Generalforsamling for HF Vesterled

Beretning til generalforsamling den 28. juni 2021

I har med indkaldelsen til denne generalforsamling modtaget den beretning, som jeg havde planlagt at holde i september sidste år, som jo blandt andet omhandlede 2019. Derfor vil jeg nu koncentrere mig om 2020, men også sige lidt om de udfordringer, som jeg også nævnte sidste år.

Covid-19 og nedlukning
Den altoverskyggende udfordring har naturligvis været Covid19 – der i den grad satte sine klare aftryk på vores aktiviteter. Hvad kunne lade sig gøre – og hvad kunne ikke lade sig gøre, hvis vi fulgte myndighedernes anbefalinger og restriktioner.
Vi kunne i en periode ikke afholde fysiske bestyrelsesmøder, og vi havde ikke forberedt os på at kunne afholde dem online - og heller ikke alle i bestyrelsen er fortrolig med denne mødeform.
Nedlukningen havde også konsekvenser for kontortiderne om onsdagen, som blev sat på stand-by, ligesom vi lukkede ned for udlejning af fælleshuset. Da der blev mulighed for at åbne lidt op igen, blev vi i bestyrelsen enige om at flytte kontoret ud i det store rum i Fælleshuset, hvor der ville være mulighed for at booke en aftale med mig i forbindelse med havesalg eller byggeansøgning.
Da der fortsat er udfordringer med risiko for smitte, har vi fastholdt denne procedure i år. Men det er selvfølgelig en beslutning, der nu skal tages op igen, i takt med at flere bliver vaccineret og samfundet generelt er ved at åbne op.
Nedlukningen har også givet problemer i forhold til kolonihaveforbundets Århuskreds.
Her var der i en længere periode totalt lukket på kontoret – hvilket betød at der ikke kunne afleveres byggeansøgninger, som jo skal ske ved personligt fremmøde. Men det betød også, at det blev sværere for os i bestyrelsen at komme i kontakt med Århuskredsen og ikke mindst deres byggeudvalg.
Byggeudvalget skal jo godkende byggeri når det er færdigmeldt, så der kan udstedes en ibrugtagningsattest. Da der i efteråret var en lille åbning i samfundet, indsendte vi flere færdigmeldinger på byggerier i Vesterled og der blev aftalt tidspunkt for byggesyn. Alligevel oplevede vi, at de kun foretog byggesyn på nogle enkelte af de aftalte haver og vi fik ikke meddelelse herom fra byggeudvalget. Da vi blev opmærksom på denne problematik, forsøgte vi at kontakte byggeudvalget, men de lukket ned igen. Så her er der fortsat et hængeparti, og jeg vil opfordre dem, der har en færdigmelding klar til byggesyn, til at kontakte mig, så vi kan få det fulgt op.

Venteliste og havesalg
Som konsekvens af nedlukningen lukkede vi allerede sidste år for optagelse af nye på vores venteliste, og det har vi fastholdt i år. Vi har dog fortsat 64 interesserede købere på ventelisten, så der er ingen problemer, men den nye bestyrelse skal naturligvis overveje, hvornår vi skal åbne for optag igen. Jeg tror, vi bliver bestormet, når vi åbner op igen. Vi får en hel del mails fra folk, som spørger ind til, om de kan komme på venteliste.
På trods af corona fik 10 haver nye ejere i 2020 – heraf var den ene intern salg og to overdragelse til familie. Det vil sige, syv haver blev solgt via ventelisten.
En af de haver, som endelig er blevet solgt, er Jasminvej 8 - i folkemunde kendt som spøgelseshaven. Ejeren havde ikke været i haven i flere år, og den henlå som et stort brombærkrat. Flere i bestyrelsen har haft kontakt til ejeren, som de gange, vi fik fat i ham, fremstod venlig og imødekommende og gav udtryk for, at han ville sælge. Vi kunne bare sende papirerne. Og så skete der aldrig mere. Jeg snakkede selv med ham på et tidspunkt, hvor han var i Spanien for at sætte vindmøller op. Senere mistede vi kontakten til ham – men problemet var jo, at så længe vi ikke fik en underskrift på opsigelsen, kunne vi ikke komme videre. Kort fortalt endte vi sidste år i Fogedretten, hvor bestyrelsen fik haven overdraget. Men det har været en lang og træls proces, som der er brugt en del energi på.

