

Derfor vil pjecen “vejledning om køb og salg af kolonihaver”, der bliver udleveret når købs- og salgsdokumenterne underskrives, også få en mere fremtrædende placering på vores hjemmeside - og fremover blive sendt ud til ventelisten. Denne pjece vil give svar på mange af spørgsmålene man måtte have.

Vi har i dag omkring 90 på venteliste. Vi administrerer den på den måde, at alle via mail bliver inviteret til fremvisninger i forbindelse med at en have sættes til salg. Det fungerer godt og jeg har også indtryk af, at de nye haveejere har været tilfredse med denne proces, som giver dem mulighed for at se nogle forskellige haver inden de bestemmer sig. Til langt de fleste haver har der været 5-10 interesserede købere efter fremvisningerne.

Mange af dem, som skriver sig på venteliste, har forinden studeret vores hjemmeside grundigt. Den har i gennemsnit haft knap 500 unikke besøgende om ugen gennem det sidste år - med størst aktivitet fra marts til november - og det er flot. Det er et billede af, at vi også på det felt er en aktiv og levende haveforening.

Vi tilstræber da også hele tiden at få videregivet nødvendig information så hurtig som muligt gennem opdateringer på hjemmesiden.

VORES NÆROMRÅDE

En del af Vesterleds popularitet bunder måske i, at vi er blevet en meget bynær kolonihave. Byen rykker i hvert fald nærmere til os og rundt om os – og byens grønne områder bliver trængt tilbage.

Det har vi senest oplevet omkring den grønne kile, hvor Systematic vil opføre et højhus ovenpå den eksisterende bygning på Søren Frichs Vej ved starten af Brabrandstien.

Inden sidste års generalforsamling havde vi sammen med over 300 andre i lokalområdet fremsendt haveforeningens første indsigelse mod dette byggeri. Disse indsigelser blev dog ikke taget alvorlige af kommune og forvaltning, der igen fremsendte lokalplanforslaget med en ny indsigelsesperiode.

Følgende citater er uddrag af den indsigelse vi i september måned sendte, på vegne af haveforeningen:  

Den grønne kile i Ådalen er et åndehul og et bevaringsværdigt naturområde for mange beboere i Århus kommune - og bliver da også fremhævet som en begrundelse for at erhverve sig en kolonihave i HF Vesterled.

Vi ønsker ikke at bremse en byudvikling - men at projektet bliver gentænkt, så der også tages højde for, og laves handleplan for, den ekstra trafik og behov for parkering der bliver i vores område. Der bliver bygget meget og tæt på området langs Søren Frichs Vej til Åbyvej / Lokesvej - og "helt op i vores baghave", tæt på vores kolonihaver. Dette vil betyde flere beboere i området og øget pres på veje og parkeringsbehov.

Den øgede trafik og pres på veje og p-pladser i vores område vil være en øget miljømæssig belastning.”

Citat slut

På trods af denne og mange flere indsigelser, alternative forslag, demonstrationer, underskriftsindsamlinger, borgermøder og andre protester i lokalområdet og på rådhuspladsen, blev forslaget til lokalplan 1066 med stort flertal stemt igennem i byrådssalen onsdag i sidste uge.

Jeg vil gerne takke alle jer, der har været aktive i borgermøder, protester og fremsendelse af indsigelser.

Nu kan vi se frem til et højhus på 58 meter i vores nærområde, der sammen med den igangværende og planlagte tætte bebyggelse fra Godsbanen til området ved den tidligere fragtmandscentral, vil ændre vores nærområde markant.

Jeg synes det er voldsomt og trist, at byrådet ikke lytter mere til borgerne i byen. Vi skal selvfølgelig ikke være imod enhver udvikling og forandring, men ønsker vi en fortætning af bebyggelserne i vores nærområde?

Vi vil til stadighed aktivt værne om den grønne kile langs Brabrandstien og området omkring vores kolonihaver i Åbrinken, Fritiden, Bakkevang og Vesterled.

Den nye massive bebyggelse på den tidligere fragtmandscentral har allerede nu betydet pres på vejene her omkring for at finde p-pladser - til stor gene for haveejerne i Fritiden. Og med den fortsatte bebyggelse langs Søren Frichs Vej, kan vi da kun frygte at presset på p-pladser også vil ramme os, og udfordre adgangen til Vesterled.

KLOAKERING & VAND

Kloakering har stået højt på dagsordenen hele sidste år og har præget bestyrelsens arbejde på flere måder.

Vi har blandt andet haft stor fokus på opdatering af vores medlemslister. I dag har vi mail-adresser på 137 kolonihaver ud af 142 - og det må siges at være rigtig flot. Når vi samtidig tænker på, at vi har telefonnumre på alle, giver det os det bedste udgangspunkt, når der skal videreformidles vigtig information. Det er fortsat vigtigt, at vi får informationerne, når I får nyt telefonnummer eller mailadresse, ligesom det selvfølgelig er vigtigt, at I husker at melde flytning.

