Generalforsamling for HF Vesterled

Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 26. marts 2022:

INDLEDNING

Op til denne generalforsamling er der udsendt en skriftlig beretning, der giver et overblik over hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Det er alt sammen aktiviteter hvor bestyrelsen på den ene eller anden måde haft en finger med i spillet, så på den måde giver beretningen også et overblik over, hvad bestyrelsen egentlig laver i løbet af en sæson.

Men beretningen viser også at en hel del andre medlemmer har bidraget til fællesskabet i haveforeningen – og det skal I alle have mange tak for. 

Jeg vil ikke komme nærmere ind på det, som står i den skriftlige beretning, som kan indgå i debatten og der kan naturligvis stilles spørgsmål til den. I stedet vil jeg sige noget om det, som ikke er nævnt - især nogle af de udfordringer, som vi har haft i bestyrelsen samt lidt om forholdet til Kolonihaveforbundet.

Som noget nyt vil jeg til slut overlade ordet til kassereren for en kort beretning om det økonomiske arbejde.

KOLONIHAVEFORBUNDET

I den skriftlige beretning kan I blandt andet læse, hvordan det er gået med forslaget om husdyrhold, herunder høns, der blev behandlet på Århus-kredsens generalforsamling den 22. februar i år. 

Udover den årlige generalforsamling i Kolonihaveforbundets Århuskreds, afholdes der også et eller to årlige dialogmøder, hvor bestyrelserne fra alle haveforeninger kan deltage og hvor forskellige emner er til debat.

På flere møder har vinterbeboelse været et stort emne. Det er et voksende problem i alle haveforeninger. Årsagen er selvfølgelig de større og bedre huse, vi alle har fået, og ikke mindst kloakeringen. Problemet er samtidig, at der i dag er meget begrænsede muligheder for at håndtere forbuddet.

Der skal ikke herske tvivl om min holdning til det voksende problem med vinterbeboelse. For mig er det solidarisk overfor de andre haveejere i foreningen, at vi alle overholder reglerne med at vinterbeboelse ikke er tilladt. For mig er det dårlig naboskab, hvis man personligt udfordre reglerne og bevidst opholder sig i kolonihaverne med vinterbeboelse - da denne handling netop kan have store konsekvenser, både for dig der udfordrer reglerne, dine naboer, haveforeningen og tankerne der lå til grund for kolonihaveloven.

I Kolonihaveforbundet er der stor bekymring over, hvilke konsekvenser det kan få på sigt – ikke mindst i forhold til det relativt billige lejeniveau, som vi har i dag. 

Samtidig er der også stigende opmærksomhed på vinterbeboelse - også politisk. Der er således nu fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver, hvor der blandt andet lægges op til at give kommunerne øgede muligheder i forhold til indsamling af beviser, såsom indsigt i medlemmers kontoudtog. 

Kolonihaveforbundet har henvendt sig til Indenrigs- og Boligudvalget i Folketinget, og bedt om at blive inddraget i processen med at fastlægge regelsæt og håndhævelsesmuligheder. Forslaget er til behandling i Folketinget i dette forår, så vi finder snart ud af, hvad det ender med.

Folketingsbeslutning:

https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/B79/som_fremsat.htm

Henvendelse fra Kolonihaveforbundet om samme:

https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/B79/henvendelser.htm

Og nu vi er ved Kolonihaveforbundet vil jeg lige nævne, at forbundet for nylig har lukket for henvendelser til den juridisk afdeling – hverken medlemmer eller bestyrelser kan nu henvende sig direkte - alt skal gå igennem kredsen. Beslutningen er truffet af Hovedbestyrelsen i Kolonihaveforbundet, og der argumenteres med, at den juridiske afdeling har manglet tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling. Selv om jeg godt kan genkende problemstillingen, beklager jeg meget denne beslutning. Efter min mening burde der have været fundet andre løsninger. Dette nævnte jeg også på den seneste generalforsamling i Århuskredsen, og jeg vil anbefale kredsbestyrelsen, at det bliver et emne på næste dialogmøde, så vi har mulighed for at få en grundig debat blandt Århuskredsens medlemsforeninger.

Konkret har beslutningen betydet for os, at vi ikke har fået svar på vores sidste henvendelser, hvor vi havde sendt vores forslag til nye vedtægter og to indkomne forslag til høring hos juristerne. Men det vender vi tilbage til senere i dag.