Aktiviteter og fællesarbejde
Covid-19 har også påvirket det sociale liv i haveforeningen og de aktiviteter, som vi plejer at afholde. Vi har hverken haft sommerfest, planteauktion eller præmiefest. Nogle kolonister tog dog midt på sommeren initiativ til en havevandring og fællesspisning, og det forløb godt.
Fem haver fik præmier sidste år. To af dem fik Kolonihaveforbundets ærespræmie og tre fik førstepræmie. Vi havde besøg af nogle kolonister fra Oldjorden, som udvalgte seks haver til Havekonsulenten, som han efterfølgende besøgte og gav point. Og det resulterede altså i hele fem præmier - og det er jo flot. Efter vores størrelse har vi nemlig kun krav på tre. Ærespræmierne er noget, som uddeles ud over vores almindelige kvote.
Tilsvarende var Jonna og Hanne fra vores haveforening oppe i Oldjorden, hvor de indstillede haver til præmievurdering. Stor tak til Jonna og Hanne, som i flere år har påtaget sig denne opgave. Og de har også allerede været i aktion i år.
Fællesarbejde har været gennemført i stærkt reduceret form og uden den traditionelle sammenkomst ved fælleshuset, hvor vi plejer at få grillpølser efter veludført arbejde. Alligevel har mange haver deltaget i fællesarbejde, hvor de er mødt i områderne og blevet sat i arbejde af vejformændene. Stor tak til Lissy, Annette og Malene, som også i flere år har stået for denne opgave.
Fællesarbejde kan som bekendt udføres på mange måder. Fem haver påtog sig at male fælleshuset, tak til Klint som tog initiativet. Også tak til John, som trofast slår græs ved fælleshuset og Harry, som klipper vores fælles hække. Og tak til dem, som igen igen fyldte huller i vejene. Det er dejligt, at så mange deltager i disse fælles opgaver.
I alt har knap 100 haver fået et kryds for deltagelse i fællesarbejde eller andre opgaver. Det er flot, og en stor tak til jer alle.

Veje og vand
Vejene er jo i det hele taget et tilbagevendende problem. Vi fylder huller, det regner og der kommer nye huller. Det kunne unægtelig være godt, hvis vi kan finde nogle mere holdbare løsninger. Derfor ser bestyrelsen også positivt på de forslag, som vi senere skal behandle her på generalforsamlingen.
Et andet tilbagevendende problem er vand – både overfladevand og grundvandsspejl, som de sidste år er kommet til at stå meget højere – ikke kun os, men angiveligt i hele Aarhus-området. Det skrev jeg en del om i min sidste beretning, som jeg ikke vil gentage her. Kort fortalt er situationen, at nogle haver har store problemer, mens andre slet ikke har problemer. Nogle graver faskiner ned og det hjælper. Andre graver faskiner ned - og det hjælper slet ikke. Og ingen af os har den nødvendige ekspertise til for alvor at pege på den varige løsning. Men også her gælder, at bestyrelsen gerne vil understøtte initiativer til at finde løsningerne. Eventuelt kan vi måske samle en gruppe omkring det.

Ordensregler og vedtægter
Allerede sidste år var jeg inde på, at vi både trænger til at få revideret vores vedtægter og vores ordensregler. Dels er der kommet nye regler, som bør indarbejdes i vedtægterne. Og i forhold til ordensreglerne bør de jo altid afspejle, hvordan de nuværende haveejere synes de skal være. Meget har ændret sig - også i forhold til holdningen til, hvordan man skal passe sin have.
Jeg synes imidlertid, det er vigtigt, både i forhold til vedtægter og ordensregler, at processen med at revidere dem bliver gennemført på en måde, hvor alle kan overskue forslagene til ændringer. Derfor kan bestyrelsen heller ikke støtte det forslag til helt nye vedtægter, som er indsendt til denne generalforsamling. Det er vores opfattelse, at det er alt for uoverskueligt.
Hvis vi skal vedtage helt nye vedtægter, vil det efter min opfattelse kræve en særlig generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, hvor de gamle og de nye vedtægter sættes overfor hinanden, og der vil være god tid til at behandle de enkelte paragraffer.
Spørgsmålet er dog, om vi har brug for et helt nyt sæt vedtægter? Det mener jeg egentlig ikke, men vi har brug for at revidere de nuværende.