I forbindelse med kloakering har der været et ønske om fremtidssikring af vores vand. Vi har afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger om spørgsmålet, begge med 100 % opbakning, hvilket viste at vi alle ønsker dette.

Vi har også alle været inviteret til informationsmøde med kommunen, Envidan og Danjord omkring kloakering. Her blev det lovet, at vi blev kontaktet hver især fra i løbet af september måned, men flere blev dog først kontaktet i december, januar og februar måned.

I bestyrelsen har vi haft mange diskussioner om mange spørgsmål, og udgangspunktet har altid været at finde ud af, hvilke modeller der vil være bedst for os alle.

Kennert vil efter denne beretning give en grundigere orientering om bestyrelsens arbejde med kloakerings- og vandprojekt og de aftaler der er indgået med Danjord herom.

Mange har også spurgt, om vi ikke kunne få løst de voksende problemer med overfladevand, som resulterer i hullede veje og oversvømmede haver, i forbindelse med kloakeringen.

Vi har altid været klar over, at det i henhold til lejekontrakten mellem Kolonihaveforbundet og Århus kommune, er de enkelte haveforeninger der har udgifterne til bl.a. drænløsninger - og at disse skal løses inde på egen matrikel. Alligevel blev vi af Henning Skaarup, der er repræsentant for kommunen, opfordret til at indtænke drænløsninger samtidig med kloakering - hvor kommunen ville være behjælpelig med løsningen og noget af finansieringen.

Dette gik vi konstruktivt ind i, gennem snakke med berørte haveejere og diskussioner i bestyrelsen og udarbejdelse af konkrete forslag til løsning. Efterfølgende havde vi et positivt møde i fælleshuset i november måned med både Danjord, Envidan og Henning Skaarup. Vi blev derefter indkaldt til møde nogle få dage før jul, hvor vi blev præsenteret for den berømte “vending på en tallerken”, da Aarhus Vand gav afslag på løsning - og vi blev nødt til at trække vores forslag tilbage.

Hvis man følger lidt med i debatten i Århus Stiftstidende omkring de stigende problemer med overfladevand i kommunen, kan vi jo godt se, at Aarhus Vand ikke må imødekomme vores ønske om at få lov til at lede vand i regnvandskloak. Men problemet er stigende, og vi kan kun håbe, at kommunen ad åre får udarbejdet nogle løsninger, som også kommer os til gode. Men her og nu er der desværre ikke udsigt til en løsning. Og så bliver det jo spændende at se, hvor meget kloakering af området vil betyde i forhold til overfladevandet.

HELÅRSBEBOELSE

Som I jo alle ved, er kloakeringen af kolonihaver besluttet af Århus Kommune. Der er vist ingen tvivl om, at det også vil gøre kolonihaverne endnu mere attraktive. Spørgsmålet er måske også, hvad Århus Kommune egentlig vil bruge det til.

I hvert fald kunne vi i fredags læse i Jyllands-Posten, at Henning Skaarup som er projektleder for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, udtaler, at “der indenfor de seneste år har været en stigende tendens til helårsbeboelse i kolonihaver … og det er særligt udbredt i 6 haveforeninger”.

Helårsbeboelse er i henhold til kolonihaveloven og vores lejekontrakt med Århus kommune ikke tilladt - og er da heller ikke et billede de omtalte haveforeninger, eller vores egen haveforening, genkender som en stigende tendens. Det, at Henning Skaarup som kommunens repræsentant udtaler sådan, vil skabe et negativt og forkert billede i offentligheden, der yderligere vil presse os, ikke kun fra kommunen, men også fra de villaejere i vores nærområder, der betaler en høj ejendomsskat og grundskyld for helårsbeboelse. At en sådan udtalelse vil få denne konsekvens burde kommunens repræsentant have vidst.

Hvad er kommunens hensigt? Er det et forsøg på at presse kolonihaveforbundet for indgåelse af ny lejekontrakt, eller for på sigt at sætte havelejen op? Vi ved det ikke, men vi ved at Aarhus Kommune arbejder med en ny såkaldt kolonihave handleplan.

Derfor skal vi alle bare vide, at vores individuelle handlinger, hvad enten det er helårsbeboelse eller overbebyggelse, kan få en mærkbar konsekvens for os alle. Vi skal kort sagt alle tænke os om.

Vi vil fortsat værne om kolonihave-ånden, der gennem et helt århundrede har sikret muligheden for leje af et lille stykke jord til billige penge.

Derfor ønsker vi at få etableret et større samarbejde mellem haveforeningerne i Åbyen (her tænkes på Åbrinken, Fritiden, Bakkevang og Vesterled) - for på denne måde at stå stærkere i kampen for at bevare vores grønne attraktive kolonihaveområder og for at kunne stå samlet overfor fremtidige udfordringer fra Århus kommune.