VORES EGEN HAVEFORENING - VEJE

Som bekendt blev sidste års generalforsamling først afholdt den 28. juni, på grund af situationen med Covid19. 

Her blev der valgt fire nye ind i bestyrelsen – men på grund af sommerferie mødtes vi først sidst i juli. 

Vi havde på et tidligt tidspunkt fokus på de forskellige opgaver, der lå fra generalforsamlingen og de mere generelle ansvarsopgaver for bestyrelsen. Opgaverne blev fordelt mellem os, og der blev oprettet en to-do-liste, så vi på bestyrelsesmøderne kunne fastholde beslutninger. Ikke alt er kommet i mål, men vi har beskæftiget os med det hele.

En af de ting, som vi faktisk har brugt lang tid på, men som stadig ikke er i mål, er hvordan vi håndterer vores veje.

Vores udgangspunkt var, at vi gerne ville finde en mere grundlæggende løsning på de tilbagevendende problemer vi har med vand og store huller – især på de tre hovedveje, Akelejevej, Begoniavej og Clematisvej.

Ret hurtigt besluttede vi i bestyrelse at tage kontakt til tre entreprenører for at få deres bud på, hvad der kunne gøres og hvad det ville koste. Susanne har på bestyrelsens vegne haft møder med entreprenører og snakket med den ansvarlige i kommunen i forhold til en grundlæggende løsning på de tre hovedveje. Problemet er at vi skal håndtere problemet med overfladevand inde på egen matrikel - og dette stiller krav til typen af belægning, der samtidig vil være en dyr løsning.

Samtidig hermed, har Gitte på bestyrelsens vegne haft kontakt til entreprenører for en aftale om arbejdet med at få veje raspet af og lappet huller (som vi tidligere har fået gjort). Arbejdet blev imidlertid udsat, først på grund af for meget vand og senere frost i vejene, men arbejdet vil blive igangsat i starten af april måned, af entreprenør Broholt.

BESKYLDNINGER OM URENT TRAV

Noget andet, som vi faktisk har brugt lang tid på i bestyrelsen, er efterspillet på sidste års generalforsamling, hvor der på Facebook fremkom beskyldninger om, at generalforsamlingen ikke var blevet afviklet i henhold til regler og vedtægter. 

Sådanne beskyldninger kan vi naturligvis ikke sidde overhørig. På bestyrelsens vegne sendte jeg derfor alt materiale omkring generalforsamlingen til juridisk afdeling i kolonihaveforbundet, for at få deres vurdering.

Senere modtog vi beskyldninger om, at bestyrelsen ikke overholdt en beslutning fra generalforsamling i 2017 omhandlende lukning af vandet i vinterperioden. Også her sendte jeg diverse referater og andet materiale fra 2017-2021 til juridisk afdeling i Kolonihaveforbundet, for at få deres vurdering.

Juristernes vurdering var i begge tilfælde, at bestyrelsen ikke havde handlet forkert, hverken i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen eller håndtering af vand i vinterperioden. Tilbagemeldingerne fra juristerne er efterfølgende sendt ud i to nyhedsbreve til alle kolonister. (24.10. og 24.12.)

Forløbet omkring de to sager har varet over seks måneder og har fyldt en hel del i diskussionerne på vores bestyrelsesmøder. Jeg har også som formand brugt urimelig lang tid på de to sager, som jeg synes har været meget ubehagelige. Det var sager, som jeg godt kunne have været foruden.

Det er helt OK at være uenig i de beslutninger, vi træffer i bestyrelsen. Det er naturligvis også helt OK at give udtryk for, at man er uenig. Sådan er demokratiet jo. Naturligvis skal vi kunne diskutere vores uenigheder. Men det er ikke i orden at bruge en uenighed til at insinuere, at bestyrelsen ikke overholder foreningens regler og vedtægter. Og det er slet ikke i orden at skrive det på Facebook.

Noget andet er så, hvordan vi håndterer vores uenigheder i haveforeningen. Jeg må indrømme, at jeg hører til dem, som mener, at debatter på Facebook ofte har været med til at forstørre uenigheder og problemer - og sjældent har ført noget godt med sig. Det er min opfattelse, at vi jo faktisk her i Vesterled er enige om det meste og at vi for det meste har et godt naboskab.