Økonomi og kassererens arbejde - herunder honorar
Arbejdet med haveforeningens økonomi har over de sidste år udviklet sig til at blive en større og større opgave. Vi er overgået til månedlig opkrævning af haveleje, som kræver, at kassereren hver måned skal tjekke, om alle har betalt. Dertil kommer, at vi har fået opkrævning af vand efter måler, som også kører ind over havelejen og skal reguleres efter forbrug. Nogle haver er tilmeldt Kolonihaveforbundets forsikring, som vi også skal opkræve, ligesom vi står for tilmelding og framelding.
Og som en ekstra opgave skiftede vi til Nets ved årsskiftet 2019-2020, da vores daværende ordning med Arbejdernes Landsbank ophørte. Alt i alt har det betydet et stort arbejdspres på kassereren sidste år, hvor hele vandregnskabet også for første gang skulle stå sin prøve.
De sidste tre år har vi haft en aftale med Hans Jørgen fra Bogføring Ydun her i Aabyhøj, som har hjulpet os med regnskabet. Han meddelte imidlertid sidste år, at han ville stoppe, og derfor blev det aftalt, at vores kasserer igen overtog bogføringen af haveforeningens regnskab under kyndig oplæring af Hans Jørgen, som også har hjulpet med at finde et bogføringsprogram.
I budgettet for 2020 var der afsat 15.000 kr til bogføring. Og da vi kun skulle betale 7.500 kr. til Bogføring Ydun, blev bestyrelsen enig om at bevilge kassereren et engangsbeløb på 7.500 kr, da 2020 på flere måder har været et ekstraordinært krævende år. Den samlede udgift til bogføring har dog holdt sig indenfor den budgetterede ramme.
Bestyrelsen har i dette års budget fastholdt et beløb på 15.000 kr. til bogføring. Vi står nu overfor at skulle skifte kasserer, samtidig med at Hans Jørgen stopper. Det vil sige, vi skal i det hele taget finde ud af, hvordan regnskabsarbejdet skal organiseres fremover. Med et beløb på 15.000 kroner har vi et rum til at finde de nødvendige løsninger. Om vi kommer til at bruge de penge, aner jeg ikke. Men det er under alle omstændigheder billigt.
I nogle haveforeninger, hvor det ikke er lykkedes at vælge en kasserer, har man valgt at lade
Kolonihaveforbundet overtage ansvaret for foreningens økonomi. Hvis vi eksempelvis vil gøre noget lignende, så vil det hvert år koste foreningen et beløb mellem 48.000 kr. og 56.000 kr. svarende til en årlig udgift på mellem 337,50 kr og 393,75 kr. pr. have. (beløbene er gældende for 2021).
Fremadrettet skal vi måske også overveje at revidere kassererens honorar, som i dag er på 3.500 kroner - det samme som formanden får, mens bestyrelsesmedlemmer får 2.500 kr. Jeg tror nok, at honorarets størrelse er i den lave ende i forhold til andre haveforeninger. Men det tilbagevendende spørgsmål er jo altid, om det er pengene eller interessen der skal bære vores arbejde for haveforeningen? Jeg tror at det er “både og”. Hvis det ikke er båret af interesse, duer det ikke. Omvendt skal der være en fornuftig sammenhæng mellem honoraret og den indsats, der bliver ydet. Den diskussion må den kommende bestyrelse jo forholde sig til og evt. komme med et forslag til næste generalforsamling.

Arbejdet i bestyrelsen
Men først og fremmest er arbejdet i bestyrelsen frivilligt - og det er noget som skal kunne passes ved siden af både arbejdsliv og familieliv. Det vil jeg godt opfordre til, at vi alle tænker over - ikke mindst i forhold til hvordan vi kommunikerer med hinanden. Man kan ikke forvente, at vi sidder parat ved tastaturet døgnet rundt for at besvare mail eller spørgsmål stillet på Facebook. Jeg har selv forsøgt at håndhæve en rytme, hvor jeg var på kontoret en gang om ugen i forbindelse med kontortid og i den forbindelse også svarede på mail – hvis jeg kunne nå det.
Sagt på en anden måde, så handler det også om, hvilke forventninger vi har til hinanden – og om de er realistiske. Det kan der ind imellem være brug for at diskutere - på en saglig og ordentlig måde. Hvilke forventninger er der til bestyrelsesmedlemmernes arbejde? Hvilke ønsker har vi hver især til foreningens liv? Hvad kan vi hver især bidrage med, og hvordan skal ansvaret fordeles mellem bestyrelsen og dig som menigt medlem af haveforeningen?
Mange flere spørgsmål kunne stilles – men det er vigtigt at debatten hele tiden foregår i respekt for, at det er et frivilligt foreningsarbejde.

