Ordensregler

1. Helårsbeboelse er strengt forbudt, beboelse må kun finde sted i tidsrummet fra sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober (sommertid). Det er kun tilladt at opholde sig i haven fra klokken 7 til 21, i perioden fra sidste weekend i oktober til sidste weekend i marts (vintertid). Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

2. Det er ikke tilladt, at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra haverne.

3. Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets Århuskreds byggeretningslinier.

4. Arealet og de derpå værende bebyggelser skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand.

5. Affaldscontainerne er kun til køkkenaffald og må ikke benyttes til andet. Haveaffald eller andet affald må ikke stilles hverken i eller ved affaldsskurene.

6. Det enkelte havelod skal være omgivet af klippede hække med en maksimal højde på 1.20 m. ud imod haveveje, maksimal højde ud imod hovedvejene (Akelejevej, Begoniavej og Clematisvej) dog 1,60 m., maksimal højde mellem de enkelte parceller 1,60 m..Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året. Første gang inden Sct. Hans - 24. juni, og anden gang inden 1. oktober.

 7. Husdyrhold (kaniner, høns og lignende) må ikke finde sted.Hund eller kat må ikke være til gene for naboer eller forbipasserende,uden for haven haven skal hund eller kat føres i sno

8. Der skal stedse i haveområdet være ro og orden.

9. Havelodderne skal være forsynet med nummer, der er tydeligt synligt fra vejen.

10. Anlæg af haverne skal være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne.

Højdebevoksningen, frugttræer m.v. skal plantes mindst 2 m. fra side– og bagskel. Højden må ikke være over 4,50 m..

11. Ved vandåbning er alle pligtige til at være i/eller sørge for opsyn i haven. I tilfælde af, at bestyrelsen skal lukke for udendørs vandhane betales et gebyr i henhold til gebyrliste. Skal der lukkes for hovedhane grundet der løber vand i hus, betales et gebyr i henhold til gebyrliste. Hvis det er nødvendigt at rekvirere håndværkere, som for eksempel låsesmed og/eller vvs, for at undgå yderligere vandskader i huset betales disse udgifter af den enkelte haveejer.

12. Misbrug af vand må ikke finde sted, det er således ikke tilladt at vande i solskin, eller vaske bil. Under vanding må haven ikke forlades.

13. Der må på det enkelte havelod anlægges et vandbassin med et areal på 10m2, og med en dybde på maksimal 40 cm..

14. Afbrænding er ikke tilladt.

15. I perioden 1. maj til 1. oktober er det ikke tilladt at anvende motordrevne redskaber på søn– og helligdage i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

16. Kompostkasser skal være placeret mindst 1 m. fra skel.

17. Vejene skal renholdes, huller opfyldes af hvert medlem til vejens midte.

18. Der må ikke bygges garager eller laves parkeringsplads i haverne, kun de faste parkeringspladser må benyttes; men ikke til campingvogne eller trailere. - Reparation af biler må ikke finde sted på foreningens område.

19. Kørsel i havekolonien må kun ske med stor forsigtighed, hastigheden må ikke overstige 20 km/t. Det er tilladt at holde på vejene for af– og pålæsning, derefter skal køretøjet straks køres til parkeringspladsen.

20. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde. Udebliver et medlem uden gyldig grund, eller undlader at sende en substitut, kan der idømmes en bod i henhold til gebyrliste. Denne bod pålægges næste opkrævning af haveleje.

21. Ved manglende ren– eller vedligeholdelse af hække eller vej, får haveejeren tilsendt et brev om forholdet, med en frist på 2 uger til at få det påtalte bragt i orden. Sker det ikke kan bestyrelsen efterfølgende sætte en professionel gartner til at udbedre det påtalte. Regning for gartnerarbejdet og eventuelle salærer betales af haveejeren og er haveforeningen uvedkommen.

22. Salg af kolonihaver kan kun ske i henhold til ”procedure ved havesalg”, der skal være tilgængelig på hjemmesiden og på kontoret. Sidste frist for opsigelse af lejemål og underskrivelse af diverse formularer er den sidste kontortid i august måned. I perioden 1.10.-31.3. vurderes der ikke kolonihaver for salg. Undtaget herfor er haver der skal for skifteretten.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 31. marts 1999.

Pkt. 15 revideret samt pkt. 21 tilføjet på foreningens generalforsamling den 21. marts 2001

Ændringer i punkterne 11, 20 og 21er vedtaget på ordinær generalforsamling 21. marts 2012

Punkt 22 vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. april 2019

Anvendelsen af flis:

På generalforsamlingen den 22.3.2010, blev der med stort flertal vedtaget:At der ikke må lægges flis uden for hækken - og inden for hækken skal der være 50 cm fra hækken.

Plantning af citrontimian udenfor hække:

På generalforsamlingen den 21.3.2012, blev der vedtaget at tillade plantningen af krybende citrontimian udenfor hække.