KREDSEN

Der har gennem det sidste år været flere aktiviteter og møder i kolonihaveforbundets Århuskreds. Forrige år fik vi ny formand og sidste år ny kasserer. Forandringens vinde begynder så småt at blæse, også her. På den seneste generalforsamling i kredsen blev der vedtaget flere gode forslag - bl.a. forslag der vil styrke demokratiet. Fremover er møder og generalforsamlinger i kredsen ikke kun forbeholdt bestyrelsesmedlemmer, men andre interesserede kolonister kan også repræsentere foreningen - selvfølgelig op til det antal vi må sende. Der skal dog minimum deltage et bestyrelsesmedlem.

Kredsen og flere foreninger har også været involveret i diskussionerne om kommunens udkast til kolonihave handleplan. Teknik og Miljø har udsendt høringsmateriale og der har været nedsat nogle arbejdsgrupper. Tidsfristen for at afgive høringssvar er blevet udsat et par gange, og den endelige dato er nu den 1. april. Her har alle haveejere mulighed for at sende svar ind - og høringsmaterialet kan læses inde på vores hjemmeside. Høringsmaterialet skal efterfølgende danne grundlag for den kolonihave plan, som på et tidspunkt skal vedtages i byrådet.

FORSIKRING

Kolonihaveforbundet har forhandlet en forsikringsaftale med Alm Brand, som alle kolonihaveejere kan benytte sig af ved tilmelding gennem haveforeningerne. Sidste år opdagede vi tilfældigt, at kravene til hvor mange kolonihaver der skulle være tilsluttet, var sat ned fra 50% til mindst 10 haver i en forening. Derfor besluttede vi i bestyrelsen at igangsætte en tilmelding hertil. Og jeg vil her gerne takke Jannie og Tina der, i samarbejde med Jesper fra bestyrelsen har arbejdet med at få kontaktet flest mulige haver.

Der blev tilmeldt 25 kolonihaver til den fælles forsikring pr. 1. januar i år. Vi havde i bestyrelsen forventet, at der ville ske en individuel opkrævning af forsikringspræmie, men erfarede i februar måned i år, at haveforeningen fik en samlet opkrævning til betaling. Vi har dermed lagt pengene ud, og regningen vil blive fordelt til de 25 haver og pålagt den kommende haveleje, der skal betales 1.april.

Vi vil i bestyrelsen forsøge at få fremtidige opkrævninger sendt til de enkelte haveejere direkte fra forsikringsselskabet. Vi har valgt Jesper som tovholder på forsikringsspørgsmål - og som haveforeningens kontaktperson til forsikringsmægleren. Men hvis du får brug for hjælp fra forsikringen, skal du selv tage kontakt hertil, som beskrevet i det udsendte materiale.

KOLONIHAVELIV - FÆLLESARBEJDE

Traditionen tro blev der også sidste år afviklet fællesarbejde, der afsluttedes med samvær ved fælleshuset. Det er en hyggelig måde, at møde sine naboer på, og snakken går lystigt, samtidig med at der bliver luget ukrudt på vores fællesområder.

Noget tyder dog på, at det i år vil være svært at få afviklet fællesarbejdet som vi plejer, på grund af kloakeringen. Bestyrelsen vil løbende tage bestik af situationen, men vi forestiller os, at hvis vi ikke kan luge så meget i år, kan vi i stedet bruge nogle kræfter på vedligeholdelse og renovering af fælleshuset.

KOLONIHAVELIV - FEST M.M.

Også sidste år blev der afholdt både sommerfest og bankospil i vores store lejede festtelt, der var stillet op ved Fælleshuset. Begge aktiviteter blev igen store arrangementer, der samlede mange haveejere fra Vesterled og venner fra Bakkevang og Fritiden.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke festudvalget, banko-udvalget og frivillige hjælpere, for det store arbejde I har lagt i arrangementerne - både i planlægning, forberedelse, afvikling og oprydning. Vi har i bestyrelsen lagt op til, at der også i år vil blive et festligt arrangement og bankospil - og der er afsat beløb til det i budgettet.

Men kloakeringen betyder nok, at vi bliver nødt til at tænke på anderledes arrangementer, ud fra de muligheder vi har. Det er jo nogle gange også sundt at blive tvunget til at tænke på andre måder at gøre ting på, og det kan være inspirerende.

Der har også sidste år været andre aktiviteter såsom planteauktioner, Skt. Hans og høstfest. Arrangementer der samler interesserede haveejere fra både Fritiden, Bakkevang og Vesterled. Jeg vil også her takke de frivillige der har lagt arbejde i at få arrangementerne planlagt og afviklet.