I en haveforening som vores er vi mange forskellige mennesker med vidt forskellig baggrund og holdninger. Det er efter min opfattelse en af de charmerende ting ved at være havekolonist. Jeg vil afslutte med at opfordre til, at vi får en god debat med hinanden her på generalforsamlingen i dag, men også fremadrettet. Tak for ordet.

Planlagt beretning - til aflyst generalforsamling HF Vesterled 26. sept. 2020

Jeg havde glædet mig til at byde velkommen til sæson 2020 med standerhejsning på vores nye flagstang ved fælleshuset. Sådan kom det som bekendt ikke til at gå – og jeg ved slet ikke, om I har opdaget, at vi har fået en ny flagstang.
Året 2020 vil gå over i historien på grund af den corona-krise, vi har gennemlevet det sidste halve års tid. Også her i vores lille haveforening har det jo haft konsekvenser – og årets start var helt ekstraordinær mærkelig. En udsat generalforsamling, for første gang ingen fælles vandåbning og heller ingen sammenkomst med standerhejsning ved fælleshuset.
Derudover har de foreningsaktiviteter, der ellers er kernen i vores fællesskab i Vesterled, været ramt af restriktioner og forsamlingsforbud for at forhindre smitte med covid-19. Vores udgangspunkt i bestyrelsen har været at følge de officielle råd og anbefalinger, der bygger på sundhedsfaglige vurderinger, da vi har en forpligtelse til at passe på os selv og hinanden i haveforeningen.
Da hele samfundet lukkede ned, blev vi også nødt til, i en periode, at aflyse de fysiske møder såsom bestyrelsesmøder og kontortider – og fællesarbejdet blev organiseret på en anden måde.
Da det var forsvarligt, åbnede jeg igen for såkaldte kontortider i det store rum i fælleshuset, hvor man kunne booke en tid. Her har jeg primært taget mig af byggeansøgninger og havesalg. Proceduren omkring kontortider vil blive fastholdt resten af sæsonen i lyset af hele corona-situationen.
Omkring fællesarbejdet har der været forskellige tiltag og muligheder for at deltage i år. Som noget af det første i denne sæson vedtog bestyrelsen, at det kun er nødvendigt at deltage i fællesarbejde én gang i år pr. have – og vi respekterer hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan eller tør deltage på grund af øget smitterisiko.
Diskussionen af hvorvidt vi fra bestyrelsens side har håndteret corona-situationen tilfredsstillende, vil jeg dog gerne vente med til næste års generalforsamling – da vi så kan tage et fælles tilbageblik over en hel sæson. Vi kan håbe, at vi på det tidspunkt har overstået de værste restriktioner og bekymringer – og kan begynde at se fremad på den anden side af pandemien.
Men sæson 2020 kom jo i gang alligevel, og mon ikke vi alle har nydt, at vi har en kolonihave i disse mærkelige tider. Og nu er vi så endelig forsamlet for at afvikle vores generalforsamling – med god afstand og håndsprit. Og jeg håber vi får en god debat.

