Vedtægter

Vedtægter for HF Vesterled

§ 1                 Navn, hjemsted og stiftelse

§ 2                 Formål og virke

§ 3                 Medlemmer

§ 4                 Kapitalindskud og hæftelse

§ 5                 Lejeafgift til foreningen

§ 6                 Ordensbestemmelser, vedligeholdelse af det lejede og medlemmets forpligtelser

§ 7                 Opsigelse eller ophævelse af lejemål

§ 8                 Pligtarbejde / fællesarbejde

§ 9                 Generalforsamlingen

§ 10               Ekstraordinær generalforsamling

§ 11               Bestyrelsen

§ 12               Vurderingsudvalg

§ 13               Tavshedspligt og persondata

§ 14               Tegningsret

§ 15               Regnskab og revision

§ 16               Foreningens opløsning

 

-----ooo0ooo----

 

§ 1: NAVN, HJEMSTED OG STIFTELSE

§ 1.1                  

Foreningens navn er Haveforeningen Vesterled. Foreningens hjemsted er Åbyhøj / Åby i Aarhus kommune.

§ 1.2                  

Haveforeningen Vesterled er stiftet den 2. maj 1941.

§ 2: FORMÅL OG VIRKE

§ 2.1                  

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det lejede areal på matrikel nr. 12a og 12c Åby By Åby til kolonihaveformål i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og regler indeholdt i vedtægt for Århuskredsen og Kolonihaveforbundet.

§ 2.2                  

Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og Århuskredsen. Dette medfører en forpligtelse til at følge Kolonihaveforbundets regler samt beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets kompetente organer.

§ 2.3                  

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser i en byplan, lokalplan, tinglyst deklaration og lignende for området og for de enkelte haver overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

§ 3: MEDLEMMER

§ 3.1

Som medlem af foreningen anses den eller de personer (herunder medlejere), som har skrevet under på en lejekontrakt.

§ 3.1.1

Som medlem og medlejer kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

§ 3.1.2

Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer (medlejer) på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.

§ 3.1.3

Interesserede købere af kolonihave i haveforeningen Vesterled kan optages som medlem af ventelisten. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig på hjemmesiden.

Generalforsamlingen fastlægger de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætter et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.

§ 3.2

Medlemmer (lejer og medlejer) skal have fast og lovlig bopæl i Aarhus Kommune og være tilmeldt folkeregistret samme sted.

Medlemmer (lejer og medlejer) skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

§ 3.3

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt og øvrige bestemmelser lagt på området er gældende for lejeforholdet.

§ 3.4

Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§ 3.5

Medlemskabet og lejeretten er personligt, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.

Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån i max. 3 uger pr. år. Bestyrelsen kan give dispensation til længere perioder.

Medlemmet har ansvaret for at låneren overholder foreningens regler og vedtægter i perioden.

Hvis et medlem ikke overholder reglerne om udlån, kan lejemålet ophæves.

§ 3.6

Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år) en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen.

Der skal udstedes en ny lejekontrakt efter reglerne i § 3.3.

§ 3.7

Ved dødsfald fortsætter en evt. medlejer lejemålet.

Hvis lejer stod alene på lejekontrakten, har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen.

En samlever i mere end 2 år har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.

En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem, har endvidere ret til at få overdraget lejemålet.

Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

Der skal udstedes en ny lejekontrakt efter reglerne i § 3.3.

§ 3.8

Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.

Medlem og medlejer er ligestillede, og har samme rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Som medlem kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i §§ 3.1 og 3.2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.

§ 3.9

Medlemskabet ophører ved medlemmets opsigelse eller foreningens ophævelse af lejemålet efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 4: KAPITALINDSKUD OG HÆFTELSE

§ 4.1

Ved optagelse som medlem af foreningen skal betales et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen (foreningsmæssig værdi/andelsværdi), således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.

§ 4.2

Kapitalindskuddet forfalder til betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 4.3

I forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtidig med overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales senest 1 måned efter udtrædelsesdagen. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 4.1., således som dette er opgjort primo det regnskabsår, hvor udtræden finder sted. Såfremt udtræden sker uden, at det udtrådte medlems have samtidig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetalingen af indskuddet ske senest 1 måned efter, at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.