Men tonen i opslagene på Facebook er blevet meget bedre, efter vi besluttede på sidste års generalforsamling at oprette en officiel facebook-gruppe for medlemmer i Vesterled. Så det var en rigtig beslutning - og jeg vil gerne takke Hans og Bo, der som valgte administratorer har sikret at grundlaget for gruppen har været overholdt. Jeg håber da også at I vil genopstille, når vi når til valg senere i dag.

For at skabe et rum til debat tog vi i bestyrelsen initiativ til at afholde fyraftensmøder - først om støj i september og senest her i marts om de nye vedtægter sammen med en debat om afviklingen af generalforsamlingen. På begge møder deltog omkring 15 personer. Det har blandt andet resulteret i et forslag til ændring af vores ordensregler, som vi senere skal behandle, og at der er blevet lavet nogle ændringer til vores forretningsorden for generalforsamlingen.

Selv om interessen ikke har været overvældende for de to møder, tænker jeg alligevel, at det er noget, som vi kan arbejde videre med. 

NYE VEDTÆGTER

En tredje ting, som bestyrelsen har brugt en del tid på, er det forslag til nye vedtægter, som vi senere skal behandle.

Vedtægterne har fået en nødvendig og tiltrængt modernisering. Det oplagte næste skridt er også at se på vores ordensbestemmelser. Det er vigtigt, at de faktisk afspejler de holdninger, som foreningens nuværende medlemmer har til, hvordan livet skal leves i kolonihaverne.

Der er flere nyskabelser i det forslag til vedtægter, som vi skal behandle. Et af dem er, at det nu er blevet skrevet ind i vedtægten, at vi har helårsvand og hvilke forpligtelser det giver det enkelte medlem. Sker der brud på en vandledning på grund af frost eller andet kan det blive meget dyrt, og derfor er det vigtigt at få understreget, hvem der i skal betale, hvis det sker.  Derfor har vi vurderet, at det er godt at få det skrevet ind i vedtægten. Som alt andet i forslaget til nye vedtægter er det naturligvis til debat, inden vi stemmer om det - og denne debat vil dirigenten styre.

NY KASSERER IGEN

Et sidste emne, som jeg vil behandle, er kassererjobbet. Siden jeg blev formand i 2015, har vi haft fem forskellige kasserer - af kortere eller længere varighed.Og nu står vi igen overfor, at vi skal vælge en ny. 

Samtidig må vi konstatere, at kassererjobbet er blevet mere og mere omfattende. Årsagen er en blanding af de beslutninger, som vi selv har truffet – blandt andet månedlig opkrævning af haveleje og kollektiv aflæsning af vand - og krav som er pålagt os udefra, blandt andet i forbindelse med havesalg og kloakering.

Derudover er der hele arbejdet med den kollektive forsikring ved Alm.Brand, hvor Kolonihaveforbundet jo har forhandlet en god forsikringsaftale på plads. Proceduren er her at den enkelte haveejer der ønsker at tilslutte sig forsikringen skal kontakte haveforeningen, der så giver besked til en forsikringsmægler. Når tilslutningen til forsikringen er bekræftet, har kassereren ansvaret for at den opkrævede præmie betales af haveejeren. For at lette dette arbejde, har vi i økonomiudvalget truffet beslutning om at forsikringspræmien fra og med denne sæson opkræves månedsvis via havelejen for de haver der er tilsluttet.

Dertil kommer, at alt omkring regnskab og økonomi i dag er digitalt, hvilket stiller krav til kassereren om at kunne håndtere alle de forskellige systemer - Netbank, E-boks, Nets, Mastercard og hvad de nu hedder. 

Endelig må vi jo også konstatere, at økonomien er blevet større og større og for det enkelte medlem er der flere penge på spil. Derfor er forventningerne til, hvordan økonomien håndteres også tilsvarende høje. Der er ingen tvivl om at der med en stadig større økonomi vil være et krav til at arbejdet med økonomien foregår mere professionelt, da økonomi-arbejdet kræver et stort overblik.

Allerede i 2018 besluttede vi på en generalforsamling at vi skulle have hjælp til kassererjobbet. Vi besluttede at hyre Hans Jørgen Ydun, som på det tidspunkt også lavede regnskab for Bakkevang og Fritiden.