TILBAGEBLIK PÅ 2019 - AKTIVITETER
Men det er unægtelig som om sæson 2019 allerede er meget langt væk, så jeg vil lige til en start opsummere sæsonen og hvad der egentlig skete.
Der blev solgt seks haver – og det var jo markant færre end de to tidligere år.
Vi har mange på ventelisten til at få en ny have. Ved udgangen af 2019 var der 129 på ventelisten – og deraf har 100 fornyet i år, hvor vi i bestyrelsen har vedtaget ikke at åbne for tilskrivning af nye i denne sæson.
I 2019 var der fællesarbejde fem gange – med stor deltagelse. Udover det almindelige arbejde med lugning og opfyldning af huller i vejene, fik vi malet skuret ved fælleshuset – og
det var tiltrængt – tak til Klint og Bente. Vi kunne allerede sidste år konstatere, at fælleshuset også trængte til at blive malet og repareret, men blev enige om, at dette måtte vente til i år.
Sidste år blev det store fællesrum også nyindrettet og malet – hvor Karina og Lise tog initiativet med lidt hjælp af Klint til opsætning af billeder m.m. Tak til jer alle.
Der blev også sidste år afholdt tre kurser med havekonsulenten: om beskæring og podning, om kompostering og det sidste kursus var en havevandring. Tak til Hanne og Jonna for initiativet og arbejdet. Vi vil gerne opfordre til gentagelse – og kan her oplyse, at Kolonihaveforbundet betaler et årligt besøg af konsulenten – men denne aktivitet har også været lukket ned i år.
I 2018 blev der ikke afholdt sommerfest, da teltpladsen var optaget af skurvogne i forbindelse med kloakering. Men i 2019 blev traditionen taget op igen med stort telt en weekend i august, bankospil fredag aften, stort kagebord lørdag eftermiddag, fællesspisning og masser af underholdning fra haveforeningens egne talenter. Alt i alt en god weekend, hvor omkring 60 haver deltog i en eller flere af aktiviteterne. Tak til festudvalget og alle som hjalp til med at vi fik en god weekend.
I år har det jo desværre ikke været muligt at afholde en sommerfest – men så må vi jo se hvad det bliver til i 2021, hvor vi kan fejre haveforeningens 80 års jubilæum.
Den sidste weekend i oktober 2019 blev der afholdt en sammenkomst i fælleshuset, hvor årets præmiehaver var inviteret til spisning sammen med dem, som i årets løb havde gjort en ekstraordinær indsats for haveforeningen, blandt andre vurderingsudvalget, vejformænd og festudvalg, samt initiativtagerne til maleprojekt og kursusaktivitet.
Det er jo lige før at vi har fået opbygget en tradition med en sammenkomst som afslutning på en god sæson i haveforeningen – og den tradition vil vi da gerne videreføre, så vi på den måde kan sige tak for den ekstraordinære indsats til gavn for haveforeningens medlemmer. Men i år bliver vi nok også nødt til at aflyse sammenkomsten på grund af corona.

2019 - KLOAKERING OG VAND
2019 var året, hvor vi hver især skulle færdiggøre vores kloakering og vand med tilslutning af en autoriseret vvs- og kloakmester. Vi skal på kontoret have en kopi af den betalte faktura, så vi har dem liggende som dokumentation for endelig tilslutning. Fakturaerne skal opbevares i havernes mapper, sammen med andet vigtigt materiale der er gemt her. Ved efterfølgende havesalg skal vurderingsudvalget indskrive udgiften til tilslutning i vurderingsskemaet, hvormed køber således ”overtager” udgiften. Hvis der ikke er en faktura i mappen, bliver det ikke taget med i vurderingen, og man får dermed ikke et beløb retur svarende til de udgifter, man har haft.
I 2019 fik vi også sat punktum for kompensation til de haver, der ikke havde fået vandledningen ført til førstkommende facade af huset, som det ellers var aftalt i vandprojektet. Da den proces var afsluttet, kunne vi få et klart billede af den samlede udgift til vandprojektet, inden årsregnskabet blev afsluttet.
Økonomien var i 2019 presset, da vi både blev opkrævet en stor regning til Aarhus Kommune for kloakering og en regning fra Aarhus Vand, som indeholdt en vandledningsafgift, der betød at vandudgiften næsten er blevet tre-doblet.
Derfor blev der den 25. juni 2019 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor havelejen blev sat op til 800 kroner om måneden med virkning fra den 1. august 2019. I forbindelse med vandprojektet har haveforeningen optaget et større banklån, og der blev igangsat en
periode, hvor hver have kunne indbetale sin andel af haveforeningens udgifter til vandprojektet, hvis de havde mulighed for det. Det var der i alt 57 haver, som valgte at gøre i 2019. De kolonister, der ikke havde mulighed for at betale, bliver opkrævet 100 kroner om måneden som afdrag på vandlånet. For disse haver gælder, at der ved salg af haven skal ske en indbetaling af havens andel af vandprojektet.
Som en del af vandprojektet har vi fået installeret vandure med digital aflæsning i hver have, som betyder, at vi hver især skal betale for vores vandforbrug.
Der var på generalforsamlingen i 2019 tilslutning til, at vi skulle betale for eget vandforbrug fra og med 1.11.2019 begrundet i havesæsonens afslutning. Et godt forslag, som bestyrelsen sidenhen har taget udgangspunkt i. Fra denne dato skal vi altså hver især betale for eget vandforbrug – og der bliver foretaget de nødvendige aflæsninger af vandurene.
Vi har fastholdt, at der bliver foretaget en aflæsning af havernes vandure pr. 1. november. Denne aflæsning danner baggrund for en individuel opgørelse af vandforbruget, der bliver reguleret i havelejen for december måned. Dermed sikrer vi, at det samlede indbetalte beløb for vandforbrug figurerer i årsregnskabet, der skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Det betyder, at havernes vandforbrug før 1. november 2019 betales af fælleskassen – og at vandforbrug efter denne dato betales af hver enkelt haveejer på baggrund af aflæsningerne. Til denne afregning vil der blive modregnet det aconto-beløb, der er blevet indbetalt via havelejen.