§ 4.4

Det betalte kapitalindskud kan ikke af andre gøres til genstand for arrest eller eksekution.

§ 4.5

I forbindelse med optagelse som medlem betales derudover et optagelsesgebyr (medlemskontingent), hvis nærmere størrelse fastsættes af Kolonihaveforbundets Århuskreds, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.

§ 4.6

Medlemmerne hæfter pro rata 1,25 for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§ 5: LEJEAFGIFT TIL FORENINGEN

§ 5.1

Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Havelejen opkræves månedligt, og indeholder acontobeløb til dækning af vandforbrug.

§ 5.1.1

Det enkelte havelods vandforbrug opgøres en gang årligt. Tilgodehavender og restbeløb reguleres via havelejen én gang årligt.

Ved havesalg opgøres den enkelte haves vandforbrug på overtagelsesdatoen.

§ 5.1.2

Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 5.1.3

Generalforsamlingen kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er forpligtet til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 5.2

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses som rettidig, når den betales senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

§ 5.3

Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr, i henhold til den godkendte gebyrliste, for hver forsinket indbetaling. Gebyr og portoudgifter pålægges opkrævningen. Gebyrlisten udsendes hvert år i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og fremlægges og godkendes sammen med budgettet.

§ 5.4

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling - samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt, og som angivet i nærværende vedtægts § 7.

§ 5.5

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i det for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§ 5.6

Ved tegning af Kolonihaveforbundets kollektive forsikring bliver præmien herfor pålagt havelejen.

§ 6: ORDENSBESTEMMELSER, VEDLIGEHOLDELSE AF DET LEJEDE OG MEDLEMMETS FORPLIGTELSER

§ 6.1

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

§ 6.2

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 6.3

Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets Århuskreds ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder”. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.

§ 6.4

Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling.

§ 6.5

Alle haveejere har hele året mulighed for at være tilkoblet vand i kolonihaverne. Hovedhanen i den centrale vandbrønd vil kun i force majeure situationer blive lukket, og lukkes der for vandet skal dette meddeles alle haveejere via mails/opslag.

§ 6.6

Hver enkelt haveejer hæfter økonomisk for vandforbrug i egen have, og er forpligtet til at vedligeholde og sikre havens/husets vandrør og vandinstallationer mod frostskade m.m.

§ 6.7

Hver enkelt haveejer skal sikre at der er tegnet den nødvendige forsikring, herunder brandforsikring, for kolonihavehus.

§ 7: OPSIGELSE ELLER OPHÆVELSE AF LEJEMÅL

§ 7.1

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestancen m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

§ 7.2

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

§ 7.3

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§ 7.4

Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.

§ 8: PLIGTARBEJDE / FÆLLESARBEJDE

§ 8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren– og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

§ 8.2

Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.

§ 8.3

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 9: GENERALFORSAMLINGEN

§ 9.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 9.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

  1. Godkendelse af forretningsorden. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Valg af formand/kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisorer og suppleanter.
  9. Valg af vurderingsudvalg og suppleant.

§ 9.3

Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling offentliggøres overfor medlemmerne senest 1 måned før.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, pr. mail eller post.

§ 9.4

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, sammen med generalforsamlingens indkaldelse.

Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

§ 9.5

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.

§ 9.6

Hvert havelod har to stemmer.

§ 9.7

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.8

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen. Forretningsordenen godkendes af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9.9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil kræves 2/3 flertal. Blanke stemmer er ugyldige stemmer.

Ved optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud, jfr. § 5 stk. 5.1., eller forslag vedr. vand jfr. § 6.5, eller haveforeningens eventuelle opløsning kræves der, at mindst 2/3 af de udlejede haver har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort; men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis forslag vedr. vand jfr. § 6.5 eller forslag om haveforeningens eventuelle opløsning vedtages, skal forslaget herom sendes til urafstemning blandt alle medlemmer, såfremt bestyrelse eller 10 % af de fremmødte haver ønsker dette. Ved urafstemning skal 3/4 af alle haver stemme for forslaget. Det er bestyrelsen der har ansvaret for urafstemningen.