Samtidig vil jeg gerne slå et slag for, at alle er velkommen til at komme med forslag, tage initiativer i forhold til forskellige typer af aktiviteter - hvad enten det er for børn eller voksne - og være tovholder for arrangementerne. Og vi vil også gerne støtte økonomisk - efter ansøgning selvfølgelig. Og hvis flere har lyst til at deltage i nogle af eksisterende arrangementer vil det også være dejligt.

Vi ved allerede nu, at Lene og Irene, som har stået for samarbejdet med Bakkevang, ikke kan fortsætte i år. Jeg håber, at der er nogle nye aktive medlemmer, som har lyst til at tage handsken op, så vi fortsat kan afholde fælles Skt. Hans og høstfest. Hvis nogen af jer, som sidder her, vil være med, så kontakt gerne bestyrelsen.

Aktivitetskalenderen for 2018 vil blive udarbejdet på det førstkommende bestyrelsesmøde den 25. april - og vil herefter blive udsendt til alle mail-adresser, ligesom den vil blive lagt på hjemmesiden og opslag ved fælleshuset. Først når denne kalender er lavet, vil der være mulighed for at leje fælleshuset i weekender der er ledige.

BESTYRELSEN - AFSLUTNING

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde i året der er gået. Som bekendt udvidede vi sidste år bestyrelsen til 7 medlemmer - og det har været godt. Samtidig har også begge vores to suppleanter deltaget aktivt i arbejdet.

Lene har som bekendt meddelt, at hun ikke genopstiller som kasserer, da hende og Lasse har truffet den svære beslutning at sælge deres kolonihave i år.

Økonomiudvalget har udarbejdet en arbejds- og opgavebeskrivelse for kassereren, som efterfølgende er godkendt af bestyrelsen. Den er efterfølgende sendt ud på mail til alle, og vi håber, at den vil medvirke til, at vi i aften får valgt en ny kasserer. Som bekendt lægger vi samtidig op til, at vi skal hyre en bogholder til at bogføre regnskabet. Dette foreslår vi i erkendelse af, at kassererjobbet indtil nu har været en endog meget stor post.

Hvis der ikke i dag bliver valgt en ny kasserer, vil der senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og Lene vil indtil da fungere som kasserer.

Vi håber alle at frosten snart forsvinder, og foråret for alvor kan melde sin ankomst. Når der åbnes for vandet på lørdag vil der igen i år blive et arrangement i fælleshuset med rundstykker og standerhejsning. Vi skal have vores eget grønne kolonihaveflag op - så flagstangen ikke igen bliver indtaget af Danjord, som vi oplevede for en uge siden. Deres flag blev dog hurtigt taget ned igen, da vi henvendte os.

I det hele taget er der ikke tvivl om, at Danjord vil fylde meget i vores haveforening i år, hvor de gør brug af næsten alle vores p-pladser til deres mandskabsvogne, materiel, arbejdsredskaber og maskiner. Det er vigtigt at vi tager godt imod dem, og giver dem den nødvendige plads til deres arbejde - selvom det vil betyde at vores normale adgangsveje til kolonihaven i perioder vil blive anderledes. Vi skal formentlig i det meste af sæsonen finde anden parkering til vores biler. Men jeg vil opfordre til at vi alle tager det med et godt humør.

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, med håb om en god debat.

Tak for ordet.

På vegne af bestyrelsen

Jan Ahrendt


 

Ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2017 kl. 14

Referat kan læses her: http://www.hf-vesterled.dk/152679782

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 28.6.2017 kl. 19

Der deltog 75 haver i den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til "fremtidig vandløsning i haveforeningen" enstemmigt blev vedtaget. Der var ligeledes enighed om at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling søndag den 13.8.2017, for behandling og afstemning om forslag til "finansiering af fremtidig vandløsning i haveforeningen".

🙂Referatet af generalforsamlingen den 28.6.2017 er udsendt til medlemmerne via mail eller post. Og kan læses her: http://www.hf-vesterled.dk/152679782

Tak til jer alle for jeres store engagement og forskellige input i diskussionen 🙂


 

Generalforsamlingen den 8.3.2017

Der deltog 50 haver i den ordinære generalforsamling 8. marts 2017.

Tak til jer alle for jeres store engagement og forskellige input i diskussionerne 🙂.

 

🙂REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN SAMT BERETNING ER SENDT TIL ALLE MEDLEMMER VIA E-MAIL ELLER POST.


 

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 8. marts 2017

Beretningen vil igen i år give en status på arbejdet og forskellige problemstillinger, der har været i det forgangne år. Men beretningen vil også sende nogle signaler til, hvordan vi i bestyrelsen ser arbejdet i den kommende sæson.

Som det fremgår af dagsordenen vil der vil efter behandlingen af denne beretning, være en orientering fra vores vand- og kloakeringsudvalg om det kommende kloakeringsarbejde og mulig fremtidssikring af vores vandledninger. Det vil jeg derfor ikke behandle.