KLIMA OG MERE VAND
En ting er drikkevand i hanerne, noget andet er overfladevand. Vi har over flere år oplevet, at klimaforandringerne giver store problemer med overfladevand på vores matrikel, hvor ikke mindst den meget våde vinter sidste år gav mange hovedbrud.
Vores tre hovedveje bliver, ved ekstrem nedbør, omdannet til kraftige vandløb, hvor vandet både løber ind i de lavtliggende kolonihaver og ud på Åbyvej.
Det har konsekvenser for vejene, som er plaget af endog meget store huller. Men det har også konsekvenser for haverne, hvoraf nogle har store problemer. For at beskytte husene har der i nogle haver været gravet voldgrave rundt om huset, mens der i andre haver er opsat dykker-pumper eller lignende, der pumper vandet væk. Andre haver har etableret ”volde” ved hækken, så der ikke kommer vand ind i haven fra vejen eller fra bagboen.
Det er altsammen løsninger, man umiddelbart selv kan sætte i værk, men hvis vi kunne løse det mere permanent og kollektivt, ville det selvfølgelig være bedre. Det er bare nemmere sagt end gjort.
Vi har altid været klar over, at det i henhold til lejekontrakten mellem Kolonihaveforbundet og Århus kommune, er de enkelte haveforeninger, der har udgifterne til drænløsninger - og at det skal løses inde på egen matrikel. Alligevel blev vi af Henning Skaarup, der var repræsentant for kommunen i forbindelse med kloakering, opfordret til at indtænke drænløsninger samtidig med kloakering - hvor kommunen ville være behjælpelig med løsningen og noget af finansieringen.
Som vi tidligere har redegjort for, bl.a. i beretningen til den ordinære generalforsamling i 2018, forsøgte vi derfor at få etableret et system, hvor vandet kunne løbe på Akelejevej, Begoniavej og Clematisvej og videre ud i Åbyvej – via drænløsninger. Der blev afholdt
møder med deltagelse af repræsentanter for Envidan, Danjord og Århus kommune i 2017- og i første omgang var holdningen positiv, da alle kunne se, at vi har et problem. Vi blev derefter indkaldt til møde nogle få dage før jul i 2017, hvor vi blev præsenteret for den berømte “vending på en tallerken”, da Aarhus Vand gav afslag på vores løsningsforslag. Årsagen var, at der ikke må føres overfladevand i kloaksystemet, da det skal ledes uden om rensningsanlægget.
Derfor er status nu, at det er vores eget problem som haveforening at finde en løsning på vores egen matrikel. Om vi kan løse det, ved jeg simpelthen ikke. Alternativt vil det jo bare fortsætte med, at vandet løber ned ad vejene, og vi kan lave individuelle løsninger der hindrer at vandet løber ind i haverne. Men vandet lander det jo alligevel på Åbyvej i kloaksystemet - den løsning som Aarhus Vand sagde nej til.
Om der er en anden indstilling fra Århus Vand på nuværende tidspunkt, eller om de er blevet til at rokke mere end for et par år siden, ved jeg heller ikke.
Men der er ingen tvivl om, at der er behov for at gøre noget. Bestyrelsen vil derfor gerne foreslå, at vi får nedsat en arbejdsgruppe, der kan arbejde med forskellige løsningsforslag. Hvis nogen af jer har relevant viden eller lyst til at indgå i en sådan gruppe, hvor der selvfølgelig også vil deltage nogle fra bestyrelsen, vil jeg opfordre til, at I melder jer. Vi har i år afsat 50.000 kroner i budgettet for at tage fat på en nødvendig forbedring – og vi forudser, at det er nødvendigt at afsætte yderlig beløb i kommende budgetter.
Arbejdsgruppen skal selvfølgelig også på et tidspunkt inddrager vores naboer i Bakkevang og Fritiden. Det ville jo være optimalt, hvis vi kunne få en fælles løsning for hele vores kolonihaveområde – og måske også en fælles fordeling af udgifterne. For Bakkevang og Vesterled gælder jo, at vi bor til leje på jord ejet af Aarhus Kommune, så derfor kunne vi også i fællesskab presse på for at få dem til at udarbejde nogle løsninger, som også kommer os til gode.

VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER
Jeg ved ikke om I har set den tv-serie, som i øjeblikket kører på DR, hvor Bonderøven Frank Erichsen tager til Hjørring for at få dem til at have mere vild natur til gavn for vores insekter og større biodiversitet. Udsendelsen rejser det helt grundlæggende spørgsmål om, hvad ukrudt er, og hvorfor vi anser vilde danske planter som ukrudt, mens importerede udenlandske planter er blevet til fin havekunst.
Det er jo en interessant problemstilling, som også er relevant for os med kolonihaver. For hvordan er det egentlig, vi tænker haver? Skal vi også have mere vild natur? Det er en diskussion, som trænger sig på, for vi har også i vores forening medlemmer, som begynder at argumentere for, at områder i deres have skal være “vild med vilje”. Og ser man sig rundt i haveforeningen, så er der ingen tvivl om, at holdningen til den velplejede have har ændret sig meget over år. Der har jo også de seneste fem år været stor udskiftning i haverne, hvor mange nye haveejere er blevet en del af vores fællesskab.
Læser man så vores ordensregler, kan man godt se, at de måske ikke helt passer til den tid, vi har nu, og de haveejere der er i dag. Der er ihvertfald i vores nuværende ordensregler strenge krav til hvordan haverne skal passes – og nogle af kravene vil det være naturligt at få diskuteret. Derfor vil jeg gerne lægge op til, at vi får igangsat en proces med at revidere ordensreglerne. Der kan selvfølgelig indsendes forslag til formuleringer, men måske skal vi prøve at afholde et par møder i fælleshuset for at forberede udarbejdelsen af nye ordensregler.
Det når vi desværre ikke i år, sæsonen er snart slut, men jeg tror det er noget, som vi skal tage fat på næste år.
Samme problem har vi i virkeligheden med vores vedtægter, som også trænger til at blive revideret, så de på væsentlige områder er samstemmende med Kolonihaveforbundets vedtægter. Det er væsentligt at arbejdet med ændringer i haveforeningens vedtægter og ordensregler kommer til at foregå på en måde, så de kolonister der er interesseret i arbejdet, også bliver inddraget i processen. Dette kan ske via for eksempel 1 eller 2 møder i fælleshuset, hvor der skal være mulighed for at komme med input til ændringer – og hvor der så vil være mulighed for at diskutere ændringerne med andre kolonister. Alle forslagene skal samles, så de kan indgå i vores videre arbejde. Det er vigtigt at processen er med til at skabe ejerskab af de nye vedtægter og ordensregler.
Et af de nye ting, som Kolonihaveforbundets kreds-generalforsamling vedtog i 2018, var, at der blev åbnet op for, at andre end bestyrelsesmedlemmer kan deltage på den årlige generalforsamling. Måske skal vi også have skrevet ind i vores vedtægter, hvordan vi vil håndtere det. I henhold til Århuskredsens vedtægter kan vi deltage med fem medlemmer fra Vesterled til generalforsamlingen. Vi kunne jo eksempelvis godt beslutte, at tre medlemmer skal komme fra bestyrelsen og to vælges på vores generalforsamling udenfor bestyrelsen. Men her og nu vil jeg gerne lægge op til, hvis vi ikke kan stille med fem bestyrelsesmedlemmer på næste generalforsamling, bliver de overskydende pladser udfyldt af interesserede kolonister som repræsentanter fra Vesterled. Derfor kan interesserede medlemmer henvende sig i pausen, så vi får en liste, der kan bruges, hvis det bliver nødvendigt.

