Hold dig opdateret med informationer

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – oktober 2021

Hej alle kolonister i Vesterled

Havesæsonen lakker mod enden. Sidste kontortid i år er på onsdag. Og i den kommende weekend slutter perioden, hvor det er tilladt at overnatte i kolonihaverne. Bestyrelsen vil gerne invitere til sæsonafslutning med “flagstrygning” søndag den 31. oktober kl. 10-11, hvor der vil være kaffe, rundstykker, kage mm. i Fælleshuset. Vi slutter med nedtagning af vores grønne flag klokken 11.

Afslutningen af havesæsonen betyder også, at der snart ikke længere tømmes affald. Skurene bliver herefter aflåst, og du skal tage dit affald med hjem.

Sidste fællesarbejde for denne sæson var lørdag den 02. oktober. I alt har 108 haver i år fået 2 krydser for deltagelse i fællesarbejde eller andet arbejde for haveforeningen – det er mere end hvad der har været længe. Tak til alle jer, der har bidraget.

Tak for en god sommerfest

Også tak for en god sensommer- og jubilæumsfest. Arrangementet gik rigtig godt, og der er kommet meget ros til festudvalget. Hoppeborg til børnene, velkomstdrinks og mad fra Pandekagebilen var gode elementer. Der var kulturelle indslag med Cafe Kølbert, og god musik ved Anders og Kennert m.fl. 

Bodil-Maries festtale indrammede på fineste måde det at anskaffe sig en kolonihave i Vesterled – og opleve det gode fællesskab med andre haveejere. Vi har fået lov til at udsende hendes fine tale til jer alle, derfor er den medsendt dette Nyhedsbrev.

Bestyrelsen er i gang

Siden generalforsamlingen i juni måned har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder. Vi er kommet godt i gang med arbejdet og mødes igen på tirsdag. Udover at vi har fordelt forskellige ansvarsområder, har vi også lavet en fordeling af de opgaver, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Området ved fælleshuset

Gitte er blevet tovholder på generalforsamlingens beslutninger vedrørende ”forskønnelse af området ved fælleshuset”. Der har efterfølgende meldt sig yderligere tre personer, som er interesseret i at indgå i et ”forskønnelses-udvalg”. Andre interesserede kan sende en mail til hfvesterled@gmail.com senest den 6. november. Gitte vil senere invitere udvalget til opstartsmøde.

I den forbindelse kan vi oplyse om, at vi arbejder på at få fældet de store træer i haven ved fælleshuset. De er delvist gået ud og på ingen måde en pryd - og de har gennem flere år givet anledning til henvendelser fra kolonister, der har været bekymrede for om træerne ville kunne vælte i en storm. Det er foreningens ansvar, hvis nogle kommer til skade. Susanne V. Andersen har efter aftale med bestyrelsen forespurgt i en Facebook-gruppe i Aabyhøj, om nogen er interesseret i at fælde træerne mod at overtage brændet.

Veje

Vejenes tilstand fylder stadig meget i vores haveforening – og har også gjort det på bestyrelsesmøderne. Vi har nedsat et mindre ”vej-udvalg” bestående af Sus, Gitte og Jan, hvor Sus er tovholder på kontakten til entreprenører m.m. Udvalget har været i gang med at undersøge muligheden for en anden belægning der er mere klimasikre i forhold til perioder med ekstrem regn, på vores “hovedveje”, Akelejevej, Begoniavej og Clematisvej. Der har været indhentet tilbud og holdt møder med forskellige entreprenører. Da der af en entreprenør har været rejst tvivl om, hvad vi må gøre ved vejene, har vi rettet henvendelse til Aarhus Kommune med henblik på at få afklaret, hvilken belægning der kan bruges på vejene. Først derefter vil vi rette henvendelse til entreprenører i en ny udbuds-runde. 

Indtil vi får en mere permanent løsning med vores veje, er vi stadig nødt til at fylde huller. Der bliver bestilt mere grus – og vi håber her, at flere vil tage en opgave til sig med opfyldning af huller gennem efteråret og vinteren. 

Vi har alle et ansvar for at fylde huller ud for egen have, som det er nævnt i ordensreglernes punkt 17:  ”Vejene skal renholdes, huller opfyldes af hvert medlem til vejens midte” og i vedtægternes § 8.1: Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have”.

Både Akelejevej, Begoniavej og Clematisvej er ekstra belastet af trafik - da de jo er vores hovedveje til haveforeningen fra Åbyvej - og opfyldning af huller her, har derfor også været en del af fællesarbejde. Men det vil være godt, hvis alle haveejere holder øje med egne veje hen over vinteren, og tager et ansvar for at fylde huller i vejen udenfor egen have.