§ 9.10

Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

§ 9.11

Kredsbestyrelsen har ret til at overvære foreningens generalforsamling med taleret, men uden stemmeret.

Aarhuskredsen skal indkaldes med samme varsel som foreningens medlemmer.

Sammen med indkaldelsen skal Aarhuskredsen have tilsendt årsregnskab og indkomne forslag.

§ 10: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 10.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

§ 10.2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 10.3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. mail eller post med mindst 7 dages varsel.  

Bestyrelsen er i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 og senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 10.4

Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen.

De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

§ 10.5

Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt efter stk. 2, kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

§ 10.6

Bestemmelserne i § 9, stk. 5-9 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10.7

Kredsbestyrelsen har ret til at overvære foreningens ekstraordinære generalforsamling med taleret, men uden stemmeret.

Aarhuskredsen skal indkaldes med samme varsel som foreningens medlemmer.

§ 11: BESTYRELSEN

§ 11.1

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

§ 11.1.1

Bestyrelsen skal varetage den daglige ledelse af foreningen og sørge for, at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet.

Bestyrelsen skal endvidere sikre, at foreningen overholder regler, som er pålagt området udefra, f.eks. i en deklaration, en lokalplan eller en lejekontrakt.

§ 11.2

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2 års periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år.

2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov.

§ 11.2.1

Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.

§ 11.3

Som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant samt vurderingsperson og vurderingssuppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.

Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelses– og suppleantvalg er henholdsvis 2– og 1-årige.

Genvalg kan finde sted.

§ 11.4

Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelsen ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

§ 11.5

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

§ 11.6

I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.

§ 11.7

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.

§ 11.8

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

§ 11.9

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.

§ 11.10

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

§ 11.11

Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen og 1. suppleanten indkaldes, jfr. stk. 11.5.

§ 11.12

Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb.

Der kan kun hæves penge i pengeinstitut af kasserer og formand i forening. Kasserer og formand kan hver for sig betale med dankort, og hæve mindre beløb på dankort.

Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

§ 11.13

Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

§ 11.14

Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a)      en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b)      en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

c)      en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand

d)      en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

§ 12: VURDERINGSUDVALG

§ 12.1

Generalforsamlingen vælger et vurderingsudvalg blandt foreningens medlemmer til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen.

En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen / bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

§ 12.2

Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Medlemmerne i vurderingsudvalget må ikke udgøre eller bestå af et flertal i bestyrelsen.

Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.

Vurderingssuppleanter vælges for en 1-årig periode.

§ 12.3

En vurderingsperson må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

§ 12.4

Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.

§ 12.5

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, i hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

§ 12.6

Vurdering skal aftales senest 3 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.

§ 12.7

Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2.

Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter, og kan ikke påklages.

§ 13: TAVSHEDSPLIGT OG PERSONDATA

§ 13.1

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indblik i under deres arbejde for foreningen.

§ 13.2

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

§ 13.3

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens overholdelse af reglerne i persondataforordningen.

Bestyrelsen beskriver løbende foreningens behandling af persondata i foreningens persondatafortegnelse.

Medlemmerne underrettes om behandlingen via foreningens persondatapolitik. 

§ 14: TEGNINGSRET

§ 14.1

I forhold udadtil tegnes foreningen af formanden.

§ 15: REGNSKAB OG REVISION

§ 15.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.2

Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

§ 15.3

Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

§ 15.4

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 15.5

Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

§ 15.6

Årsregnskabet skal være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

§ 15.7

Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

§ 15.8

Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

§ 15.9

Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 16: FORENINGENS OPLØSNING  

§ 16.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til en anden haveforening, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.

§ 16.2

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side.

Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

§ 16.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Århus Kommune og Kolonihaveforbundets Århuskreds er i kraft.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. marts 2022

Åbyhøj, den 26. marts 2022

Kasper Egelund, dirigent           

Lars Hougaard Clausen, referent                 

Jan Ahrendt, formand