BESTYRELSEN
Der har i 2019 været udskiftning i bestyrelsen, da Jesper i første omgang søgte orlov fra bestyrelsesarbejdet, for senere at udtræde af bestyrelsen. Herefter indtrådte Anders i bestyrelsen, da han var valgt suppleant. Tidligt i år meddelte Carsten at han ikke ønskede genopstilling, hvilket vi i bestyrelsen har taget til efterretning, og Carsten har ikke fungeret som bestyrelsesmedlem i 2020.
Både Jesper og Carsten har været bestyrelsesmedlemmer siden 2015 og har hver for sig lagt et stort arbejde i bestyrelsen. I har begge været en stor del af vores arbejde og beslutninger omkring kloakering og vandprojekt, plus alt det andet. Tak til jer begge for jeres store indsats.
Derfor skal vi senere på denne generalforsamling både have valgt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – og jeg håber, at der vil være flere interesserede, der ønsker at tage del i bestyrelsens arbejde og beslutninger. Det er et arbejde, der ikke kun indebærer at være en aktiv del af bestyrelsesmøderne, men også at kunne påtage sig et ansvar for at få beslutningerne igangsat eller udført.
Meget mere kunne være sagt – men denne beretning har primært omhandlet begivenheder og problemstillinger i 2019. Der kommer forhåbentlig om cirka et halvt år endnu en generalforsamling, der vil omhandle denne historiske sæson 2020.
Tak for ordet.

Forretningsorden til generalforsamling i HF Vesterled:

 1. Formanden åbner mødet og forestår godkendelse af forretningsorden. Formanden meddeler hvem der er referent og forestår valg af dirigent.
 2. Dirigenten forestår godkendelse af indkaldelse og dagsorden. Dirigenten forestår valg af eller udpeger mindst tre personer til et stemmeudvalg.
 3. Anmodning om taletid sker ved håndsoprækning. Talerne får ordet i den rækkefølge de begærer det. Når man får ordet, skal man rejse sig og præsentere sig med navn og have.
 4. Taletiden er under punkternes behandling max. 5 minutter første gang – og derefter max. 2 minutter. Ved fremlæggelse af forslag kan forslagsstiller indrømmes længere taletid. Ved korte bemærkninger er taletiden max. 2 minutter.
 5. Gæster kan anmode om taletid efter bestemmelserne i denne forretningsorden, men har ikke stemmeret.
 6. Dirigenten kan, hvis der ikke kommer nye argumenter i diskussionen, lukke for tilgangen til talerlisten. Dette meddeles generalforsamlingen med oplysning om hvem der er på talerlisten.
 7. Ønskes et ændringsforslag fremsat, til et forslag der er under behandling, skal ændringsforslaget fremsættes skriftligt overfor dirigenten.
 8. Afstemning foretages med håndsoprækning og tydelig markering med stemmeseddel, fra den enkelte plads. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller dirigenten måtte ønske det.
 9. Hvis der opstilles flere personer end der skal vælges under punktet ”valg” gennemføres skriftlig afstemning. Ved valg skal der minimum stemmes på en person mere end halvdelen af det antal personer, der skal vælges. Dirigenten oplyser om, hvor mange personer, der minimum skal føres på stemmesedlen. Opstillede kandidater skal præsentere sig inden valget igangsættes.
 10. Stemmeudvalget foranlediger at stemmerne optælles, og resultatet afgives skriftligt til dirigenten og sekretæren. Dirigenten meddeler derpå generalforsamlingen resultatet af afstemningen, med angivelse af stemmetal, samt om forslaget er vedtaget eller forkastet.
 11. Det tilstræbes, at generalforsamlingen sluttes senest klokken 22.00, og punktet ”valg” skal være påbegyndt senest kl. 21.30.

 Udarbejdet i henhold til vedtægternes § 10.6