Efter knap tre år meddelte han imidlertid, at han på grund af sygdom ikke ville fortsætte. Karina, som var kasserer på det tidspunkt, foreslog derfor, at hun overtog det samlede regnskab igen… 

Vi fik derfor indkøbt et bogføringsprogram, Winkas, og Karina overtog hele bogføringen. Regnskabet for 2020 blev således lavet i et samarbejde mellem Hans Jørgen Ydun og Karina…

I år har vi så for første gang stået på egne ben igen - og vi må konstatere, at det ikke har været uden problemer. Det vil der blive sagt mere om i den økonomiske beretning, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på.

I en forening foregår valget af kasserer jo altid på generalforsamlingen - hvilket vil sige at et skift af kasserer altid vil foregå i en igangværende regnskabsperiode. Dette betyder at noget af regnskabet er bogført af den tidligere kasserer, men sådan har det jo altid været. Men faren for at der vil ske fejl er blevet meget større i takt med at den samlede økonomi er blevet meget større i haveforeningen.

Men spørgsmålet er, om vi ikke er nået dertil, hvor vi må konstatere, at kassererjobbet i Vesterled er blevet for omfattende og for kompleks til at være et frivilligt arbejde. Det tror jeg…

Det er sådan set en udvikling jeg beklager - men sådan er realiteterne. Og det er en udvikling, som ikke kun gælder økonomien. Kravene til, hvad vi som bestyrelse skal håndtere, er støt blevet større og større. 

Konkret i forhold til kassererarbejdet er det bestyrelsens indstilling, at vi skal indgå en aftale med Kolonihaveforbundets foreningsservice økonomi om overtagelse af arbejdet med opkrævninger af haveleje, vandopgørelse, opfølgning, betaling af regninger, bogføring og regnskab m.m. i Vesterled. 

Foreningsservice økonomi beskriver deres arbejde som “en hjælp til foreninger, der ser det som en fordel, at kassereren (og dermed bestyrelsen) slipper for det store daglige tidsforbrug der som oftest er i opkrævning, opfølgning, bogføring m.m.”.

I Foreningsservice økonomi er der ansatte, hvis arbejde er at servicere haveforeninger i forhold til arbejdet med økonomi.

Med den stadig større økonomi i haveforeningen, den store kompleksitet dette medfører for bogføring og regnskab, samt det stadig større tidsforbrug for vores foreningsvalgte kasserer, ser vi ikke andre muligheder. Dette vil lette kassererens arbejde, så der vil være en bedre sammenhæng mellem kassererens arbejde som foreningsvalgt, honorarets størrelse og tidsforbruget for frivilligt arbejde i foreningen.

Jeg kan i øvrigt fortælle, at de tog den samme beslutning i Bakkevang sidste år - og formanden har overfor mig udtrykt meget tilfredshed med den ordning….

Det er en dyr løsning, og prisen for vores forening vil være på godt 50.000 kroner årligt - men det vil blive endelig klarlagt når vi har forhandlet en aftale på plads. Hvis den konkrete aftale ender med en udgift på fx 55.000 kr., svarer det til en årlig udgift for hver have på 387 kr. der indeholdes i nuværende haveleje.

Vi vil gerne fra bestyrelsens side fastholde, at der ikke kommer til at ske en forhøjelse af havelejen på baggrund af denne aftale. Bestyrelsen gennemgik på seneste møde vores budget og likviditetsoverblik, og kunne her konstatere at der er økonomisk dækning for denne udgift med den nuværende haveleje. 

Jeg har aftalt med vores nuværende kasserer, at vi skal mødes for at forberede en forhandling om en aftale med Foreningsservice - og Stine vil gerne være med i selve forhandlingen.

Jeg vil slutte min del af beretningen med at sige, at jeg håber vi får en god debat.

Hermed vil jeg overlade ordet for den økonomiske beretning.

Skriftlig beretning til generalforsamling den 26. marts 2022:

BESTYRELSEN:

Ved generalforsamlingen den 28. juni 2021 blev der valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen, som består af syv personer. På et efterfølgende bestyrelsesmøde lørdag den 24. juli blev ansvarsområderne fordelt på flg. måde:

 • Jan Ahrendt, formand: Havesalg, økonomiudvalg, hjemmeside og nyhedsbreve, vedtægter
 • Stine Christensen, kasserer: Økonomiudvalg, kontaktperson på fælles forsikring for haveejere og ansvarlig for forsikringer for forening, bestyrelsesmedlemmer m.m.
 • Camille Schriver, næstformand: sparringspartner ved havesalg, veje og p-pladser
 • Kennert Lindskjold: Vand, kloak og el
 • Anders Boisen: Kommunikation og nyhedsbreve, trailer
 • Gitte Uhrbak Sørensen: Veje og p-pladser, jubilæumsfest, forskønnelsesudvalg
 • Susanne Hillgaard: Fælleshus, trailer, veje og p-pladser

Bestyrelsen har i perioden 28. juni 2021 - 26. marts 2022 afholdt 9 bestyrelsesmøder (24.7.; 17.8.; 7.9.; 5.10.; 26.10.; 23.11.; 25.1.; 16.2. og 8.3.)

