Fælles forsikring i HF Vesterled

Hvad koster forsikringen?

I 2024 koster den fælles forsikring 150,83 kr. pr. måned, der opkræves via havelejen.

Da bestyrelsen skal sikre sig korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne, er der blevet udarbejdet en tilmeldingsblanket der skal udfyldes og underskrives, når den enkelte have tilmelder sig fællesforsikringen.

Tilmeldingen foregår i kontortiden - på onsdage kl. 16.30 - 18 i Fælleshuset - og kan ligeledes foregå i forbindelse med havesalg af den nye kolonihaveejer.

Forsikringstilbud fra Alm. Brand


Policenr. 135 136 743, Kundenr. 9665 2032 85

Hjemmeside https://www.almbrand.dk/erhverv/kundeservice/

(se HF Vesterled CVR nummer på under kontakt og adresser)

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo.

Kolonihaveforbundet tilbyder i samarbejde med "Alm. Brand forsikring" denne forsikring.

Det er en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring, med samme dækning.

Den fælles forsikring for kolonihavehuse i HF Vesterled, vil tage udgangspunkt i en maksimal bebyggelse på 50 m2 for hovedhus, tilbygninger, skure m.m.

Skure og udhuse er omfattet, det er ikke nødvendigt at opmåle huset, da det er den maksimale bebyggelsesprocent 50 m2 der vil være afgørende.

Den fælles forsikring dækker følgende:

  • Bygningsforsikring - herunder brand inklusive el-skader og grundejeransvar.
  • Bygningskasko.
  • Indborforsikring - med dækning på op til 300.000 kr.

Da bestyrelsen skal sikre sig korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne, er der blevet udarbejdet en tilmeldingsblanket der skal udfyldes og underskrives, når den enkelte have tilmelder sig fællesforsikringen.

Tilmeldingen foregår i kontortiden - på onsdage kl. 16.30 - 18 i Fælleshuset - og kan ligeledes foregå i forbindelse med havesalg af den nye kolonihaveejer.

Den fælles forsikring dækker følgende:

Bygningskasko:

Forsikringen dækker:

● stormskade (definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr. sekund)

● sky og tøbrud

● udtømning af væsker

● frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning)

● snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære)

● pludselige skader på bygningen

● tyveri og hærværk

Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå, på 7.000 kroner.

Brand, elskade og grundejeransvar:

Forsikringen dækker:

● den direkte skade ved brand og elskade

● forsikringstagers ansvar for uheld og ulykker på ting eller person, på haveloddet

Se detaljer i forsikringstilbud.

Medlemmer kan ikke forvente at få dækket de kvadratmeter der evt. overskrider den maksimale bebyggelsesprocent. Bygninger er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko ved skader.

Indboforsikringen:

Dækningssummen er på 300.000 kr.

Forsikringen dækker skade på indbo, i forbindelse med,

● brand

● storm

● sky- og tøbrud

● udstrømning af væsker

● indbrudstyveri, samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri skal der være synligt tegn på indbrud. Dvs. indbo der ikke er låst inde, dækkes ikke.

● kortslutning

Der er heller ikke her selvrisiko på forsikringen.

En samlet pris for forsikringspakken er 1.810,- kr. (pris pr. 1. januar 2019).

Særligt skal du være opmærksom på, den høje selvrisiko ved hærværksskader, at der ikke er glas og kumme dækning, og heller ikke dækning for svamp og insekt.

Der tages forbehold for fejl og mangler i denne oversigtsskrivelse og der henvises i øvrigt til dokumentet der er tilgængelig på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

Revideret den 19.3.2024