Århus er en by med vokseværk og det mærker vi i Vesterled på flere måder. Et af de meget synlige tegn er, at vi omkranses af mere og mere højt og tæt byggeri. Også både højere og tættere end vi altid bryder os om. Vi har derfor i perioden sendt indsigelser i forhold til 3 bebyggelser i vores nærområde.

Vi fik ikke medhold i vores indsigelse mod byggeriet Kærvej 5, hvor vi havde foreslået, at huset blev flyttet længere ind på grunden.

Vi fik, sammen med andre, delvis medhold i indsigelserne mod byggeriet på den gamle fragtmandscentral, hvor vi havde krævet, at højden på blokkene nærmest Fritiden blev reduceret. Men byggeriet virker alligevel meget massivt – og flere af vores haver har fået forringet deres udsigt.

Endelig har vi også – sammen med ca. 300 andre i lokalområdet – fremsendt indsigelse mod planerne om at opføre et 58 meter højt hus ved virksomheden Systematic på Søren Frichs Vej. Højhuset skal angiveligt opføres tæt ved indgangen til Brabrandstien og tæt ved haveforeningen Åbrinken. Vores argument har været, at vi ønsker at bevare den grønne kile – fra arealet ved Godsbanen, langs åen og Brabrand Sø til Årslev Engsø – som et grønt og rekreativt område.

En anden måde, vi har oplevet vokseværk, er i forhold til vores venteliste. Vi har haft stor tilgang gennem hele 2016 - og denne interesse synes at fortsætte i den kommende sæson. Flere har netop påpeget haveforeningens beliggenhed - i et rekreativt område, samtidig med at man er tæt på midtbyen. Pt har vi godt 100 på venteliste.

Men samtidig er der også blevet solgt mange haver i 2016, i alt 20 - hvoraf 17 købere har været fra ventelisten, 2 har været internt og 1 kolonihave er solgt udenfor ventelisten.

Som nævnt på sidste års generalforsamling er processen omkring havesalg blevet ændret fra og med sidste år og er blevet betydelig mere omstændig og tidskrævende.

Jeg vil her fremhæve den nye procedure med besigtigelser. Her skal formand og næstformand på vegne af bestyrelsen besigtige kolonihave og –hus, inden vurderingsudvalget bliver inddraget. Det har givet os en større viden om kolonihavehuset, når det efterfølgende bliver sat til salg på ventelisten. Endelig betyder det også, at vi over tid får langt bedre greb om, hvad det er for nogle huse vi har i vores haveforening.

Ved salget skal der i dag udfyldes 14 sider dokumenter (mod tidligere tre) udover selve lejekontrakten. Køber har en fortrydelsesret på seks dage, og derfor er vi blevet pålagt at oprette en deponeringskonto, som dog først kom til at virke fra starten af juni måned. Proceduren er nu, at køber indbetaler pengene til deponeringskontoen og herefter har jeg sammen med kassereren ansvaret for, at videresende det rigtige beløb til sælgers bankkonto.

Selvom ændringerne for alle har betydet en længere salgs- og købsproces, har det også medført en større dialog mellem alle parter, hvilket har været en positiv oplevelse. Vi har i hvert fald fået nogle gode snakker med både sælgere og købere.

Men ingen tvivl om, at bestyrelsen samlet set bruger meget mere tid på havesalg end tidligere. Det samlede tidsforbrug pr solgt have er nok i omegnen af seks timer og alene selve købs- og salgsprocessen, med udfyldelsen af diverse dokumenter, tager mellem 1,5 og 2 timer. Det er blandt andet også et af argumenterne for, at vi foreslår at udvide bestyrelsen til syv personer.

Alle nye haveejere har været inviteret til inspirationsmøde i Fælleshuset. Her er der mulighed for, at repræsentanter for bestyrelsen kan fortælle om haveforeningen, at de nye haveejere får kontakt til hinanden og kan få afklaret eventuelle spørgsmål. Disse møder er blevet positivt modtaget – og vil også blive afholdt i den kommende sæson.

Der har igen i 2016 været stor entusiasme og mange aktiviteter. Fælleshuset har været et samlingspunkt for mange af vores fælles aktiviteter og stedet hvor børn, unge og ældre har mødtes.

Når vi om søndagen kigger mod fælleshuset, vejrer Dannebrog fra flagstangen. Tak til Palle og Finn, der sidste år stod for flaghejsningen om søndagen.

Vi har haft 4 lørdage med fællesarbejde, hvor vi fastholdt opdelingen i 4 områder - og Lissi og Annette var tovholdere - også tak for det - sammen med udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der er blevet luget på fællesarealerne, de fælles hække er blevet klippet og hullerne i vejene er blevet fyldt op igen. Tak til alle for jeres indsats, der har gjort disse fælles arbejdsdage til gode oplevelser. Vi har traditionen tro sluttet dagen ved fælleshuset med pølser og en enkelt øl eller vand. Også her har der været stor opbakning. I alt har ca. 90 haver deltaget i fællesarbejdet.