Støj

På generalforsamlingen blev der vedtaget, at vi skal have udarbejdet nye retningslinjer for støj og musik i kolonihaverne. Derfor tog bestyrelsen initiativ til afholdelse af et fyraftensmøde i teltet aftenen før sommerfesten. Der mødte 15 interesserede kolonister op. Alle deltog i snakken, og der blev lyttet intenst. Der var enighed om, at der gerne må være støj på et begrænset niveau, hvis det sker i respekt og forståelse for naboer, men der skal dog være restriktioner eller forbud mod sound bokse o.l. Bestyrelsen er tovholder på at sammenfatte en tekst til ordensreglerne, som vil blive stillet på næste generalforsamling. Har du input eller forslag til en tekst, er du velkommen til at sende den til haveforeningens mail:  hfvesterled@gmail.com.

Seneste generalforsamling

Efter generalforsamlingen skabte opslag på Facebook tvivl om generalforsamlingens forløb. Bestyrelsen tog derfor kontakt til Kolonihaveforbundets juridiske afdeling og sendte alt materiale, der har været sendt ud til alle medlemmer før og efter generalforsamlingen: Indkaldelse med dagsorden, forretningsorden, indkomne forslag, vedtægter, beretning og referat. Juristerne i forbundet blev bedt om at gennemgå alt materialet og give os en tilbagemelding på, om generalforsamlingen forløb efter reglerne. Tilbagemeldingen fra juristerne var, at generalforsamlingen blev afholdt efter gældende regler og vedtægter.

Opdatering af vedtægter

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at ”få opdateret vores nuværende vedtægter, så de er i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets retningslinjer”. Som opfølgning på denne beslutning vil bestyrelsen indkalde til et fyraftensmøde i januar måned, hvor der vil være mulighed for at komme med input og få en diskussion om mulige ændringsforslag. Bestyrelsen har nedsat et ”vedtægts-udvalg” bestående af Sus og Jan, der vil sikre processen. 

Fyraftensmøde til januar

Fyraftensmødet vil blive planlagt således, at der udover ”1. halvleg” med input til vedtægtsændringer, også vil være en ”2. halvleg” med en debat om generalforsamlingen. Det vil ske under overskriften: ”Hvordan får vi den generalforsamling, som vi ønsker?”. Bestyrelsen er lydhør over for, om noget kan gøres bedre, eventuelt med opdatering af forretningsordenen for generalforsamling. Fyraftensmødet vil have en varighed på et par timer, og vi håber, at det kan afholdes i sognegården i Åbyhøj. 

Hække og ukrudt

Der er dog nogle opgaver bestyrelsen desværre ikke har nået i år, blandt andet at gå havevandring i haveforeningen, hvor vi tjekker op på, om ordensreglernes bestemmelser om hækklipning og lugning af ukrudt bliver efterlevet. Vi håber, at de af jer der endnu ikke har nået at få klippet hæk og fjernet ukrudtet i og under hække, vil få dette gjort inden vinteren for alvor banker på. 

På bestyrelsens vegne

Jan

Nyhedsbrev pr. 7. juni 2021:

Hej alle,
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi holdt to bestyrelsesmøder, og vi har igen lige et par ting, vi gerne vil dele med jer:
 
Japansk Pileurt:
I nogle haver findes den japanske pileurt, som er en invasiv art, som faktisk ikke er lovlig at have i sin have. Hvis den dukker op i græsplænen, kan man have succes med at køre hen over den med græsslåmaskinen 3-4 gange, indtil den “giver op”.
 
Vi kan i øvrigt henvise til denne artikel om japansk pileurt (ikke at forveksle med Japansk Pil) her: https://haveselskabet.dk/invasive-pileurt
 
Foreningens trailer:
Til nye medlemmer gør vi opmærksom på, at foreningens trailer kan bookes hos Lise Bjerg, enten via Facebook eller på mail: lisefraskagen@gmail.com. Man anmoder til Lise om et ønsket lejetidspunkt, og hun melder tilbage med besked, om eller hvornår den er ledig. Hvis man ikke har koden til nøgleskabet bag det blå skur, kan Lise oplyse den.

Skraldeskurene:
Vær opmærksom på ikke at stille storskrald eller lign. foran skraldespandene inde i skurene, da renovations-folkene ikke vil tømme affaldscontainerne ellers. Det er fra i denne uge muligt at aflevere batterier i skurene i to sorte bokse, som bliver hængt op på væggen.
 