Økonomiudvalget har i den tilsvarende periode afholdt en del møder.  I ”vej-gruppen” og andre udvalg/grupper har der også været afholdt møder.

KONTORTID:

På grund af corona var kontoret kun åbent efter aftale hele 2020 og første halvdel af 2021. Fra den 11. august 2021 begyndte bestyrelsen igen at holde åbent hver onsdag 16.30-18.

HAVESALG:

I alt er der solgt eller overdraget 10 haver i 2021.

VENTELISTE:

Igennem hele 2020 og første halvdel af 2021 var der lukket for opskrivning på venteliste på grund af corona. Fra den 11. august 2021 blev der igen åbnet for opskrivning. Samtidig vedtog bestyrelsen, at betalingen på 200 kroner både dækkede resten af 2021 og hele 2022.

44 skrev sig op i 2021 og i alt var der ved sæsonafslutningen 107 på venteliste, som i øvrigt kan ses på haveforeningens hjemmeside.

NYHEDSMAIL:

Siden sidste generalforsamling er der i alt udsendt 17 mails med diverse info til foreningens medlemmer. Heraf er tre nyhedsbreve (25. juli, 24. oktober og 24. december) og to er videresendt fra Kolonihaveforbundet. De øvrige mails omhandler orientering om ny Facebook-side, invitation til jubilæumsfest, orientering om præmiehaver, invitation til fyraftensmøder og info om fællesarbejde og grøn container.

FACEBOOK:

Efter beslutning på sidste generalforsamling er der blevet oprettet en officiel Facebook-gruppe for haveforeningen: Vesterled Haveforening Gl. Åby (Den officielle)
Gruppen kan findes her:

https://www.facebook.com/groups/204581501571093

Hans Nielsen og Bo Skyum har været/er administratorer for gruppen.

HJEMMESIDE:

Haveforeningens hjemmeside www.hf-vesterled.dk indeholder mange relevante oplysninger for haveforeningens medlemmer og nye interesserede kolonister. Den er gennem sæsonen blevet opdateret løbende med relevante informationer om aktiviteter. Hjemmesiden er imidlertid også gammel og trænger til en modernisering, som der endnu ikke er fundet en løsning på.

FÆLLESARBEJDE OG GRØN CONTAINER:

I 2021 har der været afholdt fællesarbejde fire gange: 

29. maj, 26. juni, 28. august og 2. oktober.

Foreningen har haft containere til haveaffald to gange: 26.-27. juni og 2-3. oktober.

112 haver har deltaget i fællesarbejde - de fleste to gange. To vejformænd, Lissi og Annette, har hjulpet med at planlægge og afvikle fællesarbejdet. I takt med at corona-restriktioner langsomt blev ophævet var det muligt igen at afslutte fællesarbejde med hyggeligt samvær og grillpølser ved fælleshuset.

JUBILÆUMSFEST:

Lørdag den 18. september blev der afholdt 80-års jubilæumsfest i et telt ved fælleshuset.

56 voksne og 4 børn deltog. Pandekagebilen stod for traktement, Café Kølbert for servering og Kennert og Anders for dansemusikken. Alice Bruun og Bodil-Marie Gade holdt festtalerne. Alt i alt et godt arrangement. Festen var arrangeret af et udvalg bestående af Susanne Jespersen, Lis Sørensen, Birthe Sørensen samt Gitte Uhrbak fra bestyrelsen.

FYRAFTENSMØDER:

Som noget nyt har bestyrelsen afholdt to fyraftensmøder i generalforsamlings-perioden, hvor formålet var at invitere til dialog om udvalgte emner. 

Første møde blev afholdt fredag den 17. september, hvor “støj og hvordan vi bedst tager hensyn til hinanden” var til diskussion. 15 personer deltog. På baggrund af diskussionen har bestyrelsen stillet et forslag til behandling på generalforsamlingen.