Fælleshuset har været udlejet 11 gange i løbet af året. Alle skal jo rydde op og gøre rent efter sig selv - og de fleste gange har det også fungeret fint. Men der har også været forglemmelser, hvor opgaven er havnet hos Irene og Lene, som har haft det overordnede ansvar for Fælleshuset. Også dem skal vi sige tak til.

Kontortiden om onsdagen har været meget besøgt og vi har til tider haft en oplevelse af at vi har siddet midt i en myretue. Der har været kaffe på kanden - og der har været en god stemning. Aktivitetsudvalg har holdt møder. Mange nye er kommet for at tilmelde sig vores venteliste, og dem er der blevet taget godt imod. Mange haveejere er kommet med specifikke spørgsmål eller ideer til aktiviteter. Selvom man næsten har skullet trække et nummer, er det vores indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål. Og vi ser i år frem til lige så meget liv i fælleshuset om onsdagen.

Forskønnelse af området ved fælleshuset har også været en del af arbejdet i 2016. Tak til Benjamin, Carsten og Thomas for opsætning og maling af stakittet omkring græsplænen.

Vi har i bestyrelsen modtaget et forslag til yderligere forskønnelse af området ved græsplænen fra Susanne – og vi har støttet forslaget, der bygger på flere spændende elementer. Susanne foreslog også, at vi skulle bruge overskuddet fra bankospillet - i alt 4.364 kroner - til dette projekt, hvilket bestyrelsen vedtog på det ordinære bestyrelsesmøde i august. I den forbindelse nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af Jesper fra bestyrelsen og Susanne. Vi glæder os allerede til at se nogle af forslagene udført på græsplænen ved Fælleshuset.

Da både bankospil og sommerfest er gode arrangementer, der samler mange af haveforeningens medlemmer og venner, har bestyrelsen ligeledes besluttet, at det fremover er bestyrelsen der har det overordnede ansvar for disse arrangementer, og de vil hver især indgå i regnskabet. Vi vil dog fortsat inddrage interesserede medlemmer i det konkrete arbejde, og vi håber, at både Lis og Birthe vil fortsætte i sommerfestudvalget, og at Susanne, Jesper og alle de andre hjælpere vil indgå i et bankoudvalg. Tak til alle for jeres indsats i 2016.

Sidste år havde haveforeningen 75 års jubilæum, som blev markeret med et arrangement den 8. maj hvor der var inviteret til rundstykker, kaffe og kagemænd og –koner. Dannebrog blev hejst til lyden af fællessang, der var festtale, der var blomsteroverrækkelse og ikke mindst var der hygge. Kort sagt: en god markering, næsten på selve dagen for stiftelsen.

Den store markering af jubilæet var i forbindelse med sommerfesten den 20. august. En dejlig dag med kagebord, børneaktiviteter, helstegt pattegris, underholdning, taler, blomsteroverrækkelse og dejlig dansemusik med live-band. Der var også gæster fra naboerne i Bakkevang og Fritiden. Århuskredsen var inviteret, men kunne desværre ikke deltage. Vi vil endnu engang gerne takke for alle gaverne.

Som sædvanlig deltog vi i Århuskredsens aktivitet med udtagning af præmiehaver. Som vedtaget på sidste generalforsamling blev der udover tre præmiehaver også givet præmie til den mest børnevenlige have samt en flidspræmie. De i alt seks præmiehaver - af uransagelige grunde fik vi nemlig to præmier til børnevenlige haver - var inviteret til en sammenkomst med bestyrelsen i fælleshuset den første fredag efter sæsonafslutning, hvor deres præmier blev overrakt. Denne sammenkomst kunne først finde sted på dette tidspunkt, da vi ikke kunne få præmierne før.

Lis har været tovholder for planteauktionerne, mens Skt. hans, høstfest og loppemarked har været arrangeret sammen med Bakkevang, hvor Irene og Lene har været vores repræsentanter. Fælles for disse arrangementer er, at de har samlet mange haveejere fra både Vesterled, Fritiden og Bakkevang.

De fleste af disse arrangementer vil blive gentaget i år og er allerede skrevet ind i kalenderen for sæsonen 2017. Det betyder dog ikke, at der er lukket for nye ideer. Hvis du har nogle forslag til et arrangement, der kan have fællesskabets interesse, vil vi anbefale at du kontakter bestyrelsen.

Med et tæt fællesskab har der desværre også været nogle få episoder med stridigheder mellem kolonister – af nabomæssig eller personlig karakter. Da vi i bestyrelsen ønsker, at der skal være plads til alle, og at alle skal behandles med respekt – har vi forsøgt at reagere konstruktivt for at få løst disse konflikter. I nogle tilfælde har vi været i dialog med konfliktens parter. Men vi har også – i samarbejde med Kolonihaveforbundets jurist – efter en konkret episode fået sat nogle ord på den gode adfærd. Disse grundlæggende principper for adfærd i haveforeningen blev vedtaget af bestyrelsen den 20. september – og har siden været tilgængelig på vores hjemmeside, og er delt ud ved indskrivningen her i dag. Men i virkeligheden bør disse principper skrives ind i vores ordensregler, som trænger til et kraftigt eftersyn. Det er en af de opgaver, som bestyrelsen vil se på i nær fremtid - når vi har fået styr på kloakeringen.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder den sidste tirsdag i hver måned gennem hele sæsonen, med undtagelse af juli. Derudover har der været afholdt nogle få ekstraordinære møder. Vi har haft mange diskussioner og vi har ikke været enige om alt - så på den måde afspejler bestyrelsen nok meget godt medlemmerne i haveforeningen. Men forretningsordenen for bestyrelsesmøderne har sikret, at vi er kommet gennem alle de vigtige punkter. Mikkel er fratrådt som suppleant i perioden, da han ikke længere havde tid. Jeg vil gerne sige tak for hans indsats.

I bestyrelsen har vi også et par gange afholdt udvidede møder, hvor andre har været inviteret med, for at behandle et specifikt punkt eller arrangement. Blandt andet havde vi til årets sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt den 2. november, inviteret alle, som havde været involveret i aktiviteter og opgaver i løbet af året. Vi opsummerede året - lige fra trailerudlejning, til fællesarbejde, sommerfest og bankospil - og diskuterede også ideer til den kommende sæson. Det er blandt andet med udgangspunkt i dette møde at vi allerede nu kan fremlægge en kalender for 2017.

Bestyrelsen har i perioder været ramt af forskellig ”mandefald” – af arbejdsmæssig, personlige eller familiære årsager. Sådan er det jo - og det skal der også være plads til. Men i takt med et højt aktivitetsniveau, hvor meget ansvar er uddelegeret mellem bestyrelsesmedlemmerne, har det gjort os sårbare, når der i perioder har været afbud fra flere medlemmer. Når en påtaget opgave ikke bliver løst, påhviler det den øvrige bestyrelse at forsøge at få opgaven løst, og det har i perioder givet et stort arbejdspres.

Derfor har vi fremsat et forslag om at udvide bestyrelsen fra fem til syv personer. Vi har samtidig forsøgt at sætte ord på en fordeling af bestyrelsesopgaverne - for at give et indtryk af, hvilke opgaver bestyrelsen har, som skal løses. Den endelige uddelegering af opgaver vil blive vedtaget på det førstkommende bestyrelsesmøde efter denne generalforsamling - og vil derefter blive offentliggjort på hjemmesiden.

Der har været arbejdet meget med at holde hjemmesiden så opdateret som muligt. Der har for øjeblikket været godt 127.000 besøgende på vores hjemmeside, i alt siden hjemmesidens oprettelse, hvilket må siges at været mange. Flere af de nye har da også nævnt hjemmesiden, som det sted, hvor de har fået interesse for vores haveforening.

Det er hensigten, at alle relevante informationer skal kunne findes på hjemmesiden. Vi er dog langt fra eksperter, så hvis du har nogle ideer til ændringer eller tilføjelser, vil vi gerne høre dem. Vi var i efteråret udsat for, at der opstod problemer med visningen af billeder på hjemmesiden - og vores udbyder erkendte at det var et problem hos dem. Problemet stod på i flere uger/måneder, men skulle være rettet. Men det har betydet, at nogle billeder er blevet fjernet - de vil dog blive lagt på igen snarest.

Hjemmesiden skal også være stedet hvor de fælles aktiviteter beskrives. Både dem der allerede er nævnt tidligere i beretningen - men også arrangementerne med planteauktioner, høstfest og loppemarked.

Samarbejdet mellem Fritiden, Bakkevang og Vesterled fortsætter også i år. Sidste år afholdte vi på formandsplan 2 møder og noget tilsvarende vil vi gøre i år. Vi vil bl.a. drøfte fælles problemstillinger og planlægge et fælles møde for alle kolonister om et aktuelt emne. I 2016 blev der afholdt fælles møde om de nye byggeregler - og i år har vi foreløbig snakket om, at et muligt emne kan være noget med vand og drænløsninger, men det vil I høre nærmere om.

Problemerne med overfladevand er jo et stadig større problem - ikke kun for os, men for alle kolonihaveområderne i Århus kommune. Mange har ligesom os problemer med, at de ligger på et tykt lerlag. På den nylige generalforsamling i Århuskredsen, blev der vedtaget et forslag om etablering af en erfarings-gruppe på tværs af haveforeningerne omkring drænløsninger. Her vil man også forsøge at inddrage Århus kommune i en diskussion af løsninger. Jeg gav på Vesterled’s vegne tilsagn om, at vi gerne vil indgå i denne gruppe.