Stille søndage:
Vær i øvrigt også venligst opmærksom på, at der jævnfør vores ordensreglement ikke må være større motordrevne maskiner (såsom græsslåmaskiner, maskinsave, hækkeklippere osv.) tændt om søndagen i tidsrummet fra kl. 12-15 i perioden d. 01. maj - 01. oktober.
 
Vedr. den ordinære generalforsamling d. 28-06
Indkaldelse vil blive udsendt til alle haveforeningens medlemmer tirsdag den 8. juni.
• Corona-pas: du skal medbringe en negativ corona-test (maks 72 timer gammel) – eller et gyldigt corona-pas. Skal vises ved ankomst.
• Ved ankomst bedes I udfylde en blanket med oplysninger om navn, telefonnummer og havenummer til evt. senere smitteopsporing.
• Mødet har en forventet bagkant kl. 22:00
 
Med venlig kolonihave hilsen
Jan og Anders

Nyhedsbrev pr. april 2021:

Forår i Vesterled HF

Hej alle medkolonister i Vesterled.

Nu har vi i bestyrelsen holdt forårets første møde og vil i den forbindelse gerne lige opdatere jer alle om et par ændringer og tiltag:

- Nyhedsbrev og Facebook: Vi har besluttet, at vi i bestyrelsen fremover vil fremsende et nyhedsbrev som dette pr. mail, efter hvert bestyrelsesmøde. På den måde kan du blive opdateret på de mest væsentlige ændringer, der vedrører det daglige liv i Vesterled. Som bestyrelse vil vi også benytte os af opslag på foreningens facebook-gruppe, når vi gerne vil dele praktisk viden eller tips af ikke-politisk karakter med medlemmerne.

Trailer: Det er fortsat Lise Bjerg, der står for udlån af haveforeningens trailer. Ved fremtidig leje af foreningens trailer, bedes du tage et billede af traileren og sende til Lise Bjerg, såfremt der opdages en skade på traileren, inden du benytter traileren. På den måde kan du som lejer være bedre sikret ift. evt. placering af ansvar for skaden – og vi får nemmere ved at sikre en reparation. Billedet/billederne kan sendes til Lise enten via Facebook/Messenger eller på mail: lisefraskagen@gmail.com

- Skuret ved fælleshuset: Vi skal have ryddet op i skuret og også have udført lidt vedligehold af mindre karakter på bygningen. Derudover vil bestyrelsen høre om 1-2 medkolonister kunne tænke sig at være ansvarlige for udlån af fælles materiel i skuret. De frivillige vil som belønning blive fritaget for fællesarbejde. Henvendelse hos enten Jan eller Susanne Andersen.

- Fælleshuset: Der ”annonceres” efter 2-3 interesserede kolonister til opgaven med opsyn, oprydning/rengøring og plan for indendørs vedligeholdelse af Fælleshuset. Derudover vil der være opsyn med udendørs arealer, plan for udendørs vedligehold og græsslåning. Bestyrelsen vedtog at Susanne er tovholder for Fælleshuset, og at der skal udarbejdes en plan, så arbejdet bliver fordelt på alle i gruppen. Interesserede får dette betalt som fællesarbejde. Er du interesseret i denne opgave kan du sende en mail til: formand.vesterled@gmail.com .

Der vil være mulighed for at aftale store vedligeholdelse-projekter af Fælleshuset som fællesarbejde for andre medkolonister, ved at kontakte bestyrelsen.

- Skraldeskurene: Vil være ulåste fra og med denne sæson. Hængelåsene vil blive gemt, og vi opfordre til at nøglerne gemmes, da det er systemnøgler. Låsene og nøglerne kan blive aktuelle til andre formål.

- Hjemmeside: Vi kunne i bestyrelsen også godt bruge ”en lille hånd” fra en IT-kyndig medkolonist til opdatering af foreningens hjemmeside. Hvis du har viden om og erfaring med en ny og mere moderne hjemmeside der kunne være brugbar for haveforeningen, og du vil være med i opsætningen af denne, må du gerne henvende dig til Jan eller Andres Boisen. Der kan sendes en mail til: formand.vesterled@gmail.com . Hvis flere henvender sig, vil vi oprette en gruppe. Arbejdet kommer til at foregå i samarbejde med bestyrelsen.