Andet møde blev afholdt onsdag den 2. marts, hvor ”1. halvleg” var input til vedtægtsændringer og ”2. halvleg” havde overskriften ”hvordan får vi den generalforsamling som vi ønsker”. 13 personer deltog.

FÆLLESHUS:

På grund af corona blev der først åbnet op for udlån af fælleshuset fra 1. september. Efter et par episoder med mangelfuld rengøring efter udlån har bestyrelsen besluttet, at der fremover skal betales et depositum på 500 kroner. Udlån koster 350 kroner for en dag og 600 kroner for en weekend.

UDLÅN AF VÆRKTØJ, REDSKABER OG TELT:

“Udlånsgruppen” bestående af Irene Daniel og Leif Jensen havde til sidste generalforsamling stillet forslag om at afsætte penge til indkøb af værktøj og redskaber til fælles brug og udlån. Der blev bevilget 10.000 kroner til indkøb i 2021. Efterfølgende trak Irene og Leif sig som tovholdere på udlån. De 10.000 kroner er derfor ikke brugt. 

Lis Sørensen har efterfølgende påtaget sig at stå for udlån af teltet, som har været flittigt brugt, og andet materiel i begrænset omfang. Der mangler at blive etableret en permanent ordning, hvis vi skal fortsætte med udlån. 

TRAILER:

Lise Bjerg har gennem hele havesæsonen stået for udlån af foreningens trailer, som har været flittigt brugt. Udlån har været gratis. Efter sæsonafslutning er der blevet indført en ny ordning, som betyder at man også kan låne traileren om vinteren mod betaling af et gebyr. Der er nu stillet et nyt forslag fra et medlem til behandling på generalforsamlingen.

RENOVATION OG STORSKRALD:

Susanne V. Andersen har gennem hele sæsonen påtaget sig at føre opsyn med skraldeskurene og gennemføre nødvendig oprydning.

Hun har også været i kontakt med repræsentanter fra Affald Varme omkring afhentning af storskrald i haveforeningen – og har fået lavet en aftale om, at vi kan etablere to faste officielle områder til placering af storskrald. Når disse områder er etableret, vil Affald Varme regelmæssigt køre forbi områderne, og fjerne det storskrald, der er placeret her.

Før at vi kan få ordningen til at fungere, skal der etableres en arbejdsgruppe, som skal stå for at etablere og holde øje med storskraldsområderne. Forslaget har været sendt ud på mail, men ingen har meldt sig til opgaven, som der endnu ikke er fundet en løsning på.

PRÆMIEHAVER:

Følgende er i år blevet udtaget til præmiehaver:

Kolonihaveforbundets 1. præmie:

 • Have nr. 116:          Hanne Pedersen, Irisvej 16 – med 35 point.
 • Have nr. 71:            Lise Jørgensen, Fresiavej 10 – med 31 point.
 • Have nr. 19:            Irene Pilgaard, Irisvej 4 – med 30 point.

Da præmierne ikke blev frigivet før efter sæsonens afslutning, er der ikke afholdt en sammenkomst for de præmierede haver.

Jonna Vestergaard og Hanne Pedersen har stået for Vesterleds udtagning af præmiehaver i Charlottehøj.

FORSKØNNELSE AF OMRÅDET VED FÆLLESHUSET:

På sidste generalforsamling blev det besluttet at nedsættes en gruppe af interesserede, som skulle samle op på forslag til forskønnelse af området ved Fælleshuset. Bestyrelsen har i et nyhedsbrev inviteret alle foreningens medlemmer til at deltage, og der er blevet nedsat et udvalg bestående af fem personer, hvor Gitte Uhrbak er tovholder. Udvalget har fremlagt et forslag til behandling på generalforsamlingen.

HUSDYRHOLD OG HØNS:

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle fremsætte et forslag vedrørende husdyrhold til behandling på Århuskredsens generalforsamling den 22. februar 2022. Desværre tog vi fejl af datoerne og fik det indleveret for sent – men det blev efterfølgende taget op på dialogmøde i Århuskredsen. Heldigvis havde haveforeningen Grænsen fremsat et lignende forslag, som blev vedtaget med meget stort flertal på generalforsamlingen. Beslutningen lyder:

“Bestyrelsen i Kolonihaveforbundet Aarhus kreds forpligtes til i første halvår af 2022 at tage kontakt til Aarhus kommune med henblik på at der i lejeaftalen med kommunen skabes rum for at man i kolonihaverne kan holde mindre husdyrhold i form af høns, kaniner og bier. 

Når Kredsbestyrelsen har indgået aftale med Aarhus kommune om adgang til etablering af mindre husdyrhold i haveforeningerne, beslutter de enkelte haveforeninger under kolonihaveforbundets Aarhus Kreds herefter selv om – og i givet fald i hvilket omfang og på hvilke betingelser inden for den i lejeaftalen indskrevne ramme – der i den enkelte haveforening åbnes op for mindre husdyrhold.” 

BEBYGGELSE AF LOKESVEJ: Forslag til Lokalplan nr. 1138 - Boliger syd for Lokesvej i Åbyhøj.:

På vegne af haveforeningen blev der afgivet et længere høringssvar den 25.3.2021. Andre haveejere, beboere og foreninger i Åbyhøj havde ligeledes afgivet høringssvar. Vores høringssvar blev forelagt på byrådsmøde 18.8. – og enkelte elementer i høringssvaret blev medtaget i det lokalplansforslag der blev præsenteret på borgermøde den 28.9.

SÆSONAFSLUTNING:

Sæsonafslutningen blev markeret med en mindre sammenkomst i Fælleshuset med efterfølgende standerstrygning.

Forretningsorden til generalforsamling i HF Vesterled:

 1. Formanden åbner mødet og forestår godkendelse af forretningsorden. Formanden meddeler hvem der er referent, og hvem der deltager som gæster. Formanden forestår valg af dirigent.
 2. Dirigenten påser at generalforsamlingen er rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne, og oplæser herefter dagsordenen. Dirigenten forestår valg af eller udpeger mindst tre personer til et stemmeudvalg.
 3. Dirigenten leder debatterne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser at vedtægter og forretningsorden overholdes, samt at debatter foregår værdigt og i en god tone. Såfremt dirigenten ønsker at tage del i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse indhentes.
 4. Dirigenten påser at punktet ”valg” påbegyndes senest 2 ½ time efter mødets start. Debatten kan fortsætte efterfølgende.
 5. Anmodning om taletid sker ved håndsoprækning. Talerne får ordet i den rækkefølge de begærer det. Når man får ordet, skal man rejse sig og præsentere sig med navn og have.
 6. Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.
 7. Dirigenten eller deltagerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden.
 8. Dirigenten kan afslutte debatten med de indtegnede talere, såfremt der ikke kommer nye argumenter i diskussionen af debatten. Dirigenten oplyser hvem der er på talerlisten.
 9. Et flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen kan give adgang til andre gæster, der er relevant for generalforsamlingens afvikling. Repræsentanter fra Aarhuskredsen har ret til at overvære generalforsamlingen.
 10. Gæster kan anmode om taletid efter bestemmelserne i denne forretningsorden, men har ikke stemmeret.
 11. Ønskes et ændringsforslag fremsat, til et forslag der er under behandling, skal ændringsforslaget fremsættes skriftligt overfor dirigenten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
 12. Afstemning foretages ved håndsoprækning med tydelig markering af stemmeseddel, fra den enkelte plads. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller dirigenten måtte ønske det.
 13. Hvis der opstilles flere kandidater end der skal vælges under punktet ”valg” gennemføres skriftlig afstemning og der skal minimum stemmes på en person mere end halvdelen af det antal personer, der skal vælges. Dirigenten oplyser hvor mange personer, der minimum skal skrives på stemmesedlen. Såfremt der kun er opstillet det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. Opstillede kandidater skal præsentere sig inden valget igangsættes.
 14. Såfremt der opstilles flere kandidater til formand, gennemføres skriftlig afstemning. En valgt kandidat skal have opbakning fra over halvdelen af de stemmeberettigede – opnås dette ikke foretages ny afstemning. Samme procedure er gældende for valg af kasserer.
 15. Stemmeudvalget foranlediger at stemmerne optælles, og resultatet afgives skriftligt til dirigenten og sekretæren. Dirigenten meddeler derpå generalforsamlingen resultatet af afstemningen, med angivelse af stemmetal, samt om forslaget er vedtaget eller forkastet.
 16. Såfremt generalforsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal dirigenten træde tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning om pågældende mistillidsvotum. Opnår dette mindst 51 % af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning om valg af dirigent.

 Udarbejdet i henhold til vedtægternes § 9.8.