I Århuskredsen har der i 2016 været afholdt 2 repræsentantskabsmøder og en ekstraordinær og en ordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling skulle der vælges ny formand, da Frede Kristensen havde solgt sin kolonihave, og derfor ikke kunne fortsætte som kredsformand. Teddy Steen Juhl fra byggeudvalget blev valgt til formand - og på den nyligt afholdte ordinære generalforsamling blev han genvalgt for en 3-årig periode.

Som alle jo nok ved har byrådet - i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen - besluttet, at alle kolonihaver skal kloakeres. Da det jo også giver den enkelte haveejer mulighed for etablering af mere moderne toilet- og badeforhold, uden at øge miljøbelastningen, godkendte byrådet samtidig som bekendt, at kolonihavehuse kan udvides til en maksimal størrelse på 50 kvm – ligesom perioden for beboelse er blevet udvidet med 1 måned.

Aarhus kommune og Kolonihaveforbundet blev samtidig enige om, at der hermed var slået en streg i sandet, og overbebyggelse skulle stoppes.

Derfor blev følgende tekst tilføjet Kolonihaveforbundets lejekontrakt med Aarhus kommune:

”Hvis et hus samt øvrige bygninger er over 50 kvm kan det ikke godkendes. Senest ved salg skal der ske en reetablering til 50 kvm, samt foreligge en godkendelse af byggeriets størrelse. Altså skal der i fremtiden sammen med vurderingen altid foreligge en godkendelse af det samlede bygningsareal inden et salg kan foretages.”

Denne bestemmelse er vi som bestyrelse pålagt at overholde. Derfor er vores råd til alle: går du med byggetanker må du hellere komme ned på kontoret en gang for meget, end en gang for lidt, så du ikke bliver pålagt at rive noget ned i forbindelse med salg. Enhver ansøgning til byggeudvalget i Århuskredsen skal jeg gennemse og underskrive inden den kan behandles i byggeudvalget.

Aarhus kommune har også meget fokus på at beboelsesperioden overholdes. Kommunen har for få dage siden inviteret 2 repræsentanter fra alle kolonihaveforeningernes bestyrelser til møder i dette forår, for bl.a. at diskutere hvilke redskaber der er nødvendige for at dette kan håndhæves fremover. Det man bliver enige om, vil indgå i en ny handlingsplan for kolonihaveområdet, der skal godkendes i byrådet.

Men lad os foreløbig glæde os over den kommende kloakering af vores kolonihaver – med muligheder for at skabe ordentlige toilet- og badeforhold i hvert enkelt kolonihavehus.  Derudover kan vi fortsat glæde os over, at alle kolonihaver i Aarhus kommune er blevet gjort varige i forbindelse med Kolonihavelovens vedtagelse i 2001. Vores kolonihaver i Vesterled blev hermed sikret for fremtiden. Det er dejligt at vide, nu hvor foråret banker på og en ny sæson starter.

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, med håb om en god debat. Tak for ordet.

Jan Ahrendt


 

Forretningsorden til generalforsamling i HF Vesterled:

 

 1. Anmodning om taletid sker ved håndsoprækning. Talerne får ordet i den rækkefølge de begærer det. Når man får ordet, skal man rejse sig og præsentere sig med navn og have.

 2. Taletiden er under punkternes behandling max. 5 minutter første gang – og derefter max. 2 minutter. Ved fremlæggelse af forslag kan forslagsstiller indrømmes længere taletid.

 3. Ved korte bemærkninger er taletiden max. 2 minutter.

 4. Gæster kan anmode om taletid efter bestemmelserne i denne forretningsorden, men har ikke stemmeret.

 5. Dirigenten kan, hvis der ikke kommer nye argumenter i diskussionen, lukke for tilgangen til talerlisten. Dette meddeles generalforsamlingen med oplysning om hvem der er på talerlisten.

 6. Ønskes et ændringsforslag fremsat, til et forslag der er under behandling, skal ændringsforslaget fremsættes skriftligt overfor dirigenten.

 7. Afstemning foretages med håndsoprækning og tydelig markering med stemmeseddel, fra den enkelte plads. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller dirigenten måtte ønske det.

 8. Hvis der kræves skriftlig afstemning, foranlediger dirigenten denne igangsat.

 9. Stemmeudvalget foranlediger at stemmerne optælles, og resultatet afgives skriftligt til dirigenten og sekretæren. Dirigenten meddeler derpå generalforsamlingen resultatet af afstemningen, med angivelse af stemmetal, samt om forslaget er vedtaget eller forkastet.

 

Udarbejdet i henhold til vedtægternes § 10.6

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9.3.2016