Vi kunne i bestyrelsen også godt bruge en lille hånd fra en IT-kyndig medkolonist til opdatering af foreningens nuværende hjemmeside. Her er tale om mindre opgaver, såsom opdatering af tekst og billedmateriale. Foreningens hjemmeside er relativt nem at betjene fra platformen 123hjemmeside.dk. Den frivillige vil som belønning blive fritaget for fællesarbejde. Har du ideer og forslag til forbedring med anden opsætning, nye tekster og billeder, kan du henvende dig hos enten Jan eller Anders Boisen.

- Brug af fælleshuset under Corona: Vi har besluttet, at der ved havesalg, og andre længerevarende møder i fælleshuset, skal påvises en negativ Corona-test der er maksimum 72 timer gammel. Derudover skal der bæres mundbind når man bevæger sig rundt i fælleshuset.

Ved kontortider, hvortil der bookes tid på mail: formand.vesterled@gmail.com , skal der bæres mundbind når man bevæger sig rundt i fælleshuset.

Det er fortsat ikke muligt at leje fælleshuset.

- Vejene: Vejenes tilstand var et stort punkt på vores bestyrelsesmøde. Der har været afholdt møde med formændene for HF Fritiden og HF Bakkevalg, hvor der blev snakket om mulighederne for fælles løsninger, da vi jo alle bruger samme ”hovedveje” fra og til Åbyvej. Disse snakker om løsningsforslag fortsætter i bestyrelsen, og vi følger det op på næste møde. Da vi har modtaget mails fra nogle af vores medlemmer med løsningsforslag m.m., vil disse også indgå i vores overvejelser – og vi vil tage kontakt til jer.

- Generalforsamling: Som det ser ud nu, kan vi tidligst afholde generalforsamling i august/september måned. Vi vedtog på bestyrelsesmødet, at der på den kommende generalforsamling, kun kan deltage 1 kolonist fra hver have, der hver får tildelt 2 stemmer. Dette er for at minimere smitterisiko for vores medlemmer der er i den udsatte gruppe.

I bestyrelsen glæder vi os til at komme i gang med forårets sysler og ikke mindst at komme ud og nyde foreningslivet i det gode vejr!

De bedste forårshilsner,

på bestyrelsens vegne

Anders Boisen og Jan

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune:

Pressemeddelelse Aarhus Kommune www.aarhus.dk

Aarhus 3. december 2020

Aarhusianske kolonihaveejere kan gå i selvisolation

Der er behov for særlige løsninger til at begrænse smittespredningen af corona. Erhvervsstyrelsen har derfor åbnet for, at man i vinterhalvåret kan bruge sin kolonihave, hvis man ikke har andre muligheder for selvisolation. Det gælder også i Aarhus Kommune.

Normalt er det ikke tilladt at overnatte i sin kolonihave uden for sæsonen, som i Aarhus løber frem til den sidste søndag i oktober. Men denne begrænsning gælder altså ikke i vinteren 2020/2021.

Aarhusianerne kan i år bruge deres kolonihaver, hvis de får brug for at isolere sig selv i forbindelse med coronapandemien. Aarhus Kommune forventer dog at vende tilbage til de almindelige regler for overnatning allerede i næste sæson, så kolonihaverne igen kun må bruges fra april til og med oktober.

”Jeg har i løbet af efteråret fået flere henvendelser fra borgere, som gerne ville bruge deres kolonihave til at gå i selvisolation. Jeg er glad for, at reglerne nu tager højde for den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Når vi vender tilbage til mere almindelige tilstande, vender vi også tilbage til de normale regler,” siger Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø opfordrer til, at man kontakter bestyrelsen i sin lokale haveforening, hvis man tager et ”corona-ophold” i sin kolonihave.

Kontakt

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57

Peter C. Trolle, afdelingsleder i Teknik og Miljø, 89 40 24 97

Fakta

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der i vinterhalvåret kan tillades flere kortere ophold i kolonihaveområder under coronapandemien. Flere kortere ophold kan f.eks. være ophold af 3-4 ugers varighed, ad flere omgange.

Det er fortsat ikke muligt at anvende kolonihaver som bopæl i størstedelen af vinterhalvåret. Opholdene må sammenlagt ikke udgøre mere end halvdelen af vinterhalvåret.

Det normale forbud mod vinterophold i kolonihavehuse er bl.a. begrundet i, at en del kolonihavehuse ikke lever op til gængs bygningsstandard, herunder kravene i bygningsreglementet. Desuden kan der være udfordringer i vinterhalvåret med at sikre fornødenheder som vand, varme, sanitet, renovation m.v.

Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø på:

https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/

https://www.facebook.com/TrafikAarhus/

https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/

https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune